Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Π.Σ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Π.Σ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
Θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστές τις θέσεις του Δ.Σ του Σωματείου μας για τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο Ν/Σ της Αναδιάρθρωσης του Πυροσβεστικού Σώματος σύντομα θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, και μας αφορούν. Σίγουρα τέτοιου είδους ενέργειες αποσκοπούν στην πρόοδο του οποιουδήποτε κλάδου για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά καιρούς. Επειδή όμως είναι πολύ νωπή στη μνήμη μας, η απόκλισή μας από την Επιτροπή που δημιουργήθηκε προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο εμάς (Ν.3938/2011) , θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστές τις θέσεις μας όσο πιο σύντομα και περιεκτικά γίνεται.
Πρόκειται λοιπόν για τις δικές μας προτάσεις έτσι όπως εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι πραγματικά ωφέλιμη μια τέτοια Αναδιάρθρωση στο Πυροσβεστικό Σώμα και θα βοηθήσει κατ’ επέκταση στην εύρυθμη λειτουργία του, ώστε να γίνουμε περισσότερο αποτελεσματικοί προς όφελος πάντα του τόπου μας.
Τα Άρθρα 92 & 98 του νομοσχεδίου της αναδιάρθρωσης του Π.Σ που αφορούν τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 3938/2011
ΑΡΘΡΟ 92
ιβ. Ορίζουν, με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ και μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου, το προσωπικό με καθήκοντα δασοπροστασίας που διατίθεται για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας . Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται και εξειδικεύονται τα καθήκοντα του παραπάνω διατιθέμενου προσωπικού υπό μορφή ειδικού καθηκοντολογίου . Το εν λόγω προσωπικό κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αναλαμβάνει πυροσβεστικά καθήκοντα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Γνωστικό μας αντικείμενο ήταν και είναι η επιτήρηση - φύλαξη δασικών εκτάσεων και η καταστολή δασικών πυρκαγιών, βάσει αυτών, της προϋπηρεσίας μας και του Ν. 3938/2011 έγινε η πρόσληψη μας μετά από διαγωνισμό του Π.Σ, έτσι έχουμε πλήρη καθήκοντα δασοπροστασίας, και «επικουρικά» καθήκοντα στο υπόλοιπο πυροσβεστικό έργο. Υποκατηγορία λοιπόν οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα... Κατηγορία για μια ακόμη φορά με απροσδιόριστα καθήκοντα καθώς ο όρος «ειδικό καθηκοντολόγιο» για πρώτη φορά κάνει την εμφάνισή του.
Το νέο «Ειδικό καθηκοντολόγιο» το οποίο αναφέρετε στο νομοσχέδιο της αναδιάρθρωσης του Π.Σ στο (άρθρο 92 ιβ), περιλαμβάνει εξειδικευμένα καθήκοντα για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης τα οποία δεν γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, απλά γίνεται μια γενική αναφορά σε δράσεις προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας . Επιπροσθέτως , στο ίδιο άρθρο αναφέρετε ότι μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου και με απόφαση του Αρχηγού , θα οριστεί προσωπικό με καθήκοντα δασοπροστασίας για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο Αρχηγός του Π.Σ θα μας ορίζει 6 μήνες σε πυροσβεστικά καθήκοντα στη δασοπυρόσβεση κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, και μετά το πέρας των 6 μηνών σε καθήκοντα προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας, τα οποία θα ορισθούν με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζοντας και εξειδικεύοντας τα καθήκοντα του παραπάνω διατιθέμενου προσωπικού υπό μορφή ειδικού καθηκοντολογίου. Αυτό που για άλλη μια φορά δεν προσδιορίζεται και δεν αποσαφηνίζεται στο ίδιο άρθρο είναι η έκδοση προεδρικού διατάγματος από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που θα καθορίζει και θα εξειδικεύει τα καθήκοντα του διατιθέμενου προσωπικού υπό μορφή «ειδικού καθηκοντολογίου» ... Σημειωτέον χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα ένα βήμα πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, μη γνωρίζονταν, μη συμμετέχοντας και χωρίς να έχουν γίνει αποδεκτές οι προτάσεις που καταθέσαμε στη δημόσια διαβούλευση σε κάτι που μας αφορά άμεσα, λογικό είναι να υπάρχει επιφύλαξη, δυσπιστία και ανησυχία.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Εφόσον το Πυροσβεστικό Σώμα με νόμο υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ποιος ο λόγος διάθεσης μόνο των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης για υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας , και όχι όλου του Πυροσβεστικού προσωπικού ???
2. Πότε αυτά θα ορισθούν, πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου ή μετά, βάση προεδρικού διατάγματος το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ??? Αν η πρόταση του Υπουργού γίνει μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα καθήκοντα που μας αφορούν ???
3. Ποιό θα είναι το νέο ειδικό καθηκοντολόγιο, ποιά τα εξειδικευμένα καθήκοντα, που θα ισχύουν μόνο για το προσωπικό με καθήκοντα δασοπροστασίας δηλαδή τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ??? Επιπλέον αρμοδιότητες θα απαιτήσουν εκ νέου εκπαίδευση στο αντικείμενο ??? Αν ναι, ποιοι θα αναλάβουν την εκπαίδευση του προσωπικού, οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούμε ή άλλος φορέας που έχει και την αρμοδιότητα της πρόληψης, πόσο θα διαρκέσει αυτή ???
4. Στο νέο ειδικό καθηκοντολόγιο γίνεται αναφορά για δράσεις πρόληψης. Για τις οποίες αρμόδια είναι τα Δασαρχεία. Στις δράσεις αυτές, το άμεσα εμπλεκόμενο προσωπικό θα είναι υπό τις διαταγές του άλλου φορέα ή θα δοθούν επιπλέον αρμοδιότητες στο Π.Σ και θα ηγείτο αυτών των δράσεων ???? Αν τον έλεγχο των ανωτέρω δράσεων τον έχει το Π.Σ, θα ορισθούν αξιωματικοί γενικών καθηκόντων οι οποίοι θα περάσουν ανάλογο σχολείο ??? Για να μας εκπαιδεύσουν αλλά και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου αυτού ειδικού καθηκοντολογίου.
5. Αυτός ο διαχωρισμός καθηκόντων και κατ’ επέκταση των υπαλλήλων του Π.Σ, δεν δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης του προσωπικού και εργαζομένους πολλών ταχυτήτων, μέσα στον ίδιο εργασιακό χώρο ????
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Η πρόσληψη μας είναι στο Π.Σ, και οι συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν την υποστήριξη προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας, μπορούν να γίνουν μέσα από αυτό, καθώς διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, κτιριακές εγκαταστάσεις και τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Απαλοιφή του άρθρο 92 ιβ ή αποσαφήνιση «ειδικού καθηκοντολογίου».
ΑΡΘΡΟ 98
Θέματα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) αντικαθίσταται ως εξής : « Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού, οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης μετατίθενται και αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο προσωπικό» .
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : Ποιος ο λόγος έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος αφού οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης μετατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, και ενώ όλοι υπαγόμαστε στον ΚΕΥΠΣ. Θέλουμε ή όχι την ομογενοποίηση του Σώματος ????
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ : Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης να μετατίθενται και να αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο προσωπικό.
2. Η διάταξη της παρ.9 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 63) αντικαθίσταται ως εξής :
« 9. α) Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, δύνανται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατ εξαίρεση, όταν συντρέχουν ειδικοί και έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο εξοπλισμό . Το ύφασμα της στολής και τα λοιπά είδη ιματισμού και υπόδησης χορηγούνται από το δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται, ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής, καθώς και τα αναγκαία ατομικά εφόδια που χορηγούνται στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Ενώ τα καθήκοντα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο κομμάτι που αφορούν την δασοπυρόσβεση είναι πλήρες, σε αυτά που αφορούν τα αστικά συμβάντα υπάρχει ο όρος « επικουρούν », ο οποίος τα περιορίζει σε βοηθητικά και όχι πλήρη, ενώ έχουμε εκπαιδευτεί κατά τη διάρκεια της σχολής από την οποία αποφοιτήσαμε, έχουμε προμηθευτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό για να επεμβαίνουμε σε αυτά, αλλά και τις χρόνιας εμπειρίας μας βάση της οποίας προσληφθήκαμε. Έτσι οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το υπάρχων προσωπικό βάση των πραγματικών και ουσιαστικών αναγκών τους. Αλλά και πάλι βάση του προαναφερομένου καθηκοντολογίου που βάζει περιορισμούς, αποτρέπει με κάθε τρόπο τις όποιες προσπάθειες καταβάλλονται από πλευράς μας, ώστε να επιτευχθεί η πολυσυζητημένη ομοιογένεια, που εδώ και καιρό υποτίθεται ότι αγωνίζεστε να επιτύχετε. Λίγο έως πολύ ήταν γνωστές οι πραγματικές σας θέσεις και όχι αυτές που αφήνατε να διαρρεύσουν προς τα έξω περί συνοχής, συναδελφικότητας και ομογενοποίησης του προσωπικού.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αποτέλεσμα της τροποποίησης της παρ. 9 του άρθρου 15 του Ν. 3938 θα είναι πάλι μειωμένα καθήκοντα και όχι πλήρη όπως και πριν και επιπλέον καθήκοντα όπως αναφέρετε χαρακτηριστικά ... «μόνο κατ εξαίρεση, όταν συντρέχουν ειδικοί και έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις». Έτσι το αποτέλεσμα πάλι ίδιο, αντί να ενισχύσετε τα καθήκοντά μας τα αποδυναμώνετε και μόνο αν προκύψουν έκτακτες ανάγκες θα μας "χρησιμοποιήσετε".
Επιδιώξαμε , επιδιώκουμε και θα επιδιώκουμε να είμαστε χρήσιμοι όσο κι αν αυτό υπονομεύεται και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτραπεί .
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
1. Σε ομιλία του στη Βουλή ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι «πρέπει μεσοπρόθεσμα όλες οι πτέρυγες να συμφωνήσουμε, να δούμε πώς αυτό το θέμα της μη ομοιογενοποίησης του προσωπικού θα πρέπει να το λύσουμε. Το να έχουμε τρεις κατηγορίες προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν είναι σωστό για μια ευρωπαϊκή χώρα». Αυτή η πολυσυζητημένη ομοιογενοποίηση με εξαιρέσεις του τύπου «όταν συντρέχουν ειδικοί και έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι» έτσι θα εφαρμοσθεί ??? Τελικά ποιος και με ποιά κριτήρια θα αποφασίζει πότε οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης θα διατίθενται σε κύρια πυροσβεστικά καθήκοντα ???.... Όταν στην πλειονότητα των περιπτώσεων πρέπει η εμπλοκή μας να είναι ακαριαία.
2. Οι Υπηρεσίες του Σώματος που επανδρώνουμε λόγου της φύσης της εργασίας μας λειτουργούν 365 ημέρες το χρόνο σε 24ωρη βάση για την άμεση αντιμετώπιση του οποιουδήποτε συμβάν προκύψει, εμείς θα παρέχουμε τις υπηρεσίες μας μόνο όταν συντρέχουν ειδικοί και έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι εκ των υστέρων, και πως αυτοί θα καθορίζονται ????
3. Στην ίδια παράγραφο, αναφέρετε για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο προσωπικό.... Τι ακριβώς εννοείται με τη λέξη "ανάλογα" που χρησιμοποιείται κατά κόρον στην όποια τροποποίηση παραγράφων μας αφορούν ??? Τι είναι αυτό που προσπαθείτε να επιτύχετε αφήνοντας "παραθυράκια" ανοιχτά για την εφαρμογή του ???
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Τα καθήκοντα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης πρέπει να είναι πλήρες και όχι κατά περίπτωση όταν συντρέχουν ειδικοί και έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι και δεν αρκεί το υπόλοιπο προσωπικό, τότε και μόνο τότε, κατ’ εξαίρεση να επιτρέπετε η διάθεση του εν λόγο προσωπικού σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις για την αντιμετώπιση αυτών. Οι υπηρεσίες πρέπει να αξιοποιήσουν όλο το πυροσβεστικό προσωπικό βάσει των πραγματικών και ουσιαστικών αναγκών που συνέχεια αυξάνονται, ώστε να γινόμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί προς όφελος του τόπου μας, και όχι να υπάρχει διαχωρισμός του προσωπικού, που μόνο προβλήματα δημιουργεί στην άσκηση των καθηκόντων του πυροσβεστικού έργου. Συνεπώς προτείνουμε πλήρη εξομοίωση καθηκόντων για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και απαλοιφή της λέξης «ανάλογα» όπου αυτή αναφέρετε και αντικατάσταση αυτής με τη λέξη «ίδια ή όμοια».
Σ.Δ: Γίνεται μια προσπάθεια να κατατεθούν και από άλλα Σωματεία θέσεις προτάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα υιοθετηθούν από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας σαν κοινές προτάσεις που θα αντιπροσωπεύουν όλους. Έτσι όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουή να είμαστε έτοιμοι όσον αφορά τις θέσεις μας, και από κοινού να γίνει προσπάθεια ώστε να αντιμετωπισθούν τα όποια προβλήματα προκύψουν και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον κλάδο μας . Όσοι συνάδελφοι θέλουν να κάνουν τις δικές τους προτάσεις, μπορούν να τις στείλουν στα παρακάτω i mail : ipapanast@gmail.com, adiamantakis@gmail.com, john.lafazanis@yahoo.com,
Για τα υπόλοιπα άρθρα πιστεύουμε ότι σύντομα θα τα έχουμε και θα σας ενημερώσουμε για αυτά, αλλά και για τις προτάσεις μας.