Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

6 ζητήματα τα οποία χρίζουν άμεσης επίλυσης χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση

Αριθ. Πρωτ : 1224                                                                                                 Αθήνα: 17.02.2016
Αρ. Σελίδων :6

      
Προς:
                                                                      1) Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
                                                                                                                  κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή
                                            2) Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών  
                      κ. Νικόλαο Τόσκα.
   
                                                                                                                     Κοιν:
                                                                                                                 1) Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
                                                                                                                     κ. Καπάκη Ιωάννη
                                             2) Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου


Θέμα: « 6 ζητήματα τα οποία χρίζουν άμεσης επίλυσης χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση »

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
όπως αρκετές φορές σας έχουμε ενημερώσει,η επίλυση αρκετών εκ των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο μας, δεν επιβαρύνει με καμιά δαπάνη τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά απαιτείται απλά και μόνο πολιτική βούληση.
  Στην παρούσα χρονική στιγμή την οποία συζητούνται διάφορα νομοσχέδια, τα οποία αφορούν και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θεωρούμε ότι είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να κατατεθούν σχετικές τροπολογίες και να διευθετηθούν. Με την διευθέτηση των ζητημάτων αυτών εκτός του ότι θα πραγματοποιηθεί η υλοποίηση μέρους των δεσμεύσεων της κυβερνήσεως απέναντι μας, θα επιλυθούν αρκετά και σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο μας αλλά και θα αρθούν αρκετοί περιορισμοί και αγκυλώσεις στην λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τα ζητήματα μας είναι :
1) Πρόσληψη 150 Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Για την υλοποίηση της πρότασής μας δεν απαιτείται καμία επιπλέον δαπάνη, αλλά ανακατανομή των ήδη υπαρχόντων. Επί της ουσίας προτείνουμε το Π.Σ. να μην προβεί στην κάλυψη των 150 περίπου κενών θέσεων Συμβ/χων που υπάρχουν αυτήν την στιγμή και αντί την νέα αντιπυρική περίοδο να διατεθούν χρήματα για 1.500 Συμβασιούχους Πυροσβέστες, να διατεθούν για 1.200 (150 περίπου οι υπάρχουσες κενές θέσεις και 150 περίπου που θα μείνουν επιπλέον κενές εάν υλοποιηθεί η πρότασή μας) έτσι ώστε τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από την πρόσληψη 300 περίπου λιγότερων Συμβ/χων, να διατεθούν για την πρόσληψη 150 επιλαχόντων Π.Π.Υ.
Την παρούσα χρονική στιγμή το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος έχει απαντήσει θετικά σε σχετικό ερώτημα του Γεν. Γραμμ. Πολ. Προστασίας για το αν μπορεί η πρόταση μας να υλοποιηθεί.
2) Τροποποίηση του υπάρχοντος Νόμου για την εναρμόνιση των καθηκόντων των Π.Π.Υ. με αυτά του Μόνιμου Πυροσβεστικού Προσωπικού.
Κατ εξουσιοδότηση του Νόμου 4249/2014 άρθρο 98 παρ. θα έπρεπε να έχει εκδοθεί Π.Δ. με το οποίο να εναρμονιστούν τα καθήκοντα των Π.Π.Υ. με αυτά του Μόνιμου Πυροσβεστικού Προσωπικού. Το ζήτημα αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο μας και παρά το γεγονός ότι το κόστος για την υλοποίησή του είναι μηδενικό και τις συνεχείς ενέργειές μας να εφαρμοστεί ο νόμος, έως και σήμερα τίποτα δεν έχει συμβεί. Το διάστημα το οποίο έχει μεσολαβήσει έως σήμερα έχουν συσταθεί επιτροπές και ήδη έχει καταρτιστεί το σχέδιο του Π.Δ. Ο στόχος μας αυτός (εναρμόνιση καθηκόντων) προτείνουμε να επιτευχθεί μέσω τροποποίησης του υπάρχοντος Νόμου, προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι πιο άμεσο.
3) Ένταξη στο τέλος του Πίνακα Επιτυχόντων όσων Συμβασιούχων προσελήφθησαν το 2008 και 2009 αλλά και αυτών που απέκτησαν μεταγενέστερα απολυτήριο τίτλο γυμνασίου κατά τις σχολικές περιόδους 2013-2014 και 2014-2015.
Σημαντικό ζήτημα αποτελεί το γεγονός ότι εξαιρέθηκαν από την αριθμ.πρωτ. 3467οικ.φ.300.2/28-07-2011 προκήρυξη του Αρχηγού Π.Σ, κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 15 του Ν.3938/2011, Συνάδελφοι οι οποίοι εισήχθησαν ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά το έτος 2009, αλλά και αυτών που προσελήφθησαν το 2008 και κατά τα έτη 2009 ή 2010, κλήθηκαν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
    Οι Συνάδελφοι αυτοί είχαν όλα τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της αναφερόμενης προκήρυξης πλην αυτό της προϋπηρεσίας των ετών 2008 – 2009 - 2010. που όριζε το άρθρο 15 του Ν. 3938/2011 και για το λόγο αυτό δεν ήταν εφικτό να συμμετάσχουν με αίτησή τους στο διαγωνισμό.
Σήμερα εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες Συναδέλφων που αδίκως εξαιρέθηκαν, έχει προκύψει και μια επιπλέον κατηγορία, αυτών που απέκτησαν μεταγενέστερα απολυτήριο τίτλο γυμνασίου κατά τις σχολικές περιόδους 2013-2014 και 2014-2015.
Με την παρ.6α άρθρο 98 Ν.4249/2014 αποκαταστάθηκε αναδρομικά και μερικώς μιας εκ των αδικιών της αριθμ.πρωτ. 3467οικ.φ.300.2/28-07-2011 προκήρυξης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, εις βάρος ποσοστού Συμβασιούχων Πυροσβεστών και έτσι αφού απέκτησαν μεταγενέστερα και έως την σχολική περίοδο 2012-2013 απολυτήριο τίτλο γυμνασίου, τους δόθηκε η δυνατότητα να ενταχθούν τελευταίοι στην λίστα των επιτυχόντων.
    Δεν έχει συμβεί όμως έως σήμερα το ίδιο και με τους υπόλοιπους αδίκως αποκλεισμένους της προκήρυξης αυτής,
α)τους συνάδελφους που προσελήφθησαν για πρώτη φορά ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες το 2009,
β) αυτών που προσελήφθησαν το 2008 και κατά τα έτη 2009 ή 2010, κλήθηκαν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις,
γ)αυτών απέκτησαν μεταγενέστερα απολυτήριο τίτλο γυμνασίου και συγκεκριμένα κατά τις σχολικές περιόδους 2013-2014 και 2014-2015.
Για τον λόγο αυτό προτείνουμε να κατατεθεί σχετική τροπολογία ανάλογη αυτής της παρ.6α του άρθρου 98 Ν.4249/2014 αποτέλεσμα της οποίας θα είναι να ενταχθούν στο τέλος της λίστας των επιλαχόντων Π.Π.Υ και οι υπόλοιποι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες που για διαφορετικούς αλλά άδικους λόγους εξ αρχής εξαιρέθηκαν από την Παραπάνω αναφερόμενη προκήρυξη.  
4) Επέκταση της ανανέωσης της λίστας επιλαχόντων για άλλα δύο έτη .
  
  Σύμφωνα με τον Ν.4249/2014 άρθρο 98 παρ4 << Τα εδάφια δ` και ε` της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 αντικαθίστανται ως  ακολούθως:  «Οι πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για πέντε έτη. Όσοι προσλαμβάνονται κατά το χρονικό διάστημα της πενταετίας αυτής απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο πρόσληψης τους τα προσόντα που προβλέπονται από την προκήρυξη, εκτός της ηλικίας την οποία απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.»
  Η αναφερόμενη πενταετία ισχύος της λίστας των επιλαχόντων ολοκληρώνεται στο τέλος του τρέχοντος έτους και έκτοτε δεν θα μπορέσει να προσληφθει ξανά κανείς επιλαχών Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης ούτε για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων που τυχόν προκύπτουν στις οργανικές θέσεις των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
  Προτείνουμε κατάθεση τροπολογίας με την οποία η ισχύς των σχετικών πινάκων επιτυχόντων θα παραταθεί για τουλάχιστον άλλα δύο έτη.     
5)Θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε ενδοσχολικές εξετάσεις εσπερινού Λυκείου και σε Πανελλαδικές υπαγόμενοι στην κατηγορία των Στρατεύσιμων Μαθητών.
Ισχύον Νομικό Καθεστώς :
   Στις διατάξεις του άρθρου 65 ΒΔ 20-6-7-1955 ορίζεται ότι : 1.Οι δικαιούμενοι εξετάσεως δυνάμει των περί στρατευσίμων ευεργετικών διατάξεων, εφ' όσον διαρκεί η στράτευσις αυτών και είναι μαθηταί των Α! , Β!, Γ! και Δ! τάξεων δύναται να προσέλθωσιν εφ'άπαξ εις εξέτασιν δια τα μαθήματα ενός σχολικού έτους εντός μιας των εξεταστικών περιόδων του Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου, εάν όμως είναι μαθηταί των Ε! και ΣΤ! τάξεων δια δύο το πολύ φοράς δια τα μαθήματα δύο σχολικών ετών ενός καθ' εκάστην προσέλευσιν. 2. Ως έχοντες την ιδιότητα του στρατιώτου δυναμένου να τύχη του εις τους στρατευσίμους παρασχεθέντος ευεργετήματος νοούνται οι εις τον στρατόν (ξηράς, θαλάσσης, αέρος) κατατασσόμενοι προς εκπλήρωσιν θητείας είτε υποχρεωτικώς είτε εθελουσίως. Ωσαύτως ως στρατεύσιμοι θεωρούνται και οι κατατασσόμενοι εις τα Σώματα Ασφαλείας, οι μεν της Χωροφυλακής διανύοντες τριετή υποχρέωσιν στρατιωτικής θητείας οι δε της αστυνομίας πενταετή τοιαύτην.
Σύμφωνα με την υπ αριθμόν 27484/25-2-69 ερμηνευτική εγκύκλιο Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέρεται ότι ως έχοντες την ιδιότητα του στρατιώτη και δυνάμενοι να έχουν τα ευεργετήματα που παρέχονται στους στρατεύσιμους περιλαμβάνονται ακόμη οι: α) του Λιμενικού Σώματος β) Οι μόνιμοι Υπαξιωματικοί ξηράς, θαλάσσης και αέρος. γ) Οι μόνιμοι Αξιωματικοί ξηράς, Θαλάσσης και αέρος. δ) Οι μαθητές της σχολής Τεχνιτών Υπαξιωματικών Αεροπορίας. ε) Οι μόνιμοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και άνδρες των σωμάτων Ασφαλείας.
Περαιτέρω, στη διάταξη του άρθρου 46 Ν 2413/1996 ορίζεται ότι οι μαθητές των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διακόπτουν τη φοίτηση τους εξ αιτίας μεταξύ άλλων στράτευσης, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως « κατ ιδίαν διδαχθέντες» και να παραπέμπονται σε προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα της τάξης στην οποία έπρεπε να φοιτήσουν. Με προεδρικό διάταγμα εξειδικεύονται οι λόγοι χαρακτηρισμού των μαθητών ως κατ ιδίαν διδαχθέντων και καθορίζεται η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων.
Κατ΄ εξουσιοδότηση της τελευταίας ως άνω διάταξης εκδόθηκε το ΠΔ 60/2006 όπου στο άρθρο  33 παρ 1 αυτού ορίζεται ότι στη κατηγορία των « κατ ιδίαν διδαχθέντων και των στρατεύσιμων μαθητών» υπάγονται ακόμα οι μαθητές του άρθρου 65 του ΒΔ της 20-6/8.7.1995 ενώ στη παρ 4 του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι οι «κατ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» και οι στρατεύσιμοι , εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, στα μαθήματα της τάξης του Λυκείου στην οποία ζητούν εξέταση.
Με τη δε παράγραφο 2 παρ 1 του Ν 3421/2005 ερμηνεύθηκε αυθεντικά ο όρος του « Στρατεύσιμου» και πλέον στρατεύσιμοι είναι οι υπόχρεοι σε στράτευση , οι οποίοι βρίσκονται νόμιμα έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων χωρίς να έχουν εκπληρώσει την στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τους.
Ήδη έχει εκδοθεί η με αριθμό γνωμοδότηση 530/2011 του ΝΣΚ ώστε γνωμοδοτήθηκε αρνητικά ερώτημα περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65 του Β.Δ 20.6/8.7.1955 σε περίπτωση μόνιμου υπαξιωματικού εγγεγραμμένου σε εσπερινό λύκειο, με την αιτιολογία ότι δεν υπάγεται στην έννοια του στρατεύσιμου ο μόνιμος υπαξιωματικός ο οποίος μη υποχρεωτικά ή εθελούσια υπηρετεί την θητεία του αλλά επέλεξε την ένταξη του σε μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και επομένως δεν χρειάζεται να διακόψει τις σπουδές του για να υπηρετήσει ούτε φοιτά σε σχολείο κατά τη διάρκεια της στράτευσης του.
Ούτως η ανωτέρω γνωμοδότηση διευκρίνισε τα περί της με αριθμό 27484/25-2-69 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως επί του ζητήματος του μονίμου των υπαξιωματικών.
   Ωστόσο – παρά τα ανωτέρω – ημείς υπηρετούμε το σώμα Πυροσβεστών σε καθεστώς μη μόνιμο αλλά παραλλήλως με τους υπαλλήλους του Λιμενικού Σώματος αιτούμεθα όπως τύχουμε των ευεργετημάτων που το ανωτέρω καθεστώς παρέχει.
6) Καταβολή επιδόματος 300 Ευρώ στους Π.Π.Υ που τυχόν τεθούν λόγω τραυματισμού κατά την εκτέλεση υπηρεσίας ή ένεκα αυτής σε καθεστώς υπηρεσίας γραφείου .
  Συμφώνως της 297/09-12-2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν δημιουργείται κώλυμα για την θέση Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης σε υπηρεσία γραφείου και αν κριθει αρμοδίως ότι δεν έχει την ικανότητα προς τούτο την θέση του σε πολεμική (μόνιμη) διαθεσιμότητα.Ως αρμόδια υγειονομική επιτροπή για την εφαρμογή των διαλαμβανομένων στις οικείες διατάξεις  νοείται αυτή του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Υ.Ε.Π.Σ.)   
  Ωστόσο συμφώνως της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν 3938/2011 με το οποίο τροποποιηθηκε ο Ν 3554/2004 άρθρο 1 παρ.5 εδαφ. α και β ορίζεται ότι χορηγείται μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ στους υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλειας και τους μόνιμους υπαλλήλους του Π.Σ που μεταταχθούν σε υπηρεσία γραφείου λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτης .
   Το ίδιο επίδομα χορηγείται στο αναφερόμενο προσωπικό κατά το χρόνο αποχής από τα καθήκοντα του συνεπεία τραυματισμού του κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής από την ημέρα του παθήματος,το οποίο επίσης στερούνται οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.
   Επιπροσθέτως με την με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 Ν 3938/2011 προσετέθη εδαφιο μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του Ν 3731/2008 το οποίο ορίζει ότι <<Αν ο τραυματισμός κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης απαιτεί μακροχρόνια νοσηλεία σύμφωνα με αιτιολογημένη γνωμάτευση της οικείας ανώτατης υγειονομικής επιτροπής ή προκάλεσε αναπηρία τουλάχιστον 80% στον παθόντα ,το δημόσιο καλύπτει τα ως άνω έξοδα ταξιδιού και διαμονής σε ένα μέλος της οικογένειας του για όσο χρόνο ο παθών νοσηλεύεται σε νοσηλευτικό ιδρυμα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή >>.    
   Από τις παραπάνω παροχές εξαιρούνται αδίκως οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.
   Φαντασθείτε στο ίδιο πυροσβεστικό συμβάν με το ίδιο πυροσβεστικό όχημα να τραυματισθούν δύο Πυροσβέστες, ένας μόνιμος και ένας Πενταετούς Υποχρέωσης. Να τεθούν και οι 2 για τον ίδιο λόγο είτε σε υπηρεσία γραφείου και ο μόνιμος θα λάβει το επίδομα των 300 ευρώ και ο πενταετούς υποχρέωσης δεν θα το λάβει λόγω τους ισχύοντος άδικου νομικού καθεστώτος, το οποίο κατάφορα αδικεί τον δεύτερο, πράγμα άτοπο άδικο και αντισυνταγματικό κατά την αποψη μας. Όπως επίσης το δημόσιο να καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής σε ένα μέλος της οικογενείας του μόνιμου Πυροσβεστικού Υπαλλήλου και όχι σε μέλος της οικογένειας του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης.     
Για το λόγο αυτό ζητάμε την τροποποίηση του Ν. 3938/2011, άρθρου 16 παραγράφου 1και 2 ώστε να συμπεριληφθούν και οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης στους δικαιούχους αυτών των παροχών και να σταματήσουν να διαχωρίζονται και σε αυτές τις περιπτώσεις από το υπόλοιπο Πυροσβεστικό Προσωπικό .
Κύριοι Υπουργοί ,
αναγνωρίζοντας την αγωνία και την συμπαράσταση, που επανειλημμένες φορές έχετε εκφράσει για τα προβλήματα το κλάδου μας και το μέλλον των Συναδέλφων που εκπροσωπούμε, αλλά και το ειλικρινές των προθέσεων σας, ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων σας, θα προβείτε σε ενέργειες για να διευθετηθούν αρκετά από αυτά, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για να διευθετηθούν τα παραπάνω τα οποία όπως σας αναφέραμε και γνωρίζετε δεν επιβαρύνουν με κανένα επιπλέον οικονομικό κόστος.
   Έτσι εκτός από το ότι θα υλοποιηθεί μέρος των υποσχέσεων και δεσμεύσεων της Κυβερνήσεως απέναντι μας,θα επιτευχθεί επιπλέον ενδυνάμωση και ενίσχυση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και θα εξυγιανθεί η καθημερινή ζωή των Συναδέλφων.
                                                          
                                    Με εκτίμηση,
                                                                                              Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.


          Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας
  Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                       Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
       Τηλ: 6974709262                                                                                           Τηλ: 6945956027