Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Οι προτάσεις της ΠΟΣΠΥΔ

Οι προτάσεις της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.


Μέγαρα, 13/12/2012

ΠΡΟΣ:
1) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος κ. Σωτήρη Γεωργακόπουλο
2) Επιτροπή Επεξεργασίας Ν. 3938/2011

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια
2) Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη

Με το παρόν έγγραφο μας, σας παραθέτουμε τις προτάσεις μας επί του Ν. 3938/2011. Θα πρέπει να σημειώσουμε, όμως, ότι οι κάτωθι παρατηρήσεις μας διαμορφώθηκαν μόλις εντός 48ώρου, παρ’ ότι πρόκειται για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, καθώς ειδοποιηθήκαμε από το γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής κ. Κανελλόπουλο μόλις χθες, Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 ότι πρέπει να τις καταθέσουμε έως και την Παρασκευή το πρωί. Τούτο δε, καίτοι άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαν ενημερωθεί νωρίτερα, εξ όσων γνωρίζουμε. Θεωρούμε ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται επιπόλαια και μεροληπτικά από τον κ. Κανελλόπουλο.

Ειδικότερα οι προτάσεις μας έχουν ως εξής:

Άρθρο 15 παρ. 6: Σύμφωνα με όσα μας έχουν γνωστοποιηθεί, οι Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος δεν θα λειτουργήσουν ούτε το έτος 2013 ούτε το έτος 2014. Εντούτοις ο Ν. 3938/2011 (άρθρο 15 παρ. 6) ρητώς ορίζει ότι οι πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για τρία έτη. Δημιουργείται συνεπώς το εύλογο ερώτημα πως θα απορροφηθούν επιπλέον πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης όταν δεν λειτουργούν οι Σχολές;
Επίσης, στην ίδια παράγραφο του ως άνω Νόμου ορίζεται ότι «ο αριθμός των ως άνω προσλαμβανομένων κατ` έτος δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το 50% του αριθμού των οργανικών θέσεων των μόνιμων πυροσβεστών που κενώθηκαν το προηγούμενο από την πρόσληψη τους έτος». Από τη στιγμή όμως που το Π.Σ. δεν έχει προβεί σε καταγραφή των οργανικών του θέσεων και κενών, καθίσταται προφανώς δυσδιάκριτος ο καθορισμός του ποσοστού 50% που αναφέρει ο Νόμος. Δηλαδή αν δεν έχει καθόλου κενά δεν θα προσλάβει ποτέ π.π.υ;

Άρθρο 15 παρ. 8: Ορίζεται ότι «Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου, οι οποίοι κατά το χρόνο πρόσληψης τους δεν είχαν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους, μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του Πυροσβέστη, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών». Προκειμένου να εξαλειφθούν οι ανισότητες που παρουσιάζονται σήμερα εντός του ΠΣ με τη δημιουργία δύο ταχυτήτων εργαζομένων (πενταετούς θητείας και μόνιμοι), ανομοιογένεια που παρουσιάζεται σε πολλούς τομείς, όπως π.χ. καθηκοντολόγιο, ωράριο εργασίας, βάρδιες, μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αποδοχές, ασφαλιστικό κλπ, προτείνουμε η ένταξη στο μόνιμο προσωπικό να ισχύσει άμεσα, δηλαδή εντός του 2013. Προτείνουμε επίσης να αυξηθεί το όριο ηλικίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα ισχύοντα όρια συνταξιοδότησης. Αναφορικά δε με τον τρόπο αξιολόγησης του προσωπικού, προτείνουμε να ισχύσει ό,τι ισχύει και για το μόνιμο προσωπικό. Θεωρούμε ότι η ομοιογένεια που θα προκύψει στο Σώμα θα συμβάλλει και στην εύρυθμη και ομαλότερη εν γένει λειτουργία του και μάλιστα άμεσα και εν όψει της αντιπυρικής περιόδου.

Άρθρο 15 παρ. 9: Για τους λόγους που αναφέρουμε ανωτέρω προτείνουμε αναφορικά με τα καθήκοντα και τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) να ισχύσουν τα ισχύοντα για το μόνιμο προσωπικό.

Άρθρο 15 παρ. 10: Ορίζεται ότι: «Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού, οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης μετατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό». Προτείνουμε η ρύθμιση αυτή να επεκταθεί πέρα από τις μεταθέσεις και στις μετακινήσεις και τις αποσπάσεις των π.π.υ.

Άρθρο 15 παρ. 11: Ορίζεται ότι οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης δεν προάγονται βαθμολογικά. Ο συνδυασμός της διάταξης αυτής με εκείνη της παρ. 15, όπου σημειώνεται ότι «οι μηνιαίες αποδοχές των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης είναι αυτές που λαμβάνουν ως εποχικοί πυροσβέστες ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους και την οικογενειακή τους κατάσταση», έχει οδηγήσει σε σαφή υποβάθμιση του μισθολογικού επιπέδου των πενταετούς θητείας πυροσβεστών, καθώς πλέον έχουν περικοπεί τα επιδόματα που χορηγούνταν βάσει της ΣΣΕ. Για το λόγο αυτό προτείνουμε οι αποδοχές των π.π.υ. να είναι αντίστοιχες του μονίμου προσωπικού.

Άρθρο 15 παρ. 13: Ορίζεται ότι «Στους Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης εφαρμόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες, με τη διαφορά ότι αντί της απόταξης επιβάλλεται σε αυτούς η ποινή της απόλυσης, η οποία εκτελείται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την πρόσληψη τους». Για τους ίδιους λόγους που αναφέρουμε, δηλαδή για λόγους ισότητας και ομοιογένειας του προσωπικού του ΠΣ, προτείνουμε να ισχύσει ό,τι ισχύει και για το μόνιμο προσωπικό.

Άρθρο 15 παρ. 14: Ορίζεται ότι «Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης απολύονται επίσης από την υπηρεσία στις εξής περιπτώσεις:{…} δ) για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και για τους πυροσβέστες». Η διάταξη αυτή πρέπει να απαλειφθεί, γιατί έρχεται σ’ ευθεία αντίθεση με εκείνη της παρ. 17 , όπου ορίζεται ότι «Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον κρίνονται σωματικά ανίκανοι για την εκτέλεση άλλης υπηρεσίας». Τούτο δε, καθώς δημιουργείται το παράδοξο από τη μία πλευρά να προβλέπεται στο νόμο ότι οι πενταετούς θητείας πυροσβέστες που κρίνονται σωματικά ανίκανοι θα αξιοποιούνται σε θέσεις γραφείου και από την άλλη πλευρά ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας θα απολύονται προφανώς μετά το πέρας της πενταετίας. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να ισχύσει ό,τι ισχύει και στο μόνιμο προσωπικό.

Άρθρο 15 παρ. 15: Όπως προαναφέραμε όσον αφορά στις αποδοχές των πενταετούς θητείας πυροσβεστών θα πρέπει να ισχύσουν τα του μόνιμου προσωπικού.

Οι ανωτέρω σκέψεις μας αποτελούν σε πρώτη φάση τις αρχικές μας προτάσεις επί του Ν. 3938/2011 και αναμένουμε σε δεύτερη φάση και κατά την εξέλιξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής να σας τις αναλύσουμε λεπτομερέστερα, επιφυλασσόμενοι για παράθεση περαιτέρω εξειδικευμένων προτάσεων κατόπιν θεσμικής ενημέρωσης των μελών μας.

Επιστολή προς Ηγεσία σχετικά με τις προτάσεις της ΠΟΣΠΥΔ

Μέγαρα, 21/01/2013

ΠΡΟΣ:

1) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος κ. Σωτήρη Γεωργακόπουλο
2) Επιτροπή Επεξεργασίας Ν. 3938/2011

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια
2) Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη

Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 375/13-12-2012 εγγράφου μας, με το οποίο σας παραθέσαμε τις αρχικές μας προτάσεις επί του Ν. 3938/2011 και εν όψει της αυριανής σύσκεψης του Επιτελικού Σχεδιασμού, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
- Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του πρόσφατου από 19-01-2013 Συνεδρίου μας οποιαδήποτε τροποποίηση του Ν. 3938/2011 που θα αντιτίθεται στα εργασιακά μας συμφέροντα θα μας βρει ενάντιους. Μόνο βελτιωτικές τροποποιήσεις θα γίνουν από την πλευρά μας αποδεκτές.
- Θα πρέπει να διασαφηνιστεί το καθεστώς της ανανέωσης της πενταετούς σύμβασης των πυροσβεστών εκείνων που δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις για ένταξη τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Είναι ασαφής η διάταξη για το αν θα γίνει ανανέωση της σύμβασης και πόσες φορές θα λάβει χώρα η ανανέωση αυτή.
- Θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας το Ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα», όπου σημειωτέον εμείς δεν ενταχθήκαμε παρ’ ότι εργαζόμασταν τότε στη Δασική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον οποίο το απορροφώμενο από τη Δασική Υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα προσωπικό διέπεται από τις ίδιες διατάξεις με το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό αναφορικά με το καθηκοντολόγιο και το μισθολογικό του καθεστώς και από παρεμφερείς διατάξεις ως προς το συνταξιοδοτικό του καθεστώς (πολιτικό προσωπικό). Πρέπει να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι είμαστε εν ενεργεία πυροσβέστες και όχι ιδιώτες νεοπροσλαμβανόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα.
- Τέλος, σημειώνουμε ότι η ομάδα εργασίας που είχε συσταθεί στο Υπουργείο το 2010, αντικείμενο της οποίας ήταν η εργασιακή μας τακτοποίηση, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι με βάση τις ισχύουσες τότε συνταξιοδοτικές διατάξεις τουλάχιστον οι κατέχοντες το 49ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να μονιμοποιηθούν στο ΠΣ. Στο ίδιο συμπέρασμα εξάλλου είχε καταλήξει και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με σχετικό του έγγραφο.
Ευελπιστούμε σε περαιτέρω ενέργειές σας αναμένοντας να σας εξειδικεύσουμε τις ανωτέρω προτάσεις μας, μόλις προσδιορίσετε ειδικότερα τα πλαίσια του αντικειμένου επεξεργασίας σας.

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Ενημέρωση για το 9ο Συνέδριο Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.

Ενημέρωση για το 9ο Συνέδριο


Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
Συνάδελφοι,
Με πλήρη επιτυχία και καθολική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 9ο πανελλαδικό συνέδριο της ΠΟΣΠΥΔ. Αξιοσημείωτο παρ’ όλες τις ακυρώσεις ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και τις χιονοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Παραβρέθηκαν 32 πρωτοβάθμια Σωματεία μέλη της ΠΟΣΠΥΔ. Ήρθαν συνάδελφοι από Έβρο, Ξάνθη, Καβάλα, Θάσο, Δράμα, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Αμφιλοχία, Μεσολόγγι, Κεφαλονιά, Άμφισσα, Ιτέα, Λειβαδιά, Χαλκίδα, Μαντούδι, Λαμία, Βόλο, Εύβοια, Αττική, Πάτρα, Πύργο, Καλαμάτα, Σπάρτη, Τρίπολη, Κόρινθο, Άργος, Κυκλάδες, Ρόδο, Χίο, Μυτιλήνη, Κω, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Λασήθι, Μέγαρα, Σαλαμίνα, Άρτα, Κιάτο, Ναύπακτο, Λαύριο, Χαλκιδική, Ζάκυνθο, Αίγιο, Καλάβρυτα, κ.α. δίνοντας οι συνάδελφοι ένα ηχηρό και δυναμικό παρόν αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
Ομόφωνα ψηφίστηκε τροποποίηση του Καταστατικού και απολογισμού 2011-2012.
Στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας υπήρξαν 35 περιπτώσεις για το 2011 και δόθηκαν 28.000 € και 40 περιπτώσεις για το 2012 και δόθηκαν 34.400 €. Το υπόλοιπο του Ταμείου είναι 234.000 €.
Απορρίφθηκε η πρόταση για τα 1.500 άτομα, όπως έχει διατυπωθεί, και όποια πρόταση δεν είναι προς βελτίωση του Ν.3938/11 και δεν είναι ξεκάθαρη θα μας βρίσκει απέναντι.
Δεν καλέσαμε εκπροσώπους κομμάτων κ.λ.π. Επιστολή απέστειλε ο Γ.Γ. του Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης και παραβρέθηκαν ο υπεύθυνος της Επιτροπής του Α.Π.Σ. για τον Ν.3938/11 Κλαδάρχης κ. Δ. Κανελλόπουλος και ο κ. Ν. Τσιόγκας από την ΕΑΠΣ. Παρότι υπήρξαν πολλές ερωτήσεις και απορίες συναδέλφων και οι δύο συνάδελφοι απάντησαν με υπομονή σε όλες τις ερωτήσεις για πάνω από δύο ώρες και ανταλλάξαμε προβληματισμούς, προτάσεις και θέσεις ΕΑΠΣ, ΠΟΣΠΥΔ, Α.Π.Σ. κάτι που δεν είχε γίνει στο παρελθόν αφού τις περισσότερες φορές οι ηγεσίες περιορίζονταν μόνο σε χαιρετισμούς.
Τέλος ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους και τα Σωματεία που παραβρέθηκαν στο συνέδριο, αψηφώντας έξοδα, καιρικές συνθήκες κ.λ.π. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τις εξελίξεις.

Σημείωση Διαχειριστή:
....και η Κατερίνη ήταν παρόν εκπροσωπώντας την Πιερία και την Ημαθία.

Ενημέρωση μελών Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. - 22/1/2013


Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
Συνάδελφοι,
Σχετικά με τη σημερινή σύσκεψη του Επιτελικού Σχεδιασμού και μετά τις όποιες αποσαφηνίσεις μας έχουν κάνει στο συνέδριο ο Υπεύθυνος του Α.Π.Σ. και ο εκπρόσωπος της ΕΑΠΣ, οι αριθμοί έχουν ως εξής με κάποιες μικρές αποκλίσεις:
1.548 άτομα περίπου είναι μέχρι 35 ετών.
2.200 άτομα περίπου είναι πάνω από 35 ετών.
950 άτομα περίπου είναι πάνω από 45 ετών.
2200 άτομα περίπου είναι μέχρι 45 ετών.
Για όλα τα παραπάνω πρέπει να διευκρινιστούν αρκετές παράμετροι, όπως:
 1. Υπάρχουν πιστώσεις;
 2. Αν ναι, πόσες;
 3. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση το 2013-2014 σχολές γιόκ.
 4. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εκτιμάται 5.000.000 € που στοιχίζει περίπου η χορήγηση του επιδόματος των 150 € των Π.Π.Υ. δυσκολεύονται να βρεθούν.
 5. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ενδεχόμενη μονιμοποίηση άμεσα των 4.000 Π.Υ. εκτιμάται με πρόχειρες διαδικασίες ότι στοιχίζουν περίπου 11.000.000 €.
 6. Πόσους θα απορροφήσουν; Πότε; Με ποιο καθεστώς;
 7. Μετά το 2015 το συνταξιοδοτικό προβλέπεται ότι για να συνταξιοδοτηθούν ένστολοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει 35ετία, δηλ. αν προσληφθεί κάποιος 35 ετών θα πρέπει να βγει 70 χρονών στη σύνταξη, χώρια την αναγνώριση πλασματικών κ.λ.π.
 8. Θα αναγνωριστούν τα ένσημα ΙΚΑ παλαιότερα αν ναι πόσα; Ήδη με τον υπάρχον νόμο στο ενιαίο μισθολόγιο αναγνωρίζονται μόνο «7 έτη προϋπηρεσίας» στο Δημόσιο δεν πα να έχεις 50 χρόνια προΰπηρεσία.
 9. Συνταξιοδότηση ανάλογα με την ηλικία του κάθε Π.Π.Υ. αν υπάρχει δυνατότητα θα πρέπει να συνυπολογιστεί αν συμφέρει να βγει στη σύνταξη είτε με το καθεστώς του δημόσιου υπάλληλου, είτε με το καθεστώς για τα σώματα ασφαλείας, είτε με άλλες παραμέτρους, π.χ. συνταξιοδοτικό όπως και τα πολιτικά πρόσωπα του Π.Σ.
Συνάδελφοι, τα παραπάνω είναι εκτιμήσεις κατά προσέγγιση και σας τα αναφέρουμε για να λάβετε υπόψη σας ότι χρειάζονται δεκάδες συνυπολογισμοί εφόσον και αν υπάρχουν χρήματα για να βγει κάτι …..!!!
Συνεπώς χρειάζεται χρόνος συνάδελφοι. Μην ξεχνάτε ότι για την τροποποίηση του Π.Δ. περί μεταθέσεων έχει συσταθεί Επιτροπή από τον Αύγουστο του 2012, δηλ. εδώ και περίπου 6 μήνες και ακόμα τίποτα…. Θυμηθείτε τι βγήκε τότε στη διαβούλευση του Ν.3938/11 και τι ψηφίστηκε μετέπειτα.
Αν υπάρχουν τα χρήματα, αν συμπλεύσουν ωράριο, εκτός έδρας, άδειες, μισθολόγιο, συνταξιοδοτικό κ.λ.π. Για πόσα άτομα και αν συμφωνήσουν η τρικομματική κυβέρνηση και όπως εκτιμάται πριν το Πάσχα να γίνουν όλα αυτά και εφόσον υπάρχει και η ανάλογη πολιτική βούληση, τότε βλέπουμε.
Το σίγουρο είναι ότι Α.Π.Σ. και Αξιωματικοί καίγονται να μας βάλουν σε βάρδιες και όμοιο καθηκοντολόγιο με αυτούς. Ωραία όλα, καλά να γίνει. Με τι μισθό; Με τι ισχύοντα για τις μεταθέσεις; Π.χ. θα είναι μεταξύ ππυ και μονίμων ή μεταξύ ππυ; Με τι συνταξιοδοτικό; Πόσους θα καλύπτει η ρύθμιση; Τι θα γίνει με όσους δεν καλύπτει; Όσοι κοπούν; Τελικά με τα τυπικά προσόντα τι θα γίνει; Γιατί τελικά πάλι να ισχύσει ύψος, ψυχοτεχνικά, μόρφωση, σχολές, ιατρικές εξετάσεις κλπ αφού είμαστε ενε ενεργεία;
Συνάδελφοι, όλα τα παραπάνω τα γράφουμε για να ξέρουμε όλοι μας τι υπάρχει και τι μπορεί να γίνει. Όπως αποφασίσαμε και στο πρόσφατο συνέδριό μας ότι χτίζεται πάνω στον Ν.3938/11 μας βρίσκει σύμφωνους, ότι γκρεμίζεται μας βρίσκει αντίθετους.
Τέλος πληροφορούμαστε ότι υπάρχει σύμπλευση τμημάτων του Α.Π.Σ. με τις προτάσεις της ΠΟΣΠΥΔ σε ίδιες αμοιβές, ωράριο, άδειες με το μόνιμο προσωπικό.
Υπήρξε και συνάντηση με τον κ. Αρχηγό για τα παραπάνω και τις επόμενες ημέρες θα ενημερωθείτε για άλλες εξελίξεις.

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

....Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.

Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ

Συνάντηση του συντονιστικού συμβασιούχων με τον ΓΓ κ Γεωργιάδη

Πραγματοποιήθηκε χθες 16/1/2012 συνάντηση του Γενικού Γραμματεά κ Γεωργιάδη με το συντονιστικό συμβασιούχων πυροσβεστών. Ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε όσα έχει εκφράσει και στην ΠΟΣΠΥΔ και ανέφερε πως η πρόθεση είναι να ανανεωθεί η απασχόληση των συμβασιούχων για ακόμη 1+2 χρόνια (2013 + 2014-15 ), δεδομένων και των πιέσεων για περικοπές από την τρόϊκα.

Ενημέρωση μελών για την ανανέωση των συμβασιούχων

Προωθείται ήδη σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Α.Π.Σ. για την τροποποίηση του Π.Δ. 121/2007 σχετικά με την ανανέωση εργασίας των συμβασιούχων πυροσβεστών.
Εκτός απρόοπτου αναμένεται να κατατεθεί μέσα στον Φεβρουάριο η σχετική ρύθμιση.

Επιστολή προς Αρχηγό ΠΣ για το επίδομα των 150€


Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Στα πλαίσια της επαναχορήγησης του επιδόματος των 150 €, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ποιο είναι το συνολικό κόστος της χορήγησης του επιδόματος:
Α) Στους οδηγούς Π.Π.Υ. και
Β) Σε όλους τους Π.Π.Υ.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.
Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Ενημέρωση Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. για το Συνέδριο και συνάντηση με Αρχηγό ΠΣ

Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
Συνάδελφοι,
Το συνέδριο της ΠΟΣΠΥΔ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19/01/2012, στις 10:00 το πρωί, στην Αθήνα στο ξενοδοχείο CRYSTAL CITY, Αχιλλέως 4 (στην πλατεία Καραϊσκάκη, κοντά στη στάση του μετρό του Μεταξουργείου και απέναντι από το ξενοδοχείο IMPERIAL που είχαμε κάνει συνέδριο παλαιότερα). Το τηλέφωνο είναι 210.5205145.
Στα πλαίσια των διαρκών εξελίξεων και συναντήσεων, η ΠΟΣΠΥΔ στις 15/01 πραγματοποίησε και συνάντηση με τον Αξιότιμο Αρχηγό Π.Σ. κ. Σωτ. Γεωργακόπουλο. Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
 1. Στην πληρωμή των Π.Π.Υ. στις 10 Φεβρουαρίου θα πληρωθούμε οπωσδήποτε τις τριετίες.
 2. Αναμένουμε ενέργειες του Α.Π.Σ. μαζί με την ΠΟΣΠΥΔ σχετικά με την χορήγηση του επιδόματος των 150 € μηνιαίως.
 3. Συζητήθηκαν εκ νέου οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του Ν.3938/11 περί μονιμοποίησης, αδειών, ωραρίων κ.λ.π.
 4. Κάποιοι αποσκοπούν μέσω του Ν.3938/11 να απεμπολήσουν κεκτημένα και να καταργήσουν διατάξεις του Ν.3938.2011 και να δημιουργήσουν μόνο υποχρεώσεις ίδιες με των μονίμων από τους πενταετείς χωρίς το ανάλογο μισθολόγιο και συνταξιοδοτικό κ.α. (ωράρια, άδειες, κ.λ.π.) προσδοκούν τριχοτόμηση των Π.Π.Υ. σε ηλικίες:
  μέχρι 35 ετών,
  Από 35 ετών μέχρι 45 ετών και
  άνω των 45 ετών.
  Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες, πολλά απροσδιόριστα σημεία και εκτός από τροπολογία του Ν.3938/11, χρειάζεται επίσης και νέος νόμος. Θα υπάρξει και νέα ανακοίνωση σχετικά με τον Ν.3938/11 και θα ενημερωθούν όλοι εκτενώς και στο συνέδριο.
 5. Είναι σε εξέλιξη και το θέμα της WIND.

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Ενημέρωση Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. .....στο φτερό!

Ενημέρωση


Τρί, 15/01/2013

Αυτή τη στιγμή συνεδριάζει στο ΑΠΣ η επιτροπή για την αναμόρφωση του ν. 3938. Η ΠΟΣΠΥΔ έχει ενημερωθεί σχετικώς και το Προεδρείο της ήδη παραβρίσκεται στο ΑΠΣ.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 19/1 και ώρα 10:00 στην Αθήνα. Η ακριβής τοποθεσία θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

πηγή: ΠΟΣΠΥΔ


ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΠΥΔΤο συνέδριο της ΠΟΣΠΥΔ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο,19/1 και ώρα 10:30 στο ξενοδοχείο Crystal City Αχιλλέως 4, πλ.Καραϊσκάκη, Αθήνα. (δίπλα στο σταθμό μετρό ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ).

πηγή: http://forestfirefightersgreece.blogspot.gr/Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Συνάντηση Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. με τον Γ.Γ. κ. Γεωργιάδη

Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γ.Γ. ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη, το Προεδρείο της ΠΟΣΠΥΔ και το συντονιστικό συμβασιούχων.
Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι απαντήσεις που πήραμε από τον Γ.Γ. ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη ήταν οι παρακάτω:
 1. Η προκήρυξη για τους 725 βγήκε ΦΕΚ αλλά πρέπει να εγκριθούν πιστώσεις από το Γ.Λ.Κ.
 2. Ανανέωση για εργασία των συμβασιούχων πυροσβεστών για το 2013 θα γίνει, συνεπώς εντέλει θα απασχοληθούν ΜΟΝΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ και όχι νέοι.
 3. Ο χρόνος ανανέωσης δεν έχει προσδιοριστεί διότι η ηγεσία έχει περιορισμούς λόγω τρόϊκας. Από τα λεγόμενα Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ. και Α.Π.Σ. ο χρόνος απασχόλησης θα είναι 5 μήνες και οι πιστώσεις για 1.500 άτομα. Στις 31/10 εκτιμάται ότι απολύθηκαν 1.710 συμβασιούχοι πυροσβέστες – 131 επιλαχόντες που προσλήφθηκαν, υπολείπονται 1.579 άτομα. Θα υπάρξει και νεότερη ενημέρωση εφόσον έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο.
 4. Συζητήθηκε αρκετή ώρα το σχέδιο Π.Δ. για τα ωράρια εργασίας των Π.Π.Υ., συμβασιούχων και μονίμων πυροσβεστών που έχει προωθήσει το Υπουργείο σχετικά με 8ωρο, 12ωρο, 16ωρο, 24ωρο και τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με τις περιορισμένες πιστώσεις για νυχτερινά, υπερωρίες και αργίες. Θέσαμε και τις προτάσεις μας σχετικά με την τροποποίηση του Ν.3938/11 όπως έχουμε θέσει και στην Επιτροπή του Α.Π.Σ. θα θιχτεί και το θέμα των αδειών.
 5. Συζητήθηκε και το θέμα των επιλαχόντων και την εφαρμογή των κενών σε βάθος τριετίας πού λήγει στις 10/02/2015. Προς το παρόν δηλώθηκε αδυναμία να γίνει απορρόφηση λόγω ελλείψεων πιστώσεων.
 6. Τέθηκε το θέμα των τριετιών και δηλώσαμε στον κ. Γενικό ότι αν δεν υπάρξει καταβολή τους στην επόμενη πληρωμή θα προβούμε σε κινητοποιήσεις και για το θέμα της ανανέωσης 5ετίας και για τα 150 €.
 7. Έγινε εκτενής συζήτηση για το θέμα της παρακράτησης των 150 € και τον παραλογισμό των επιπλέον παρακρατήσεων των οδηγών.
  Θίξαμε την απάντηση του Υπουργού κ. Δένδια στην ΠΑΒ 914/18.10.12 «ωστόσο, για την χορήγηση του ανωτέρου επιδόματος στους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που εμπίπτουν λόγω συνάφειας ειδικότητας στο ρυθμιστικό πεδίο της υπ’ αριθμ. οικ. 2/16519/0022/24-02-2012 (Φ.Ε.Κ. 465 Β’/24-02-2012) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, από την αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος εξετάζεται το ζήτημα της κατάρτισης και περαιτέρω προώθησης σχετικού σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης». Ο κ. Γενικός παραδέχτηκε ότι δεν έχει γίνει ακόμα ενέργεια για έκδοση ΚΥΑ για τα 150 € και συμφώνησε ότι κακώς γίνονται κρατήσεις για ΒΑΕ στους οδηγούς και η ΠΟΣΠΥΔ θα προχωρήσει σε νέες επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα αυτό.

Αναμένουμε ενέργειες του Υπουργείου ώστε να εξεταστεί το κόστος και οι κρατήσεις των Π.Π.Υ. και να συγκριθούν με το κόστος και τις κρατήσεις των μόνιμων πυροσβεστών.
Αναμένονται και οι κρίσεις Αξιωματικών τις επόμενες ημέρες.
Μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξουν και νέες εξελίξεις για τα παραπάνω. 
 
Πηγή: Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.
 
.......Αμάν με αυτές τις συναντήσεις κάθε λίγο και λιγάκι!  Στείλτε και καμιά επιστολή. Τι το περάσατε καφενείο;

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Ενημέρωση Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. για τις αποφάσεις του ΔΣ


Συνάδελφοι καλή χρονιά.
Στης 09/01/2013 πραγματοποιήθηκε Δ.Σ. της ΠΟΣΠΥΔ.
Αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων:
 • Πραγματοποίηση συνεδρίου στις 19 Ιανουαρίου και ώρα 10:00 το πρωί. Θα ενημερωθείτε μεταγενέστερα για το αν θα πραγματοποιηθεί στα Μέγαρα ή στην Αθήνα. Εξετάζεται η πιο οικονομική προσφορά αίθουσας.
 • Τα θέματα Η.Δ. είναι ο Οικονομικός Απολογισμός της περασμένης διετίας, τροπ καταστατικού, και ενημέρωση για πεπραγμένα τρέχοντα θέματα περί Ν.3511, Π.Δ. 121/07, Ν.3938/11, Π.Δ.170/96, τριετίες, επίδομα 150 €, ωράρια, βάρδιες κ.λ.π.
Οι συνάδελφοι και τα Προεδρεία των Δ.Σ. ας ενημερώσουν τους σύνεδρους της ΠΟΣΠΥΔ μέχρι Δευτέρα 14/01/2013, και να αποστείλουν τα ονόματα των σύνεδρων που θα παραβρεθούν στο συνέδριο.
Συνάδελφοι, οι εξελίξεις τρέχουν κάθε μέρα, μειώνονται οι μισθοί μας, αυξάνονται οι ώρες εργασίας μας, καταπατούνται και καταργούνται διεκδικήσεις ετών επιβάλλοντας άμεσες αποφάσεις, ενέργειες και κινητοποιήσεις από όλους μας.

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Ανακοινώσεις Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ, Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ

Θεσσαλονίκη 07/01/2013

Aρ.Πρωτ. 001

ΠΡΟΣ:
Όλα τα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ. και όλες τις Π.Υ. και Π.Κ. της Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

... ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες – ΣυνάδελφοιΣτις 04/01/2013 πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος εθιμοτυπική συνάντηση του νέου Αρχηγού Αντιστράτηγου κ.Γεωργακόπουλου Σωτήρη με το σύνολο του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Στην συνάντηση αυτή έγινε εκτενή συζήτηση για όλα σχεδόν τα θέματα που απασχολούν το Πυροσβεστικό προσωπικό. Ο Αρχηγός μας ανέλυσε τις θέσεις και τα σχέδια του Αρχηγείου όσο αφορά την λειτουργία του Σώματος και απάντησε σε ερωτήσεις που του τέθηκαν. Τόνισε με έμφαση ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα η αναδιοργάνωση – αναβάθμιση του Π.Σ., καθώς η οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας μας το επιβάλει επιτακτικά και ότι θα λάβει σοβαρά υπόψη του την πρόταση που έχει καταθέσει η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Στην συνέχεια της συζήτησης μας ανέφερε ότι, για να πραγματοποιηθεί αυτό το εγχείρημα είναι απαραίτητη η μεταφορά και ανακατανομή αρμοδιοτήτων από το Αρχηγείο προς τις εκάστοτε Περιφέρειες, ουσιαστικά σκοπός είναι μια ριζική αποκέντρωση του Π.Σ.
Προς την κατεύθυνση αυτήν λοιπόν θα υπάρξουν καταργήσεις- συγχωνεύσεις Τμημάτων και Διευθύνσεων, με κύριο σκοπό τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, αλλά και δημιουργία νέων Τμημάτων ανά Περιφέρεια, όπως Γραφεία Διαχείρισης Χρηματικού, Ενιαία Κέντρα Διαχείρισης Συμβάντων, Δ.Α.Ε.Ε., κ.α. ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και έλεγχος του Π.Σ., ώστε το Πυροσβεστικό Σώμα μέσα από αυτό το φάσμα των αλλαγών, να καταστεί αποτελεσματικότερο και να αποτελέσει τον ισχυρό βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας της χώρας. Τέλος μας ενημέρωσε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ώστε να αποτελέσει το εκπαιδευτικό κέντρο του συνόλου των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας. Για όλα τα παραπάνω το ανώτατο θεσμικό όργανο του Π.Σ., το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού με την συμμετοχή συνδικαλιστικών εκπροσώπων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., Ε.Α.Π.Σ., και συμμετοχή παραγόντων του Π.Σ., θα θέσει τις βασικές αρχές για να αναπτυχθεί το νέο μοντέλο του Π.Σ..
Όσο αφορά θέματα που απασχολούν το Πυροσβεστικό προσωπικό μας έγινε γνωστό, για το θέμα του ωραρίου, ότι η σχετική ρύθμιση βρίσκεται στο Συμβούλιο Της Επικρατείας και είναι θέμα ημερών η έγκριση της. Η εφαρμογή του 24ώρου θα γίνεται όταν προκύπτει πλειοψηφία των συναδέλφων που το επιθυμούν στις εκάστοτε υπηρεσίες μετά από πρόταση του ωραρίου από τον Διοικητή. Ο Αρχηγός μας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει ούτε αύξηση αλλά ούτε και μείωση της οργανικής δύναμης του Σώματος και ότι θα περιμένει προτάσεις από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για τροποποιήσεις - παρεμβάσεις στον Κανονισμό Μεταθέσεων – Κ.Ε.Υ.Π.Σ., ενώ τον βρίσκει σύμφωνο η πρόταση που έχει κατατεθεί για το βαθμολόγιο από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Επίσης το Αρχηγείο προσανατολίζεται στο κλείσιμο όλων των ΕΜΑΚ, πλην 1ης ΕΜΑΚ Αθηνών και 2ης ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης, αλλά και στο κλείσιμο κάποιων Πυροσβεστικών κλιμακίων ή Υπηρεσιών χωρίς να αναφέρει ακριβή αριθμό, πρόταση που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Δεν αλλάζει ο σχεδιασμός για τα πεζοπόρα τμήματα και το εποχικό προσωπικό θα επαναπροσληφθεί. Θα γίνει προσπάθεια να αποσυρθούν Πυροσβεστικά οχήματα λόγω παλαιότητας και να γίνει ανακατανομή τους από υπηρεσία σε υπηρεσία βάση συμβάντων και υπηρεσιακών αναγκών. Θα υπάρξουν μετατάξεις Διοικητικών δημοσίων υπαλλήλων προς τις Περιφέρειες του Σώματος με τον μεγαλύτερο αριθμό αυτών να μετατάσσεται στις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής. Επίσης θα επανεξεταστούν οι μισθώσεις ακινήτων των υπηρεσιών με σκοπό την μείωση ενοικίων, και τέλος την υπογραφή σύμβασης για προμήθεια 6.000 στολών.
Σε γενικές γραμμές ο νέος Αρχηγός έδειξε ότι είναι ανοικτός σε προτάσεις για όλα τα θέματα και ότι σκοπός του είναι ένα πιο λειτουργικό και αποκεντρωμένο Πυροσβεστικό Σώμα. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο μιας σειράς συναντήσεων που έχει η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. με την πολιτική και φυσική ηγεσία του Υπ. Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη. Ο Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ. είχαν πριν από αυτήν την συνάντηση σαν μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., άτυπη συνάντηση με τον Αρχηγό όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα που απασχολούν την Περιφέρεια μας, ενώ θα ακολουθήσουν επίσημες συναντήσεις μαζί του από όλες τις συνδικαλιστικές Ενώσεις των Περιφερειών.

Με Τιμή
Για το Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αμανατίδης Χαράλαμπος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αναστασιάδης Γρηγόριος

πηγή: http://protapyrosvestes.blogspot.gr/2013/01/blog-post_254.html#more

Σημείωση Διαχειρηστή: 
Οι υπογραμμίσεις και ο τονισμός τμημάτων στην ανακοίνωση, έγιναν από τον διαχειριστή. 


 arx1

arx2
 arx3

πηγή:  http://www.poeyps.gr/index.php/2012-03-19-18-05-24/2012-03-17-15-21-13/258-synantisi-tou-me-ton-arxigo-tou-p-s

Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

Ενημέρωση μελών Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. - 5/1/2013

Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
Συνάδελφοι,
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά.

Την εβδομάδα που πέρασε πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον αξιότιμο Αρχηγό Π.Σ. κ. Σωτήριο Γεωργακόπουλο και τον Υπαρχηγό Π.Σ. κ. Βασ. Παπαγεωργίου και επικοινωνία με τον Γ.Γ. ΠΡΟ.ΠΟ. αξιότιμο κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη.
Συζητήθηκαν:
 • Οι τροποποιήσεις και τροπολογίες,
 • Τον Ν.3511 περί αναδιάρθρωσης του Π.Σ.
 • Ν.3938/11, Π.Δ. 121/07 περί ανανέωση 5ετίας, Π.Δ. 170/96 περί μεταθέσεων, οι τριετίες, το επίδομα των 150 € κ.λ.π.
Για τους παραπάνω λόγους και για τρέχοντα προβλήματα η ΠΟΣΠΥΔ καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση την Τετάρτη 09/01/2013 και ώρα 10:00 το πρωί στο Ε.Κ. Αθηνών.
Τα εκτός έδρας, νυχτερινά, υπερωρίες μέχρι και τον Οκτώβριο του 2012 έχουν χορηγηθεί στους δικαιούχους.
Τα εκτός έδρας, νυχτερινά, υπερωρίες παλαιότερων ετών των συναδέλφων από τις περιοχές Ν. Ιωαννίνων και Ν. Αρκαδίας τους έχουν χορηγηθεί.
Όσοι έχουν υποβάλει σωστά δικαιολογητικά έχουν πληρωθεί και τις οφειλές με τις μετακινήσεις των moto απ’ ότι μας ενημέρωσαν από το αντίστοιχο τμήμα του Α.Π.Σ.
Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν νεότερες εξελίξεις και ενημέρωση σας.

Γενική γραμματεία κοινωνικών ασφαλίσεων: Σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑΤ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ                                                     
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ                                                   ΠΡΟΣ               
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                        
ΑΠΟΦΑΣΗ  :(246/03  1924 ΕΜ 278/03)                                                 1.   ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ                       & ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: (258/12)                                             2. Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ
ΕΔΡΑ:  4η  Ε.Μ.Α.Κ. της Π.Δ.Π.Υ                                                                                                                                                
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                                                                                       
BI.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                                                           
Τ.Κ    69100                                                                                            
E mail ipapanast@gmail.com    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ΑΡ.  ΠΡΩΤ : 84                                                                                     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   30/12/2012


ΘΕΜΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Καλούνται τα μέλη του Σωματείου να παραβρεθούν την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:30 π.μ στο Εργατικό Κέντρο Κομοτηνής όπου θα πραγματοποιηθεί η 14η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου θα ακολουθήσουν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία .  
Με τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης θα ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία στης 12:00 π.μ  μέχρι 17:30 μ.μ , παρακαλούνται τα μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα όργανα διοίκησης – στην Ελεγκτική Επιτροπή και στην ανάδειξη αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, να συμπληρώσουν τα έντυπα των αιτήσεων που θα αποσταλούν στις υπηρεσίες,  τα οποία θα καταθέσουν  στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να θα τα αποστείλουν στο φαξ  2510-611302 του Σωματείου . 
Η  υποβολή υποψηφιοτήτων θα ξεκινήσει την Δευτέρα  31 Δεκεμβρίου 2012 και θα λήξει την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013 ώστε να συνταχθεί και να τυπωθεί το ψηφοδέλτιο .
Συνάδελφοι η παρουσία όλων σας και η συμμετοχή σας  κρίνετε απαραίτητη, για τη συνέχεια του Σωματείου, που έχει συμπληρώσει τα 10 χρόνια ζωής με έντονη παρουσία στην περιφέρεια μας αλλά και Πανελλαδικά, με  παρεμβάσεις - διεκδικήσεις – κινητοποιήσεις και επιτυχίες.
Αλλά και πολύ δρόμο ακόμα για την επίτευξη και στόχων που δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα, για συναδέλφους που έμειναν εκτός ρύθμισης  η είναι επιλαχόντες η είναι πενταετής, συνάδελφοι εδώ και 3 χρόνια βιώνουμε μια ζοφερή πραγματικότητα  που μας έχει γυρίσει πολλά χρόνια πίσω, και θα χρειαστούν αγώνες για να αποκατασταθούν οι αδικίες και τα αυτονόητα που θεωρούσαμε ως κεκτημένα , το δικαίωμα στη ζωή στην εργασία και στην αξιοπρέπεια .  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΕ
ΚΑΛΕΣ  ΓΙΟΡΤΕΣ  & ΚΑΛH ΧΡΟΝΙΑ .


                                                                           Με τιμή το
Διοικητικό Συμβούλιο
                                                                           του Σωματείου

            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                    ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
        κιν.  6948401282                                                                    κιν.  6947402626