Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Ωράριο Π.Π.Υ., από Αρχηγείο & Ενημέρωση Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.Μέγαρα 16/4/2014
Αρ.Πρωτ:91
Προς Σωματεία Μέλη
Θέμα : «Έκδοση Διαταγής –Ενημέρωση για Ωράρια –Αδειες»
Εκδόθηκε η διαταγή βάση της οποίας θα πρέπει να ακολουθείται απ’ τους ΠΠΥ αντίστοιχο ωράριο και άδειες με αυτά του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού. Υπενθυμίζουμε ότι οι ΠΠΥ για να κληθούν σε επιφυλακή ή για να εκτελέσουν υπηρεσία εκτός έδρας, νυχτερινές ώρες, εξαιρέσιμες ημέρες, χρειάζεται να υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις ώστε να αποζημιωθούν χρηματικά.
Επίσης όταν υπάρξουν οι πιστώσεις αυτές και κληθούν να εκτελέσουν υπηρεσία πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου, εκτός από τη χρηματική αποζημίωση δικαιούνται και ανάλογο χρόνο σε ρεπό.
Παρακαλούνται τα σωματεία όπου εφαρμόζεται διαφορετικός τρόπος ωραρίου ή αδειών με αυτό του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού να ενημερώσουν εγκαίρως την Ομοσπονδία μας.
Για το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας
Ο Πρόεδρος

Φαραντάκης Αλέξανδρος

Ο Γ. Γραμματέας

Ανδρεαδάκης Βασίλειος