Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. για ΚΥΑΑριθ. Πρωτ : 2605                                                                 Αθήνα:16.03.2018
Αρ. Σελίδων : 1
                                                                                  Προς : Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Θέμα: « Η ασυδοσία του επικοινωνιακού τεχνάσματος »

 Αγαπητοί συνάδελφοι το να δημιουργούμε ένα κλίμα άγχους και ανησυχίας προς τους συναδέλφους δεν ωφελεί και δεν εξυπηρετεί κανένα.
   Κατανοούμε την ανάγκη σας για τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και παιχνίδια δια των όποιων θέλετε να φύγετε από την συνδικαλιστική ανυποστασία σας, σάς επισημαίνουμε όμως, ότι αυτό ζημιώνει αποκλειστικά και μόνο τους συναδέλφους.
   Σας γνωστοποιούμε την υπό έκδοση ΚΥΑ για τους τριετείς ΠΠΥ, ως μας παραδόθηκε αυτή στα χέρια μας προ ημερών .
   Προς τί η αναδρομική ισχύς; Εφόσον αναφέρει αναδρομική ισχύ αυτό σημαίνει, ότι το θέμα δεν μπορεί για διαδικαστικούς λόγους να επιλυθεί νωρίτερα.
   Σας συμβουλεύουμε, όπως σταματήσετε να παίζετε με τις αγωνίες των συναδέλφων .
   Αν και εφόσον έχουμε κάτι χειροπιαστό που να δείχνει, ότι δεν βαδίζουμε προς τον στόχο μας, τότε ναι θα κατεβούμε στο δρόμο, όπως το έχουμε ήδη κάνει.
  Με τρομολάγνες αοριστολογίες δεν γινόμαστε αγωνιστές και δεν μαζεύουμε ψήφους.
                                                                           Με εκτίμηση,
                                                                     Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                       Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                                      Τηλ: 6976911880


.... το σχέδιο της ΚΥΑ:

Σάρωση 20180316 6
Σάρωση 20180316 7Σάρωση 20180316 8

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3938/2011
(ΦΕΚ  61/Α/31-3-2011)
Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
.....
 Άρθρο 15
Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης

.... (Άρθρο 15 παράγραφος 2)
2. Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, Έλληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους. Το 60% των θέσεων που προκηρύσσονται για την κατηγορία αυτή καλύπτεται από υποψήφιους οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' Κατηγορίας και άνω και αν οι θέσεις δεν καλυφθούν από τους υποψήφιους αυτούς καλύπτονται από τους λοιπούς υποψήφιους της παρούσας παραγράφου.
.....  (Άρθρο 15 παράγραφος 7 & 8)
7. Η ανανέωση της θητείας των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, γίνεται, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται έξι τουλάχιστον μήνες πριν τη συμπλήρωση της 5ετίας, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών. Η κρίση του Συμβουλίου βασίζεται στις εκθέσεις ικανότητας που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται ιδίως υπόψη η βαθμολογία της εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης, της πειθαρχικότητας και της υγείας των υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται η ανανέωση της θητείας Πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με το γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς». Κατά των αρνητικών αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οικείου Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβεστών. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης ανανέωσης της θητείας και τα όργανα στα οποία υποβάλλεται, η προθεσμία άσκησης προσφυγής, τα όργανα και η διαδικασία ανανέωσης της θητείας ή της απόλυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα αντίστοιχα θέματα που αναφέρονται στην κατά την επόμενη παράγραφο ένταξη των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
8. Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου, οι οποίοι κατά το χρόνο πρόσληψής τους δεν είχαν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους, μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του Πυροσβέστη, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών. Για την κρίση του Συμβουλίου αυτού εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παράγραφο 7. Δεν επιτρέπεται η ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με το γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς». Κατά των αρνητικών αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οικείου Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβεστών. Οι εντασσόμενοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις Πυροσβεστών και τίθενται στο τέλος της επετηρίδας του βαθμού αυτού κατά το χρόνο ένταξης. Η μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοίτησής τους από το οικείο κέντρο βασικής τους εκπαίδευσης. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το πυροσβεστικό προσωπικό εφαρμόζονται και για τους εντασσόμενους. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται προαγωγή με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται από την ημερομηνία πρόσληψής τους ως Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

.....