Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Ενημέρωση Μελών για κατάθεση απόψεων για την αναβάθμιση - βελτίωση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας Πυροσβεστικού Σώματος


Αριθ. Πρωτ : 1325 Αθήνα:31.03.2016
Αρ. Σελίδων : 2
                                                                                         Προς :
                                                                           Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Θέμα: « Κατάθεση απόψεων των Σωματείων -Μελών »
  
  Αγαπητοί Συνάδελφοι το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος μας απέστειλε την υπ΄ αρίθμ. πρωτοκ. 200005/Φ299 επιστολή με θέμα <<Αναβάθμιση - βελτίωση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας Πυροσβεστικού Σώματος >> με σχετικό το υπ΄ αριθμ. 3389/21-03-2016 έγγραφο του κ Γ.Γ.Π.Π. και μας καλεί να εκφράσουμε τις απόψεις μας περι των αντικειμένων που αναγράφονται στο διαβιβασθέν κοινοποιούμενο σε εσάς έγγραφο, τα οποία είναι τα εξής:
1.1 Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Αποστολή απόψεων έως τις 21/04/2016 (πλήν των μεταθέσεων κατωτέρων οργάνων ΠΣ ).
1.2 Ρύθμιση θεμάτων ιεραρχιας, προαγωγών, απολύσεων και μεταθέσεων των κατώτερων οργάνων του Π.Σ. και
1.3Κανονισμός μεταθέσεων του Πυροσβεστικού Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. Αποστολή απόψεων έως τις 13/04/2016 (μόνο επί των μεταθέσεων κατώτερων οργάνων ΠΣ )
1.4 Ρύθμιση - αποσαφήνιση - κωδικοποίηση θεμάτων των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΠΠΥ), όπως καθηκοντολόγιο, άδειες, ωράριο απασχόλησης, υγειονομική κάλυψη, μεταθέσεις - αποσπάσεις - μετακινήσεις, κατάσταση και εξέλιξη του εν λόγω προσωπικού καθώς και ότι άλλο κρίνετε απαραίτητο, που τυχόν έχει προκύψει από την έως τώρα εφαρμογή του θεσμού των ΠΠΥ ή στο πλαίσιο των νέων δεδομένων, που θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στον Ν. 3938/2011 και αφορούν στην μονιμοποίηση αυτής της κατηγορίας του προσωπικού. Αποστολή απόψεων έως 06/04/2016.
2. Είναι αυτονόητο ότι οι προτάσεις, θα αναφέρονται τόσο στην υπάρχουσα κατάσταση, όσο και σε αυτή που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κυρίως με βάση το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής αλλά και το νέο σύστημα εισαγωγής πυροσβεστικού προσωπικού στην Πυροσβεστική Ακαδημία.
    Παρακαλούμε λοιπόν όπως μας αποστείλετε άμεσα τα Σωματεία Μέλη μας εγγράφως τις απόψεις σας περί των εν λόγω αναγραφομένων αντικειμένων, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο, που θα αποστείλει η Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. στο Αρχηγείο.
     Η αποστολή των προτάσεων να γίνει είτε στο φαξ 2130334018 είτε στο μαιλ pospid@gmail.com
                                          Με εκτίμηση,
                                     Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                            Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ: 6974709262                                          Τηλ: 6945956027