Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

«Προτεινόμενο Σχέδιο Π.Δ. Για Την Ανανέωση 5ετούς Απασχόλησης Των Συμβασιούχων Πυροσβεστών»

Αθήνα : 26.02.2015 Αριθ. Πρωτ. : 701 

Προς :
Αναπλ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης
κ.Πανούση Ιωάννη

Κοινοπ. :
Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Θέμα: «Προτεινόμενο Σχέδιο Π.Δ. Για Την Ανανέωση 5ετούς Απασχόλησης Των Συμβασιούχων Πυροσβεστών»

Αξιότιμε κ.Υπουργέ,
Ένα από τα θέματα συζήτησης στην συνάντησή μας στις 09-02-2015, ήταν η τροποποίηση του Π.Δ. 109/2013 με τέτοιο τρόπο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους Συναδέλφους Συμβασιούχους Πυροσβέστες να απασχολούνται στο Πυροσβεστικό Σώμα καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και για τα επόμενα 5 χρόνια.
Κύριε Υπουργέ, οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Πυροσβεστικού Σώματος στην αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που πιστοποιείται από το 1998 κάθε έτος με τις συνεχείς πρροσλήψεις Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Το εν λόγω προσωπικό, εργάζεται στο Σώμα χρόνια και έχει εμπειρία η οποία είναι πολύτιμη. Όταν αναφερόμαστε στην εμπειρία το κάνουμε όχι για να βρούμε ακόμα άλλο ένα επιχείρημα, αλλά γιατί η αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας δεν είναι κάτι το οποίο διδάσκεται από τα βιβλία και σε 10 μέρες είσαι έτοιμος να βγεις και να την αντιμετωπίσεις. Επομένως, αποτελεί αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό επιχείρημα για την ανανέωση της νέας πενταετίας των συναδέλγων μας.
Επιπρόσθετα, το εν λόγω προσωπικό έχει ήδη τον ατομικό εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνεται επιπλέον ο προϋπολογισμός του Πυροσβεστικού Σώματος .

Οι Συνάδελφοι αυτοί, παρά τις επανειλημμένες πολιτικές δεσμεύσεις διακομματικά όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίζουν να παραμένουν εργασιακοί όμηροι έως και σήμερα, χωρίς καμία βελτίωση στο εργασιακό τους καθεστώς. Στην κατάστασή τους αυτή ήρθε να προστεθεί και η μείωση του χρόνου απασχόλησής τους από 8 σε 5 μήνες καθώς επίσης και η περικοπή του επιδόματος ανεργίας από 5 σε 3 μήνες. Εύκολα αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς, ότι αυτή η εργασιακή τους κατάσταση σε συνδυασμό με την καθημερινότητα που βιώνουμε ως χώρα (φορολογία, ακρίβεια, επαγγελματική αβεβαιότητα κ.α) καθιστά την επιβίωσή τους αδύνατη.
Για τους Συναδέλφους αυτούς οφείλουμε, τόσο εμείς ως συνάδελφοι όσο και η πολιτεία αλλά και οι απαιτήσεις της αντιπυρικής περιόδου, να διασφαλίσουμε την συνέχιση της εργασίας τους μέχρι την απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησής τους. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς τους στο Πυροσβεστικό Σώμα όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου ταυτόχρονα με την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών να εξασφαλιστεί και η βιωσιμότητά τους.
Για τους παραπάνω λόγους σας προτείνουμε:

α) Την διατήρηση και στήριξη του θεσμού των Συμβασιούχων Πυροσβεστών με την αύξηση του σχετικού κονδυλίου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να παράσχουν τις υπηρεσίες τους και για τους 6 μήνες της αντιπυρικής περιόδου.
β) Να υπάρξει μέριμνα ώστε να δοθεί η δυνατότητα το προσωπικό αυτό να απασχολείται παρέχοντας τις υπηρεσίες του και για τους υπόλοιπους 6 μήνες του έτους, σε κάθε άλλο φορέα με αρμοδιότητα σχετική με τη δασοπυρόσβεση, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την πολύχρονη εμπειρία τους στο αντικείμενο αυτό, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον συμπληρωματική εκπαίδευση.
Υπενθυμίζουμε ότι για να συμβεί αυτό, χρειάζεται προσαύξηση στα ήδη υπάρχοντα κονδύλια του προϋπολογισμού. Επίσης, εν αντιθέσει με νέες προσλήψεις, τα άτομα αυτά κατέχουν ήδη σημαντικό εξοπλισμό μέσων ατομικής προστασίας. Τέλος, με την πραγματοποίηση των προαναφερθέντων, υλοποιείται και η προεκλογική και μετεκλογική δέσμευση της Κυβερνήσεως προς τον κόσμο αυτό.
Σας παραθέτουμε το παρακάτω σχέδιο Π.Δ. ανάλογο του οποίου επιθυμούμε να προωθήσετε.
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης».

Άρθρο 1

• Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 124/2003 (Α΄ 108) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 121/2007 (Α΄ 155) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ 1 π.δ 109/2013 (Α΄ 144) αντικαθίσταται ως εξής:
«Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα κάθε έτος, για την κάλυψη παροδικής φύσεως αναγκών του. Η διάρκεια της απασχόλησης των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης είναι έξι μήνες (6) μήνες ετησίως. Για το Προσωπικό αυτό παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης τους όταν οι επιχειρησιακές ανάγκες το επιβάλουν και για τους υπόλοιπους (6) μήνες, μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου με σκοπό να διατίθεται, για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας,δασοπροστασίας και πολιτικής προστασίας σε κάθε άλλο φορέα σχετικό με το αντικείμενο αυτό. Με διαταγή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, καθορίζονται και εξειδικεύονται τα καθήκοντα του παραπάνω διατιθέμενου προσωπικού υπό μορφή ειδικού καθηκοντολογίου. Το εν λόγω προσωπικό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αναλαμβάνει πυροσβεστικά καθήκοντα.
Η παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ 124/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ 118/2005 (Α΄ 175) και με την παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ 121/2007 (Α΄ 155), του π.δ 109/2013 (Α΄ 144) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οι οποίοι εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2003, (έτος αρχικής πρόσληψης) έως και σήμερα, προσλαμβάνονται εκ νέου στην Υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2016 με δυνατότητα επαναπρόσληψής τους και για τα επόμενα τέσσερα ήτοι 2017,2018,2019 και 2020 εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παρ. 2γ του παρόντος διατάγματος υγεία και ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν. Οι ανάγκες αυτές πιστοποιούνται για κάθε ένα από τα παραπάνω έτη με πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος η οποία εκδίδεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη για την περίπτωση αυτή το ανώτερο ανά κατηγορία όριο ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος. Οι ως άνω προσλαμβανόμενοι εφόσον προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος έγγραφα, απαλλάσσονται από τις διαδικασίες πιστοποίησης της καλής κατάστασης της υγείας τους και τις αθλητικές εξετάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 παρ. 5 του παρόντος. Κατ εξαίρεση οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται κάθε φορά και σε αθλητικές δοκιμασίες, όταν γίνεται ειδική προς τούτο μνεία στην έκθεση αξιολόγησής του.

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος

• Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Με εκτίμηση,
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος
Τηλ. : 6974709262

Ο Γεν. Γραμματέας
Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ. : 6986131046

Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Χανιά | Συνάντηση Υπουργού Οικονομικών κ. Σταθάκη με Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.Συνάντηση με τον Χανιώτη Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Σταθάκη είχαν στις 11/02/2015 εκπρόσωποι της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ενημερώθηκε ο υπουργός για τα προβλήματα των εργαζομένων και τους διαβεβαίωσε πως θα «παλέψει για την επίλυση τους καθώς αναγνωρίζει το δίκαιο των αιτημάτων και σέβεται την προσφορά των πυροσβεστών στην κοινωνία.»
Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους ευχήθηκαν στον υπουργό κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.
απο : zarpa.gr

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κύριο Ιωάννη Πανούση


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
 

                     ΠΡΟΣ :  1. ΜΕΛΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :     1. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

                                       2. Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π


ΑΡ.  ΠΡΩΤ :  63                                                                                   ΚΟΜΟΤΗΝΗ :   11/02/2015

                                                     ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
Συνάδελφοι,
Όπως προηγήθηκε στην ενημέρωσή μας το ραντεβού με τον Αναπληρωτή Υπουργό Δημόσιας Τάξης κύριο Γιάννη Πανούση πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα, όπως είχαμε τη παρότρυνσή  του από τη συνάντησή μας στη Βουλή.

Πέραν του κου Χρήστου Καραγιαννίδη  ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις καθώς προεκλογικά και μετεκλογικά στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθειά  μας, προστίθενται στη λίστα όλο και περισσότεροι βουλευτές . Ενδιαφέρον για τα θέματά μας έδειξε βουλευτής Αχαίας , κος Χατζηλάμπρου Βασίλειος ο οποίος μετά από πρότασή μας, θέλησε να παρευρεθεί στη συνάντηση  με τον Υπουργό, πράγμα που έγινε. Στηρίζει πλέον και αυτός δυναμικά τα θέματα του κλάδου μας και γενικότερα μας διαβεβαίωσε ότι θα συμβάλλει κι αυτός στο μερίδιο που του αναλογεί,  την υπεράσπιση και την προώθηση των ζητημάτων μας. 

Αν και ο χρόνος του Υπουργού ήταν περιορισμένος , παρόλα αυτά είχαμε την ευκαιρία να θίξουμε όλα τα θέματά μας και να του τα αναλύσουμε στο μέγιστο. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά του, έγινε ένας πραγματικά εποικοδομητικός διάλογος και κυρίως αυτό που μας ανέφερε ευθέως είναι ότι πολλά από αυτά δεν γνώριζε και μάλιστα δεν μπορούσε να καταλάβει το λόγο που έμειναν στο σκοτάδι και δεν του ανέφερε ΚΑΝΕΙΣ από τους φορείς που συναντήθηκε το παραμικρό. 

Για παράδειγμα : Το θέμα των Συμβασιούχων, των Συμβασιούχων εκτός ρύθμισης και το θέμα των επιλαχόντων που εκκρεμεί . Γνώστης υπήρξε για το θέμα των Πενταετών, αν και εκεί έγινε εκτενή αναφορά, άλλωστε προέβηκε  και στις ανάλογες δηλώσεις όπως πιθανόν πολλοί παρακολουθήσατε από το βήμα της Βουλής.

Στο κομμάτι των Συμβασιούχων Πυροσβεστών αναφέρθηκε από πλευράς μας , η μείωση των μηνών εργασίας που υποστήκαμε , από το 8μηνο σε 5μηνο, το «κούρεμα» (για να χρησιμοποιήσουμε έναν πολυσυζητημένο όρο της εποχής) των μηνών επιδόματος ανεργίας που περιορίστηκαν στους 3 μήνες και μετά το χάος…    Η απάντησή του είναι ότι πέρα της δικής του ενημέρωσης πρέπει άμεσα να κουβεντιάσουμε και με τον Υπουργό Εργασίας για τη διευθέτηση του θέματος και μάλιστα για τέτοια ζητήματα ο ίδιος Υπουργός Εργασίας ζητά από τους φορείς για να του αναφέρουν αυτού του είδους τις αδικίες.

Για το θέμα των Επιλαχόντων έδειξε έκπληκτος , καθώς κανείς δεν του ανέφερε τις λεπτομέρειες για όλα όσα έπρεπε να έχουν τελειώσει εδώ και 3 χρόνια. Κανείς δεν του ανέφερε τον εμπαιγμό σε βάρος συναδέλφων όταν απλά δεν τηρήθηκαν όλα όσα προβλέπει ο Ν. 3938/2011. Όταν είναι κατανοητό να εφαρμόσεις την παράγραφο 1 του άρθρου 15 , όταν χρήζει εφαρμογής η παράγραφος 6 του άρθρου 15, έτσι όπως ισχύει και όχι έτσι όπως θέλουν να το ερμηνεύουν κάποιοι που μόνο από ενδιαφέρον για το θεσμό δεν επιδεικνύουν, απεναντίας υπήρξαν πολέμιοι και επεδίωκαν ακόμα και την κατάργησή του. 

 Η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι την επομένη το πρωί θα καλέσει τους συνεργάτες του για να υπολογίσουν ακριβώς το κόστος ( αφού πιο πριν ήδη κάναμε ένα πρόχειρο υπολογισμό μαζί του) για την απορρόφηση όλων όσων βρίσκονται στην περιβόητη λίστα των επιλαχόντων. 

Μας ανέφερε ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών θα επιδιώξουν την αποκατάσταση αυτής της αδικίας. Το κυριότερο ήταν ότι και λόγω της ιδιότητάς του ( νομικός) μας επισήμανε ότι το μόνο εύκολο είναι να φτιάξει το προεδρικό διάταγμα που θα αυξάνει τις θέσεις ώστε να γίνει η απορρόφηση όλων των επιλαχόντων. «Δεν θα μου πάρει χρόνο» , ανέφερε χαρακτηριστικά, «Αν και ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε να είμαστε φειδωλοί μέχρι τον Ιούνιο σε ότι έχει να κάνει με τα οικονομικά». Η δέσμευσή του αυτή σημαίνει πρωτίστως ότι δύναται να υλοποιήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την προεκλογική του δέσμευση , κάτι που στο δελτίο τύπου ήταν αρκετά γενικευμένο και με την παρουσία μας εκεί εξειδικεύτηκε και έπειτα καθοριστικό υπήρξε το γεγονός ότι ενημερώθηκε με κάθε λεπτομέρεια.

Για το θέμα των Πενταετών Πυροσβεστών μας ανέφερε ο ίδιος ότι δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να λειτουργήσει με αυτό τον τρόπο η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός όταν το καθήκον σε καλεί να συνυπάρξεις και να συνεργαστείς από κοινού όταν πρέπει να αντιμετωπίσεις το όποιο πρόβλημα. Μας εξήγησε ότι πρέπει να εκλείψουν οι ταχύτητες μέσα στο Πυροσβεστικό Σώμα για την εύρυθμη λειτουργία του και την άρση των αδικιών που υφίσταται ως θεσμός. Συγκλίνει σε δυο ενέργειες τις οποίες θα μελετήσει. Η μονιμοποίηση 2.200 Πενταετών Πυροσβεστών κοστίζει 11.900.000 Ευρώ και η απορρόφηση στο σύνολό τους κοστίζει περίπου 20.000.000 Ευρώ. 

Θα εξετάσει διεξοδικά το οικονομικό κομμάτι και θα κρίνει σε ποια από τις δυο ενέργειες θα προβεί. Υπήρξε αποφασισμένος να δώσει  άμεσα λύση για να γίνει το πρώτο βήμα ώστε να μιλάμε για πραγματική ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος. Του αναφέραμε επίσης για το επίδομα της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας το οποίο αδίκως στερούμαστε. Ότι τελικά θα πρέπει να χρήζουμε ίσης μεταχείρισης σε ότι αφορά τις άδειες όπως αυτές προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Όλα αυτά περιέχονται στο ευρύ φάσμα την ομογενοποίησης του Πυροσβεστικού προσωπικού στο σύνολό του. Κατά συνέπεια θα εξαλειφθούν όλα τα παράλογα τα οποία βιώνουμε από την πρόσληψή μας μέχρι και σήμερα με το θεσμό του Πενταετή Πυροσβέστη.

Από πλευράς μας  κατατέθηκε  το έντυπο υλικό με όλες τις ερωτήσεις , επερωτήσεις , επίκαιρες ερωτήσεις και αναφορές που κατατέθηκαν κατά καιρούς για όλα όσα μας απασχολούν αλλά και τις απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργείων. Του κατατέθηκε επίσης το πρόγραμμα με τους γενικούς άξονες  του ΣΥΡΙΖΑ για το Πυροσβεστικό Σώμα. 

Επιπροσθέτως , οτιδήποτε αναφέραμε προφορικά για τις προτάσεις και τις θέσεις  μας , το παρέλαβε και σε έγγραφη μορφή με πλήρη ανάλυση. Τα προεδρικά διατάγματα 124/2003,121/2007, 109/2013 και τη γνωμοδότηση του  Ε' Τμήματος του ΣτΕ, που αφορούν τους Συμβασιούχους  Πυροσβέστες δίνοντας έμφαση στο σημείο που αναφέρει ότι η ανανέωση της πενταετίας ή της τριετίας - που υφίσταται από το 2013 και μετά- ναι μεν αποτελεί την αξιοποίηση έμπειρου προσωπικού αλλά από ένα σημείο και μετά τίθεται και κατά πόσο είναι νόμιμη μια τέτοια διαδικασία να επαναλαμβάνεται.  

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε ότι το κλίμα ήταν ιδιαίτερα καλό , το ενδιαφέρον του Υπουργού υπήρξε αμείωτο για οτιδήποτε είχαμε να του καταθέσουμε και μάλιστα στο τέλος της συζήτησης ζήτησε να συνεργαστούμε και να είμαστε ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή του. Πράγμα που φυσικά μας ικανοποίησε ιδιαίτερα καθώς η διάθεσή μας να επιλύσουμε όσο το δυνατό περισσότερα ζητήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την συνεργασία μεταξύ μας.

Εφόσον κάποια στιγμή έπρεπε να αποδεσμεύσουμε τον Υπουργό καθώς οι εξελίξεις τρέχουν , μας δέχτηκε και ο Διευθυντής του, κος Βασίλειος Μαστρογιάννης. Ο κος Μαστρογιάννης γνώριζε πολλά πράγματα για τα ζητήματα μας καθώς κατά το παρελθόν και σε άλλη θέση τότε, είχαμε φροντίσει να γνωρίζει. Άλλωστε ποτέ δεν εξαιρέσαμε και δεν υποτιμήσαμε κανέναν ως οφείλαμε να πράξουμε ως συνδικαλιστικό όργανο. Ενημερώθηκε σε επανάληψη λοιπόν , συμμερίζεται τις απόψεις μας και θα κάνει και αυτός από πλευράς του ότι είναι δυνατόν για να αντιμετωπιστούν στο μέγιστο τα θέματά μας. Προστέθηκε το ζήτημα όσων είναι εκτός της λίστας και εισήχθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα το 2008 & το 2009. Δεν είναι δύσκολο να υλοποιηθεί μια παρόμοια ενέργεια όπως αυτή με όσων απέκτησαν μεταγενέστερα τον τίτλο σπουδών  και συμπεριλήφθηκαν στη λίστα των Επιλαχόντων Επιτυχόντων Πυροσβεστών.

Συνάδελφοι,
Το κλίμα είναι εξαιρετικό κατά την άποψή μας , θα είμαστε όχι απλά σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς μας αλλά πλέον και σε συνεργασία εφόσον μας ζητήθηκε και μας τιμά ιδιαίτερα. Στην πραγματικότητα δεν κρύβουμε την αισιοδοξία μας  ότι έχουμε να κάνουμε πλέον με ανθρώπους που κατανοούν και θέλουν να αποκαταστήσουν την αδικία και μάλιστα στην πολύ ευαίσθητη κατηγορία των εργαζομένων που υπέστησαν και το μεγαλύτερο πλήγμα τα τελευταία χρόνια από την αναλγησία της πρώην Κυβέρνησης.


                                                               Με τιμή το                                                                                                                  
                                                              Διοικητικό Συμβούλιο
                                                             του Σωματείου

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Ενημέρωση Μελών Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Αριθ. Πρωτ:693Αθήνα: 09.02.2015
Αρ. Σελίδων:6

Προς :Σωματεία Μέλη

Θέμα: «Ενημέρωση Μελών»

Την Δευτέρα 09-02-2015, κατόπιν των προγραμματικών δηλώσεων του Αναπλ. Υπουργού Προ.Πο. πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Ομοσπονδία μας σε ιδιαίτερα φιλικό και θετικό κλίμα.
Από την μεριά μας εκφράσαμε και κατ' ιδίαν στον Υπουργό τις ευχές μας για κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και την ικανοποίησή μας για την ανάληψη του Υπουργείου Προ.Πο. από αυτόν, τόσο για τις γνώσεις τις οποίες διαθέτει σε αντικείμενα σχετικά με το Υπουργείο αλλά και λόγω της πολύ καλής συνεργασίας που είχε προηγηθεί με την Ομοσπονδία μας όλο το προηγούμενο διάστημα ως Βουλευτής. 

Εν συνεχεία γνωστοποιήσαμε στον Υπουργό την θετική μας άποψη αλλά και την ικανοποίησή μας για τις εξαγγελίες της Κυβερνήσεως σχετικά με το Πυροσβεστικό Σώμα, αφού επί της ουσίας ταυτίζονται με αυτές της Ομοσπονδίας μας, για ομογενοποίηση όλων των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης αλλά και την πρόσληψη όλων των επιλαχόντων.

Ο Υπουργός από την μεριά του μας ανέφερε, ότι δεν γίνεται να λυθούν όλα τα προβλήματα, πρόθεσή του είναι να εφαρμοστούν όλα όσα έχουν εξαγγελθεί και ότι θα είμαστε σε συνεργασία και επικοινωνία για όλα τα ζητήματα ώστε από κοινού να τα αντιμετωπίσουμε. Αποτελέσματα δεν αναμένεται να έχουμε πριν τον Ιούνιο, μιας και τότε αναμένεται να είναι πιο ξεκάθαρο το τοπίο με την οικονομική κατάσταση στην χώρα μας.
Στον Υπουργό καταθέσαμε το παρακάτω Υπόμνημα με τις 5 βασικότερες προτάσεις μας:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σας αποστέλλουμε τo παρόν υπόμνημα με τις 5 βασικότερες προτάσεις μας, οι οποίες διαμορφώθηκαν με ομόφωνες αποφάσεις των Συνεδρίων  άλλα και του Δ.Σ. της ομοσπονδίας μας σε συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν   για το λόγο αυτό.

Με τις ακόλουθες προτάσεις μας, επιχειρείται η αποκατάσταση της αδικίας - εργασιακής ομηρίας που εξακολουθεί να σημειώνεται επί σειρά ετών εις βάρος των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και των Συμβασιούχων.

Η πολιτεία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, οφείλει να στηρίξει και να σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων για την απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία και ετοιμότητα σε 24ωρη βάση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος , σε συνάρτηση πάντα με την καλύτερη δυνατή  αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Επίσης  υποχρεούται να αναγνωρίσει και να συνυπολογίσει την σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο, την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στο δύσκολο έργο της Δασοπυρόσβεσης, τα Μέσα Ατομικής Προστασίας τα οποία ήδη μας έχει χορηγήσει το Ελληνικό Δημόσιο, το γεγονός ότι δεν επιβαρύνεται με έξοδα φοίτησης - εκπαίδευσής μας στην Πυροσβεστική Ακαδημία, το γεγονός ότι δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός με νέες δαπάνες προσλήψεων αλλά με προσαύξηση των ήδη υπαρχόντων θέσεων των οποίων καταλαμβάνουμε και να νομοθετήσει ώστε να αξιοποιηθεί το υπάρχον προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος (Συμβασιούχοι Πυροσβέστες – Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης) για την κάλυψη των μεγάλων και ουσιαστικότατο αναγκών του. 
Οι όποιες διαφοροποιήσεις (σε καθήκοντα, ωράρια, μισθολόγιο, ασφαλιστικό, άδειες, μεταθέσεις)  είναι τροχοπέδη στην εφαρμογή κανονισμών που μόνο προβλήματα δημιουργεί στην πρόοδο του Πυροσβεστικού Σώματος , όταν το προσωπικό αυτό κατηγοριοποιείται, λόγω αυτών των διαφοροποιήσεων και της άνισης μεταχείρισής του.
Πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει ένας ειλικρινής  διάλογος, ώστε να μεταφερθούν τα προβλήματα και οι απόψεις των συναδέλφων , έτσι όπως οι ίδιοι τα βιώνουν στην καθημερινότητα κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους , από το υπάρχον καθεστώς του  τριχοτομημένου προσωπικού  αλλά και τους προβληματισμούς τους  για την ομογενοποίηση  με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί αυτή , αλλά και πότε .
Προκειμένου να λάβει χώρα  η εξεύρεση λύσεων στα σοβαρά  θεσμικά υπηρεσιακά  προβλήματα του προσωπικού , σας παραθέτουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες  με την αποτελεσματικότητά του Π.Σ.,  σε κάθε επιχειρησιακό επίπεδο .
Ομογενοποίηση Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Με Το Μόνιμο  Πυροσβεστικό  Προσωπικό :
Ως γνωστόν, υπάρχει έντονα η ανάγκη για την ανάδειξη του Πυροσβεστικού Σώματος σε έναν πραγματικό, δυναμικό και αποτελεσματικό φορέα πολιτικής προστασίας, που θα διασφαλίζει την κοινωνική ασφάλεια και που οφείλει να απαλλαχτεί από παράγοντες που διακινδυνεύουν την επιχειρησιακή του σταθερότητα και συντηρούνται μέσα από διατάξεις που έμμεσα ή άμεσα διατηρούν τον επιχειρησιακό κατακερματισμό του υπηρετούντος προσωπικού.
Στην κατεύθυνση αυτή, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ομογενοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με το μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό. Η κατανομή  του ανθρώπινου δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος με όρους διαλειτουργικότητας και σταθερότητας, είναι ανάγκη συνδεδεμένη με την ενιαία επιχειρησιακή αξιοποίηση του κρίσιμου βραχίονα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης αποτελούν μάχιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και η Πολιτεία για λόγους αποτελεσματικότητας και δημοσίου συμφέροντος, υποχρεούται να εναρμονίσει την υπηρεσιακή  τους κατάσταση με αυτή του λοιπού προσωπικού.
Φωτεινό παράδειγμα είναι ο ομογενοποιημένος τρόπος λειτουργίας Στρατού και Αστυνομίας με τα αντίστοιχα καθεστώτα υπαλλήλων πενταετούς υποχρέωσης.
Η επιτακτική ανάγκη της Ομογενοποίησης του Προσωπικού του Π.Σ. αποτέλεσε το κυριότερο θέμα που τέθηκε από όλα τα κόμματα αλλά και από όλες τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, κατά τη συζήτηση του θέματος της Αναδιοργάνωσης του Π.Σ. καθώς εάν δεν επιτευχθεί δεν μπορεί να αναδιοργανωθεί επιτυχώς το Πυροσβεστικό Σώμα. 
Οι παθογένειες που έχουμε εντοπίσει οφείλονται στον τρόπο λειτουργίας του θεσμού του Πενταετή Πυροσβέστη και στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τον θωρακίζει επαρκώς , με  αποτέλεσμα η αποδοχή να μην είναι η αναμενόμενη ή στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι , ώστε να λειτουργήσει σωστά  ο θεσμός και να επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα .
Η ανομοιογένεια του προσωπικού στο Π.Σ. χαρακτηρίστηκε ως το σοβαρότερο αδύνατο σημείο, για την υλοποίηση του πενταετούς στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξης και λειτουργίας του, από το  Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού.
Ένταξη Στο τέλος του Πίνακα Επιτυχόντων Όσων Συμβασιούχων Προσελήφθησαν Το 2008 και 2009:
Σημαντικό ζήτημα αποτελεί η εξαίρεση των συναδέλφων από το διαγωνισμό οι οποίοι εισήχθησαν ως Συμβασιούχοι  Πυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά το έτος 2009 αλλά και αυτών που προσελήφθησαν το 2008 και κατά τα έτη 2009 ή 2010, κλήθηκαν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις .
Οι Συνάδελφοι αυτοί  είχαν όλα τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της προκήρυξης πλην αυτό της προϋπηρεσίας των ετών 2008 – 2009 - 2010. που όριζε ο Ν. 3938/2011 και για το λόγο αυτό δεν ήταν εφικτό να συμμετάσχουν με αίτηση τους στο διαγωνισμό .
Με την παρ.6α άρθρο 98 Ν.4249 αποκαταστάθηκε αναδρομικά και μερικώς μιας εκ των αδικιών της αριθμ.πρωτ. 3467οικ.φ.300.2/28-07-2011 προκήρυξης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, εις βάρος ποσοστού Συμβασιούχων Πυροσβεστών και έτσι αφού απέκτησαν μεταγενέστερα απολυτήριο τίτλο γυμνασίου, τους δόθηκε η δυνατότητα να ενταχθούν τελευταίοι στην λίστα των επιτυχόντων.
Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τους υπόλοιπους αδικημένους της προκήρυξης αυτής, τους συνάδελφους που προσελήφθησαν για πρώτη φορά ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες το  2009 και αυτών που προσελήφθησαν το 2008και κατά τα έτη 2009 ή 2010, κλήθηκαν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις .
Με την διάταξη αυτή δόθηκε δηλαδή μία λύση για τους συναδέλφους που είχαν τότε την προϋπηρεσία και δεν είχαν τον τίτλο σπουδών και δεν δόθηκε και για αυτούς που είχαν τον τίτλο σπουδών αλλά δεν είχαν την απαιτούμενη προϋπηρεσία. 
Οι εν λόγο συνάδελφοι σήμερα συνεχίζουν να εργάζονται ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες και  έχουν πλέον τα 6 έτη εμπειρίας – προϋπηρεσίας , δηλαδή 3 επιπλέον ετών  από αυτά που απαιτούσε η προκήρυξη .
Αποκλειστική Κάλυψη Των Κενών Του Π.Σ. Από Τη Λίστα Των Επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης :
Είναι ένα μείζον θέμα και μια αδικία που συνεχίζει να υφίσταται σε βάρος των Επιτυχόντων Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Το προσωπικό αυτό, διαθέτει πολυετή εμπειρία, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης στο Π.Σ. και αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση κάλυψης κενών θέσεων του Π.Σ. δεδομένου ότι οι επόμενοι που θα προσληφθούν, θα είναι οι απόφοιτοι της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω Πανελλήνιων Εξετάσεων το 2019 και επιπλέον για την πρόσληψή τους χρειάζεται προσαύξηση στα ήδη υπάρχοντα κονδύλια που καλύπτουν στον προϋπολογισμό συν τα επιπρόσθετα  αναφερόμενα θετικά οφέλη στον πρόλογο των προτάσεών μας.
Υπενθυμίζουμε ότι οι Συνάδελφοι αυτοί είναι επιτυχόντες σε διαγωνισμό του Π.Σ. μέσω ΑΣΕΠ που δεν προσελήφθησαν κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 με την ρητή πρόβλεψη να προσλαμβάνονταν σταδιακά τα επόμενα χρόνια κάτι το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ. 
Εφόσον η πολιτεία αναγνωρίζει την προσφορά του και όχι μέρος αυτού, είναι επιτακτική η ανάγκη να ενταχθούν ΆΜΕΣΑ στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος  ώστε να συνεχίζουν να εργάζονται απρόσκοπτα, προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες - γνώσεις - εμπειρία στην προστασία του πολίτη, της περιουσίας του και τον φυσικό πλούτο της χώρας
Στήριξη Του Θεσμού Των Συμβασιούχων Πυροσβεστών Με 6μηνη Σύμβαση Εργασίας Κατ΄Έτος Για Πενταετή Θητεία :
Διατήρηση και στήριξη του θεσμού των Συμβασιούχων Πυροσβεστών με την αύξηση του σχετικού κονδυλίου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να παράσχουν τις υπηρεσίες τους και για τους 6 μήνες της αντιπυρικής περιόδου. Το προσωπικό αυτό παρέχει δυνατότητα πολύπλευρης αξιοποίησης λόγω της εμπειρίας του και για τους υπόλοιπους 6 μήνες σε κάθε άλλο φορέα με αρμοδιότητα σχετική με τη δασοπυρόσβεση, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία εν αντιθέσει με τις νέες προσλήψεις. 
Για τους Συναδέλφους αυτούς οφείλουμε τόσο εμείς ως συνάδελφοι όσο και η πολιτεία αλλά και οι απαιτήσεις της αντιπυρικής περιόδου να διασφαλίσουμε την συνέχιση της εργασίας  τους μέχρι την απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησής τους. Είναι το ελάχιστο ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς τους στο Πυροσβεστικό Σώμα όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου ταυτόχρονα με την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών  να εξασφαλιστεί και η βιωσιμότητά τους. 
Ένταξη του επαγγέλματος μας στην κατηγορία των επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων :
Ένα από τα σοβαρότατα θέματά μας  είναι η ένταξη των συναδέλφων Π.Π.Υ. και Συμβασιούχων στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά  επαγγέλματα όπως αυτό ορίστηκε και ισχύει σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4024.
Ως  γνωστόν, το επικινδυνότερο και ανθυγιεινότερο επάγγελμα του ενιαίου μισθολογίου, είναι το επάγγελμα μας ανεξαρτήτου ειδικότητας κάτι το οποίο αποδεικνύεται από τα σοβαρά ατυχήματα και προβλήματα υγείας που καταγράφονται κάθε χρόνο και παρ’ όλες τις κατ’ ιδίαν και δημόσιες  δεσμεύσεις των προκατόχων σας και το δίκαιο του αιτήματος μας, έως και σήμερα δεν έχουμε ενταχθεί στην κατηγορία αυτή.
Παρ’ όλα αυτά εδώ και τρία  χρόνια περίπου το επίδομα αυτό χορηγείται σε αρκετές κατηγορίες εργαζομένων, με αντικειμενικά μικρότερη επικινδυνότητα και λιγότερο ανθυγιεινό αντικείμενο απασχόλησης από το επάγγελμά μας, και δεν χορηγείται σε εμάς. Ενώ ταυτόχρονα  σε ένα μεγάλο ποσοστό συναδέλφων (οδηγοί ) παρακρατούνται εισφορές και ασφαλίζονται στην κατηγορία των επικίνδυνων και ανθυγιεινών χωρίς να είναι δικαιούχοι του αντίστοιχου επιδόματος.   

Κύριε Υπουργέ,

Σας καλούμε, ως καθ' ύλην αρμόδιο, να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση των προαναφερθέντων ζητημάτων, ώστε μέσα από την υποχρέωση της υλοποίησης των δεσμεύσεων της Πολιτείας απέναντί μας, να επέλθει και απρόσκοπτα η εύρυθμη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και η εξυγίανση της καθημερινής ζωής των συναδέλφων, μετατρέποντάς το ταυτόχρονα σε έναν σύγχρονο Οργανισμό, που θα μπορεί να ανταποκριθεί αξιόπιστα στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις που παρουσιάζονται. Εάν γίνουν αυτά, τότε θα μπορούμε να μιλάμε χωρίς ίχνος υποκρισίας για ένα πραγματικό βραχίονα Πολιτικής Προστασίας.

Με εκτίμηση,
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

      Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                       Ανδρεαδάκης Μ.Βασίλειος
   Τηλ: 6974709262                    Τηλ: 6986131046

Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
Παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νίκου Βούτση, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Σεραφείμ Τσόκα και του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Βασίλειου Παπαγεωργίου, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1Φεβρουαρίου 2015 έκτακτη σύσκεψη στις εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Κ.Ε. στο Χαλάνδρι, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τα τελευταία εικοσιτετράωρα την Ήπειρο.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και ενέργειας κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννης Πανούσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης, ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδης, οι βουλευτές κα. Χαρούλα Καφαντάρη και κα. Όλγα Γεροβασίλη, καθώς και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης, ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Διαμαντής Κανελλόπουλος και ο Διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υποστράτηγος Θεοδόσιος Δημακογιάννης.