Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Σωμ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης: Δημόσια διαβούλευση, προτάσεις και θέσεις μας


Κύριε Βουλευτά,

Γνωρίζοντας ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό ότι η Αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος είναι πραγματικότητα. Σίγουρα τέτοιου είδους ενέργειες αποσκοπούν στην πρόοδο του οποιουδήποτε κλάδου για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά καιρούς. Επειδή όμως είναι πολύ νωπή στη μνήμη μας, η απόκλισή μας από την Επιτροπή που δημιουργήθηκε προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο εμάς (Ν.3938/2011) , θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστές τις θέσεις μας όσο πιο σύντομα και περιεκτικά γίνεται έχοντας την ελπίδα ότι θα τις προωθήσετε.
Πρόκειται λοιπόν για τις δικές μας προτάσεις έτσι όπως εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι πραγματικά ωφέλιμη μια τέτοια Αναδιάρθρωση στο Πυροσβεστικό Σώμα και θα βοηθήσει κατ΄ επέκταση στην εύρυθμη λειτουργία του, ώστε να γίνουμε περισσότερο αποτελεσματικοί προς όφελος πάντα του τόπου μας.
Πιο συγκεκριμένα λοιπόν:
Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»
Άρθρο 19: Χαρακτήρας Π.Σ. και πυροσβεστικού προσωπικού
Το άρθρο 3 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 19 παραγρ. 2: Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, έχει ιδιαίτερη ιεραρχία, αντίστοιχη της στρατιωτικής, και δικούς του κανόνες πειθαρχίας, εφοδιάζεται με ειδικό δελτίο ταυτότητας και φέρει στολή. Διέπεται από δικούς του οργανικούς νόμους και κανονισμούς και μόνον για όποια θέματα δε ρυθμίζονται από αυτούς, εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους. Άρθρο 19 παραγρ. 2: «το Πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι». Άρθρο 15 N. 3938/2011 Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης
Στο Πυροσβεστικό Σώμα συνιστάται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού, με την ονομασία «Πυροσβέστες  πενταετούς υποχρέωσης», οι οποίοι καταλαμβάνουν επί θητεία οργανικές θέσεις. Συνιστώνται 4.000 οργανικές επί θητεία θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.
Εμείς που ανήκουμε; Συνεπώς όπου αναφέρεται πυροσβεστικό προσωπικό δεν υπάγονται «το πολιτικό προσωπικό, σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι συμβασιούχοι πυροσβέστες» .
Άρθρο 19 παραγρ. 5α: Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
α) Καθορίζονται ο κανονισμός στολών του πυροσβεστικού, επί θητεία και εποχικού προσωπικού, ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού δελτίου ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς επίσης τα εφόδια, τα μέσα και ο εξοπλισμός, που φέρει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Άρθρο 19 παραγρ. 5α: «καθορίζονται οι κανονισμοί στολών των πυροσβεστών επί θητεία και εποχικού προσωπικού».
Το άρθρο του 15 του Ν.3938/11 που ψηφίστηκε ομόφωνα από τα κόμματα της Βουλής μας ονομάζει Π.Π.Υ. δηλ. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. Αν κρίνουμε συνεπώς από το γεγονός ότι ήδη οι συμβασιούχοι δεν θα ανανεώσουν πενταετία και προτείνεται 1+2 αντιπυρικές, η ηγεσία πιθανώς επιχειρεί με τον όρο «επί θητεία» να σπάσει την πενταετία σε 1 ή 2 χρόνια ή σε οτιδήποτε την εξυπηρετεί. Συνεπώς όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί σε Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και όπου Εποχικοί Πυροσβέστες σε Συμβασιούχους Πυροσβέστες. Κάθε άλλη ερμηνεία είναι παράλογη και εκ του πονηρού.
Άρθρο 19, παραγρ. 5γ: Ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος εργασίας του προσωπικού του και τα σχετικά με αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις από την εκτέλεση της υπηρεσίας του.
Άρθρο 19, παραγρ. 5γ: «Με απόφαση του Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ. καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας του Π.Σ., ο χρόνος εργασίας του προσωπικού και τα σχετικά με αυτά. Όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και το πυροσβεστικό προσωπικό του τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Για τον σκοπό αυτό οι Υπηρεσίες λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους και το πυροσβεστικό προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση, που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του.
Εμείς τι ωράριο θα δουλεύουμε ? Θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε καλύπτοντας μόνο την πρωινή και την απογευματινή βάρδια, χωρίς Κυριακές και αργίες και υπερωρίες όταν αυτές απαιτούνται
Άρθρο 27: Ανασυγκρότηση Συμβουλίων Π.Σ. Το άρθρο 7 του ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 27, παράγρ.1στ: Από έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.), ως μέλη.
Άρθρο 27, παράγρ.1στ. «Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ ως μέλη». Εμείς από ποιόν θα εκπροσωπούμαστε ?
Βλέπουμε σε όλες τις αναφορές του νόμου την ονομασία «επί θητεία προσωπικό».
Με τον νόμο 4058/2012 (άρθρο 17 παράγραφο 3) που αναφέρει ρητώς ότι  το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες : Α) Πυροσβεστικό Προσωπικό.
Β) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης
Γ) Πολιτικό Προσωπικό. Παρακαλούμε να αντικατασταθούν όλες αυτές οι αναφορές για το «επί θητεία προσωπικό» με την ονομασία που δίνεται στον  νόμο 4058/2012 (άρθρο 17 παράγραφο 3) Β) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, και του νόμου 3938/2011.? Όπως συνέβη πρόσφατα, όπου υπήρξε συζήτηση για την τροποποίηση του Ν.3938/11 που αφορούσε Π.Π.Υ. και δεν συμμετείχαν εκπρόσωποί μας?
Άρθρο 41: Διάρθρωση – Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων
Άρθρο 41, Τμήμα 2ο , παρ. στ: Η παρακολούθηση και ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Σ., υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Υπαξιωματικών – Πυροσβεστών και εποχικών πυροσβεστών για αδικήματα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους και η φροντίδα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.
Άρθρο 41, Τμήμα 2ο , παρ. στ: Πρέπει να απαλειφτεί ο όρος εποχικοί πυροσβέστες από τη διάταξη αυτή καθώς το Τμήμα αυτό δεν είναι αρμόδιο για τους συμβασιούχους πυροσβέστες.
Άρθρο 41, Τμήμα 3α: Ο χειρισμός των πάσης φύσεως θεμάτων πρόσληψης πυροσβεστικού επί θητεία ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, η μέριμνα για την επαναπρόσληψή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η έκδοση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων. Άρθρο 41, Τμήμα 3α: «Εποχικού και επί θητεία προσωπικού». Όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί με Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.). Επίσης να προστεθούν στο τμήμα αυτό αντίστοιχες διατάξεις όπως αυτές της παρ. α του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης όπως τοποθέτηση μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μετατάξεων»
Άρθρο 41, Τμήμα 3ο παρ. ε: Η παρακολούθηση της αριθμητικής δύναμης του πυροσβεστικού επί θητεία ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης.
Άρθρο 41, Τμήμα 3ο παρ. ε: «η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης». Από τη στιγμή όμως που το Π.Σ. δεν έχει προβεί σε καταγραφή των οργανικών του θέσεων και κενών, καθίσταται προφανώς δυσδιάκριτος ο καθορισμός των οργανικών κενών, οπότε δεν δύναται να εφαρμοστεί ο Νόμος 3938/2011 που κάνει αναφορά για την απορρόφηση των επιλαχόντων από το διαγωνισμό Π.Π.Υ .
Άρθρο 42: Διάρθρωση – Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών
Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. γ: Η ρύθμιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού. Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. γ: Να γίνει αναφορά και για τους Π.Π.Υ. καθότι στον Ν.3938/11 ορίζεται ότι για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του μόνιμου προσωπικού. Το Α.Π.Σ. όσον αφορά το ασφαλιστικό άλλοτε επικαλείται τον ΚΕΥΠΣ και άλλοτε ΙΚΑ. Πρέπει να καθοριστεί η νομοθεσία που διέπει τα Σώματα Ασφαλείας.
Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. ε: Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με τις εκτός έδρας αποζημιώσεις του προσωπικού, αποζημιώσεις μελών Συμβουλίων και Επιτροπών και τα επιμίσθια των καθηγητών. Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. ε: Ομοίως και για τα εκτός έδρας το Α.Π.Σ. εφαρμόζει παράνομα στους Π.Π.Υ. ότι προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους και ότι προβλέπεται για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας. Το ίδιο συμβαίνει και μισθολογικά, άλλες αποδοχές ο Π.Π.Υ., άλλες αποδοχές ο μόνιμος.
Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. ι: Η πραγματοποίηση δειγματοληπτικού ελέγχου όλων των δικαιολογητικών πρόσληψης επί θητεία προσωπικού και Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και διαβίβαση αυτών στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου/Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και η ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την καταβολή αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και λοιπών οικονομικών ζητημάτων αυτών. Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. ι: Η πραγματοποίηση δειγματοληπτικού ελέγχου όλων των δικαιολογητικών πρόσληψης του επί θητεία προσωπικού, δηλαδή των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόληση, εξονυχιστικός και πλήρες έλεγχος για όλο το προσωπικό, και όχι μόνο σε αυτών των δυο κατηγοριών προσωπικού, από τη στιγμή που μας έχουν αναθέσει την ασφάλεια των πολιτών, των περιουσιών, και την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας μας.
Άρθρο 42, Τμήμα 5ο, παραγρ. η : Ο καθορισμός των ατομικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, η διάρκεια χρήσης αυτών, καθώς και η διενέργεια των αναγκαίων πράξεων για τη χορήγησή τους. Άρθρο 42, Τμήμα 5ο, παραγρ. η: «ο καθορισμός των ατομικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού καθώς και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τελικά οι Π.Π.Υ. θεωρούνται εδώ πυροσβεστικό προσωπικό ή όχι? Δεν ξεκαθαρίζεται στο Νόμο.
Άρθρο 45: Αρμοδιότητες και Λειτουργία των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων
Άρθρο 45, Τμήμα 1ο, παραγρ. α : Ορίζουν, με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. και μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου, προσωπικό με καθήκοντα δασοπροστασίας που διατίθεται για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας. Το εν λόγω προσωπικό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αναλαμβάνει πυροσβεστικά καθήκοντα. Άρθρο 45, Τμήμα 1ο, παραγρ. α : Καθήκοντα δασοπροστασίας έχουν βάση νόμου οι Π.Π.Υ. άρα 6 μήνες λοιπόν πυροσβεστικά καθήκοντα  και 6 μήνες σε "δράσεις πολιτικής πυροπροστασίας". Το Π.Σ με νόμο υπάγεται στη Γ.Γ.Π.Π. Άρα περιπολικά όλων τον χρόνο και όχι μόνο για την αντιπυρική περίοδο. Η πρόσληψη μας είναι στο Π.Σ, και οι συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν την υποστήριξη προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας, μπορούν να γίνουν μέσα από αυτό, που διαθέτη το κατάλληλο προσωπικό, κτιριακές εγκαταστάσεις , και τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Αυτό όμως  δεν είναι άνιση μεταχείριση των εργαζομένων και κατ  επέκταση αντισυνταγματικό, μιας και όλο το Πυροσβεστικό Σώμα είναι κάτω από τις διαταγές της Πολιτικής Προστασίας ?
Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις τα τηλέφωνά μας είναι στη διάθεσή σας. Ευελπιστούμε στη άμεση προώθηση του θέματος.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις όποιες προσπάθειες και ενέργειές σας.
Με τιμή το
Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Σωμ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης: Δημόσια διαβούλευση, προτάσεις και θέσεις μας - συμπληρωματική επιστολή

Αξιότιμε Κύριε Βουλευτά,
Σύμφωνα με τις επιστολές οι οποίες σας απεστάλησαν, και θέλοντας να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, σας αποστέλλουμε και αυτή τη συμπληρωματική επιστολή που ενδεχόμενα θα σας βοηθήσει ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτό ότι αδικείται ο κλάδος μας κατά συρροή και επιβάλλεται η άμεση επέμβασή σας προκειμένου να ακουστούν οι φωνές απόγνωσής μας στους αρμόδιους αυτού του κράτους.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Ωράρια εργασίας Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Ενώ οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί που επανδρώνουμε λόγου της φύσης της εργασίας μας, λειτουργούν σε 24ωρη βάση, εμείς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε καλύπτοντας μόνο την πρωινή και την απογευματινή βάρδια, χωρίς Κυριακές και αργίες και υπερωρίες όταν αυτές απαιτούνται.
Έτσι οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το υπάρχων προσωπικό, βάση των πραγματικών και ουσιαστικών αναγκών τους , αλλά βάση του προαναφερόμενου περιορισμένου ωραρίου που ισχύει μέχρι σήμερα.
Συνεπώς ζητάμε την πλήρη ενσωμάτωσή μας.
2. Καθηκοντολόγιο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Ενώ τα καθήκοντα στο κομμάτι που αφορούν την δασοπυρόσβεση είναι πλήρες, σε αυτό που αφορά τα αστικά συμβάντα υπάρχει ο όρος « συνεπικουρούν » ο οποίος περιορίζει αυτά τα καθήκοντα σε βοηθητικά και όχι πλήρη, κι ενώ έχουμε εκπαιδευτεί επαρκώς κατά τη διάρκεια της σχολής από την οποία αποφοιτήσαμε και έχουμε προμηθευτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό για να επεμβαίνουμε σε αυτά. Η χρόνια εμπειρία μας αποτέλεσε βασικό παράγοντα για την πρόσληψή μας.
Έτσι οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το υπάρχων προσωπικό, βάση των πραγματικών και ουσιαστικών αναγκών τους, αλλά βάση του προαναφερομένου καθηκοντολογίου που τις περιορίζει στο κομμάτι των αστικών συμβάντων.
3. Απορρόφηση των επιλαχόντων Συμβασιούχων Πυροσβεστών του διαγωνισμού βάση του Ν. 3938/2011 του άρθρου 15 παραγράφου 6 όπου ρητώς ορίζει ότι οι πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για τρία έτη.
Καταγραφή των οργανικών του θέσεων και κενών από το Αρχηγείο ώστε να μας γνωστοποιήσει τα κενά που δημιουργήθηκαν για το έτος που πέρασε, και βάση του ως άνω Νόμου όπως αυτός επίσης ορίζεται ότι ο αριθμός των ως άνω προσλαμβανομένων κατ έτος δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τα 50% του αριθμού των οργανικών θέσεων των μονίμων πυροσβεστών που κενώθηκαν το προηγούμενο από την πρόσληψη τους έτους.
Ως αφορά την εκπαίδευση των επιλαχόντων που προέρχονται από την κατηγορία Συμβασιούχων Πυροσβεστών, λόγου της χρόνιας εμπειρίας τους, αυτή θα γίνει στις κατά τόπους υπηρεσίες εργασίας τους, χωρίς να απαιτούνται επιπρόσθετα κονδύλια για την εκπαίδευση τους. Συνεπώς δε μιλάμε για λειτουργία των Πυροσβεστικών Ακαδημιών.
Όπως έγινε με την αρχική πρόσληψη των 3.400 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
Οπότε με την απορρόφηση των επιτυχόντων για τα έτη 2013 – 2014 όπως ορίζει ο Ν. 3938/2011 (άρθρο 15 παρ. 6) αποφεύγεται το ενδεχόμενο της μη πρόσληψης τους,
4. Πρόσληψη των συναδέλφων Συμβασιούχων Πυροσβεστών μετά την λήξη της πενταετίας (2008 – 2012) στης 31/10/2012 και ανανέωση με νέα πενταετία (2013 – 2017) με 8μηνη εργασία βάση του Π.Δ 124/2003 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ 121/2007 και με βασική προϋπόθεση να μην εξαιρεθεί κανένας από τους ήδη υπάρχοντες, καθώς διαθέτουν την πολυετή εμπειρία που απαιτείται
5. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 χορηγείται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους οδηγούς ανοικτών φορτηγών και βαρέων οχημάτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, όχι σε συγκεκριμένα επαγγέλματα άλλα σε όλους τους οδηγούς που εντάσσονται στο Ενιαίο Μισθολόγιο , και σύμφωνα με τις κατά καιρούς αποφάσεις του Αρείου Πάγου που ορίζουν πώς:  "Το επίδομα αυτό ...αφορά την πραγματική απασχόληση του εργαζομένου στη θέση που δικαιολογεί την καταβολή του επιδόματος, αδιαφορώντας αν αυτός έχει ή όχι την ειδικότητα ή ακόμα και αν δεν απασχολείται μόνιμα σε αυτή"
Το επίδομα αυτό χορηγούνταν μέχρι πρότινος και στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης αλλά και στους Συμβασιούχους Πυροσβέστες, που είχαν την ειδικότητα οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και άνω και οδηγούν οχήματα άνω των 3,5 τόνων.
Επιτακτική λοιπόν η ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί στη μισθοδοσία μας διότι δικαιωματικά μας ανήκει.
Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι το εν λόγο επίδομα κόπηκε και επιστρέφεται αναδρομικά από τους δικαιούχους που το λάμβαναν, με την αιτιολογία ότι το επάγγελμα του Πυροσβέστη δεν εντάσσεται στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
Το παράδοξο όλης της υπόθεσης είναι ότι οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες δεν εντασσόμαστε στο Ειδικό Μισθολόγιο του μονίμου προσωπικού με ασφάλιση δημοσίου, αλλά στο Ενιαίο Μισθολόγιο με ασφάλιση ΙΚΑ όπου και χορηγείτε.
6.Επίσης τα ένσημα των οδηγών που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ανήκουν στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών (κωδικός 106), τώρα εντασσόμαστε στα μικτά ένσημα (κωδικός 101).Οπότε οι κρατήσεις γίνονται βάση του κωδικού 106 και όχι 101.
Ευελπιστούμε στην άμεση τηλεφωνική επαφή μας, προκειμένου να δρομολογηθεί συνάντηση για περαιτέρω θέσεις και διευκρινίσεις.
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας
Με τιμή το
Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ