Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Αλλάζουν τα σήματα για τους Π.Π.Υ.

Αλλάζουν τα σήματα που θα φέρουν στη στολή τους οι Π.Π.Υ. , καθώς και άλλες ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος.Αναλυτικά το ΦΕΚ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

 "7. Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 1 του Κε-
φαλαίου Γ, «Σήματα ειδικότητας» του άρθρου 12, «Δια-
κριτικά Σήματα και χρώματα ειδικοτήτων», πρόταση ως
ακολούθως: Τα σήματα ειδικότητας που αναφέρονται
κατωτέρω και αφορούν στους Πυροσβέστες Γενικών
Καθηκόντων, φέρονται και από τους Πυροσβέστες
Πενταετούς Υποχρέωσης των οποίων η θητεία τους
παρατάθηκε για τρία (3) επιπλέον έτη δυνάμει του
ν. 4455/17(Α΄22)."


Επίσης:  
"Στο τέλος του άρθρου 37 του Κεφαλαίου Γ, προστίθε-
νται παράγραφοι 8 και 9 ως ακολούθως:
8. Οι εν στολή πυροσβεστικοί υπάλληλοι, όταν οδη-
γούν ιδιωτικά δίκυκλα υποχρεούνται να φέρουν το προ-
βλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις κράνος.
9. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, που φέρουν στολή και
ταξιδεύουν με τα μέσα αστικής συγκοινωνίας, οφείλουν για
λόγους ευγενείας και σεβασμού να παραχωρούν τη θέση
τους σε άτομα ηλικιωμένα ή που έχουν ανάγκη βοηθείας."


" 18. Στο τέλος του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Γ, η παρά-
γραφος μόνη, αριθμείται ως 1 και στο τέλος της παραγρά-
φου αυτής προστίθεται παράγραφος 2, ως ακολούθως:
«2. Σκούφος. Είναι μάλλινος και έχει χρώμα μαύρο ή
μπλε σκούρο. Εκτός του κλασικού τύπου που καλύπτει
έως και το μέτωπο, δύναται να φέρεται και ο ορειβατικού
τύπου βαρέως ψύχους που καλύπτει ολόκληρη την κε-
φαλή μέχρι το λαιμό, αφήνωντας ελεύθερη την περιοχή
γύρω από τα μάτια. Στη μετώπη φέρει, κεντημένο, το
εθνόσημο του Πυροσβεστικού Σώματος. Φέρεται εναλ-
λακτικά αντί του πηληκίου, παρέχοντας ομοιομορφία και
προστασία από το κρύο.
19. Η τελευταία πρόταση του Άρθρου 28 του Κεφαλαί-
ου Γ, διαμορφώνετται ως ακολούθως:
Το πηλίκιο φόρμας (τζόκευ) φέρεται από το προσω-
πικό του Πυροσβεστικού Σώματος και διαφοροποιείται
ως προς το χρώμα του, ως ακολούθως:
• Για τους Αξιωματικούς, ανοικτό μπλε.
• Για το πυροσβεστικό προσωπικό και τους Πυροσβέ-
στες πενταετούς υποχρέωσης, ανοικτό κόκκινο.
• Για το πυροσβεστικό προσωπικό και τους Πυρο-
σβέστες πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετούν στις
Ε.Μ.Α.Κ., σκούρο κόκκινο.
• Για τους Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, ανοι-
κτό κιτρινωπό καφέ."