Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην αγροτική περιοχή Κασσάνδρειας Χαλκιδικής. Επιχειρούν 30 πυρστες με 14 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοκκινόπυλος Καζάνια Ολύμπου. Επιχειρούν 8 πυρστες με 6 οχήματα, 21 άτομα πεζοπόρo, 2 Α/Φ 1 Ε/Π.

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

...κάτι για το οποίο δεν μιλάει κανείς.Ανοιχτή πληγή που αιμορραγεί ακατάπαυστα τείνει να γίνει το φαινόμενο της Λύσης Σύμβασης Πυροσβέστη Εποχικής Απασχόλησης με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου είτε λόγο οικειοθελούς αποχώρησης είτε λόγο παράβασης.

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης

ΑΔΑ: Β41ΔΙ-7Β0
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΝΣΗ: 22η Μισθολογίου
Τμήμα: Β΄
Ταχ. Διευθ: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ. 101 65 - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 – 3338419
Αρ. Πρωτ. 2/53432/0022 Φ.Ε.Κ. 2153

Αθήνα 18 Ιουλίου 2012

« ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ »

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄ / 18-2-1999) «Κάλυψη δαπανών
μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις».
1.2. Του Ν. 2612/1998 (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄ / 25-5-1998) «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο
Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις».
1.3. Του άρθρου 29α του Ν. 1558/1995, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92
(Φ.Ε.Κ. 154 Α΄ / 1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Φ.Ε.Κ. 38 Α΄ /
14-3-1997).
1.4. Του άρθρου 21 Π.Δ. 8/1991 (Φ.Ε.Κ. 5 Α΄ / 17-1-1991) όπως κωδικοποιήθηκαν με εκείνες
του Π.Δ. 210/1992 (Φ.Ε.Κ. 99 Α΄ / 16-6-92) «Κωδικοποίηση διατάξεων Π.Δ. του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας Π.Σ.»
1.5. Την υπ΄ αριθμ. Υ48 (ΦΕΚ 2105 Β/9-7-2012) απόφαση του Πρωθυπουργού περί
καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.
2. Με την υπ΄ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 12/33/οικ. 13901/14-07-2011 Απόφαση της Τριμελούς εξ
Υπουργών Επιτροπής της παραγράφου 1 άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/06 εγκρίθηκε η πρόσληψη
4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης με σύμβαση εργασίας δημοσίου δικαίου για
πενταετή θητεία για το έτος 2012.
3. Την ανάγκη μετακίνησης των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης για εκτέλεση
υπηρεσίας, εκτός έδρας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων όπως κατάσβεση πυρκαγιών
στα δάση, για επιτήρηση δασικών περιοχών κ.λ.π.
Αποφασίζουμε
1. Καθορίζουμε τον αριθμό των επιτρεπομένων ημερών εκτός έδρας κατ΄ ανώτατο όριο σε
τριάντα (30) για κάθε έναν από τους 4.000 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης του
Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν προσληφθεί κατά τις διατάξεις του Ν. 3938/2011 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, με σύμβαση εργασίας δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία για το έτος 2012.
2. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εκτός έδρας μετακίνηση των προαναφερομένων για
εκτέλεση υπηρεσίας θ΄ ανέλθει στο ποσό των 671.136,67 € και θα βαρύνει την πίστωση του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος υπό
Κ.Α.Ε. 0716 του Ε.Φ. 43-120 οικονομικού έτους 2012.
3. Κατόπιν προτάσεως του Αρχηγού Π.Σ. και απόφασης κυρίου Υπουργού Δημόσιας Τάξης
Προστασίας του Πολίτη δύναται να εκδοθεί νέα κοινή Υπουργική Απόφαση για καθ΄ υπέρβαση του
ανωτάτου ορίου των προβλεπομένων ημερών εκτός έδρας, για κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών
αναγκών, με την προϋπόθεση η δαπάνη να βρίσκεται εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του
εκτελούμενου προϋπολογισμού Π.Σ. έτους 2012.
4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της παρούσας.
5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός
Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής
Ο Υπουργός Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Εθνικό Τυπογραφείο
(για δημοσίευση)
2. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Πυρ/κού Σώματος
Δνση Οικονομικών
Τμήμα 6ο
Μουρούζη 4 Τ.Κ. 106 74 ΑΘΗΝΑ
3. Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Μέγαρο Βουλής
Εσωτερική Διανομή:
Δ. 22 - Β΄
ΑΔΑ: Β41ΔΙ-7Β0

πηγή: http://et.diavgeia.gov.gr/

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΝΣΗ: 22η Μισθολογίου
Τμήμα: Β΄
Ταχ. Διευθ: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ. 101 65 - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 – 3338419
Αρ. Πρωτ. 2/53434/0022 Φ.Ε.Κ. 2153

ΑΔΑ: Β41ΔΙ-Α7Ρ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα 18 Ιουλίου 2012

« ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ »

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄ / 18-2-1999) «Κάλυψη δαπανών
μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις».
1.2. Του Ν. 2612/1998 (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄ / 25-5-1998) «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο
Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις».
1.3. Του άρθρου 29α του Ν. 1558/1995, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92
(Φ.Ε.Κ. 154 Α΄ / 1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Φ.Ε.Κ. 38 Α΄ /
14-3-1997).
1.4. Του άρθρου 21 Π.Δ. 8/1991 (Φ.Ε.Κ. 5 Α΄ / 17-1-1991) όπως κωδικοποιήθηκαν με εκείνες
του Π.Δ. 210/1992 (Φ.Ε.Κ. 99 Α΄ / 16-6-92) «Κωδικοποίηση διατάξεων Π.Δ. του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας Π.Σ.»
1.5. Την υπ΄ αριθμ. Υ48 (ΦΕΚ 2105 Β/9-7-2012) απόφαση του Πρωθυπουργού περί
καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.
2. Με την υπ΄ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 12/43/12334/15-06-2012 Απόφαση της Τριμελούς εξ
Υπουργών Επιτροπής της παραγράφου 1 άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/06 εγκρίθηκε η πρόσληψη
1.906 ιδιωτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη
πρόσκαιρων αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος για χρονικό διάστημα έως τεσσεράμισι(4 ½)
μηνών και όχι πέραν τις 31ης Οκτωβρίου 2012 .
3. Την ανάγκη μετακίνησης των Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης για εκτέλεση
υπηρεσίας, εκτός έδρας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων όπως κατάσβεση πυρκαγιών
στα δάση, για επιτήρηση δασικών περιοχών κ.λ.π.
Αποφασίζουμε
1. Καθορίζουμε τον αριθμό των επιτρεπομένων ημερών εκτός έδρας κατ΄ ανώτατο όριο σε
δεκατρείς (13) για κάθε έναν από τους 1.906 πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης του
Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν προσληφθεί κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 124/2003 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για όλο το χρονικό διάστημα της απασχόλησης τους.
2. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εκτός έδρας μετακίνηση των προαναφερομένων για
εκτέλεση υπηρεσίας θ΄ ανέλθει στο ποσό των 339.912,13 € και θα βαρύνει την πίστωση του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος υπό
Κ.Α.Ε. 0716 του Ε.Φ. 43-120 οικονομικού έτους 2012.
3. Κατόπιν προτάσεως του Αρχηγού Π.Σ. και απόφασης κυρίου Υπουργού Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη δύναται να εκδοθεί νέα κοινή Υπουργική Απόφαση για καθ΄ υπέρβαση
του ανωτάτου ορίου των προβλεπομένων ημερών εκτός έδρας, για κάλυψη εκτάκτων
υπηρεσιακών αναγκών, με την προϋπόθεση η δαπάνη να βρίσκεται εντός των διαθέσιμων
πιστώσεων του εκτελούμενου προϋπολογισμού Π.Σ. έτους 2012.
4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της.
5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός
Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής
Ο Υπουργός Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Εθνικό Τυπογραφείο
(για δημοσίευση)
2. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Πυρ/κού Σώματος
Δνση Οικονομικών
Τμήμα 6ο
Μουρούζη 4 Τ.Κ. 106 74 ΑΘΗΝΑ
3. Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου
Μέγαρο Βουλής
Εσωτερική Διανομή:
Δ. 22 - Β΄
ΑΔΑ: Β41ΔΙ-Α7Ρ

πηγή: http://et.diavgeia.gov.gr/

Σημείωση Διαχειριστή: Το 30 και το 13 είναι αριθμός σε ημέρες.

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

Απάντηση του ΑΠΣ σε έγγραφα της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων της ΠΟΣΠΥΔ το ΑΠΣ αναφέρει τα εξής:
Σχετικά με τις άδειες των ΠΠΥ, αυτοί δικαιούνται όσα προβλέπονται στον ΚΕΥΠΣ. Για το 2012 δεν δικαιούνται κανονική άδεια. Οι άδειες υπολογίζονται σε ημέρες και όχι σε ώρες.
 • Σχετικά με την αναζήτηση των Ι και ποινικών των συμβασιούχων, αυτό προβλέπεται στο ΠΔ 124/2003 με βάση το οποίο έγινε η πρόσληψη των συμβασιούχων πυροσβεστών.
 • Σχετικά με την πρόσληψη και των 1906 συμβασιούχων πυροσβετών για το 2012, το ΑΠΣ υποστηρίζει ότι αιτήθηκε την πρόσληψη από τις 20/2/2012 για να προλάβει τις εκλογές και να μην κολλήσει η διαδικασία
 • Σχετικά με την πρόσληψη των επιλαχόντων ΠΠΥ και τον διαγωνισμό για τους 725 μονίμνους, οι διαδικασίες είχαν σταματήσει λόγω εκλογών αλλ'ατώρα συνεχίζονται κανονικά.
 • Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

  Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
  ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
  Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
  ΤΜΗΜΑ 3ο
  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  Ταχ. Δ/νση Μουρούζη 4, 101 72 ΑΘΗΝΑ
  Τηλ: 213-2157733 – Fax. 210- 7407933
  Ηλ. Δ/νση: aps_iv2@psnet.gr

  Αριθ. Πρωτ. 36060 οικ. Φ.108.3
  Αθήνα, 22 Ιουνίου 2012

  «ΑΠΟΦΑΣΗ»

  ΘΕΜΑ: «Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και ημερήσια
  εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό με
  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις:
  α. Του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
  τα κυβερνητικά όργανα».
  β. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/95. (Α’ 247).
  γ. Του Ν. 2612/98 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες
  διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α΄ /25-5-1998).
  δ. Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –
  βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
  μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 » (Α΄ 226).
  ε. Του Π.Δ. 410/88 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του
  Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
  στ. Του άρθρου 23 του Π.Δ. 210/92 (Φ.Ε.Κ. 99 τ. Α΄ 16-6-92) «Κωδικοποίηση
  διατάξεων Π.Δ. του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος».
  ζ. Του Π.Δ. 85/2012 (Α’ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
  κατάργηση υπηρεσιών».
  η. Του Π.Δ. 86/2012 (Α’ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
  Υφυπουργών».
  θ. Της υπ’ αριθμ. 33/30-5-1997 Π.Υ.Σ. «Τροποποίηση και αναμόρφωση της αριθ.
  88/2-8-95 Π.Υ.Σ και προσαρμογή της στις διατάξεις του Ν. 470/97 (Α’ 109) από 30-
  5-97).
  ι. Της υπ’ αριθ. 2026439/3480/0022/30-5-97 (Β΄ 462) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
  2. Της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/43/12334/15-06-2012 Απόφαση της Τριμελούς εξ Υπουργών
  Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/06, με την οποία εγκρίθηκε η
  πρόσληψη χιλίων εννιακοσίων έξι (1.906) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
  ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες και δεκαπέντε ημέρες (15) και όχι
  πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2012, προκειμένου να επικουρούν τους πυροσβεστικούς
  υπαλλήλους στα καθήκοντά τους και ειδικότερα στην κατάσβεση των δασικών
  πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2012.
  3. Της υπ΄ αρίθ. 34140 οικ Φ.300.16/15-6-2012 Απόφαση κ. Αρχηγού Π.Σ. «Υγειονομική
  εξέταση και κατάρτιση συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
  χρόνου χιλίων εννιακοσίων έξι (1.906) πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης»
  4. Το γεγονός ότι το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό με ειδικότητες:α) εργάτες
  πυρόσβεσης – διάσωσης, β) οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων, γ) πυροφύλακες, δ)
  εργάτες και οδηγοί αερομεταφερόμενων πεζοπόρων τμημάτων, συνολικού αριθμού
  1.906 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που
  προσελήφθη το έτος 2003 για πέντε (5) συνεχείς αντιπυρικές περιόδους και επεκτάθηκε
  για άλλες πέντε (5), υποχρεούται λόγω της ειδικής φύσεως του πυροσβεστικού έργου
  και των αυξημένων υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών, να απασχολείται υπερωριακά,
  να εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
  Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
  Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που
  προσελήφθη στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης (με την
  ειδικότητα του εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης, πυροφύλακα, εργάτη
  Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων, και του οδηγού πυροσβεστικού οχήματος)
  συνολικού αριθμού 1.906 ατόμων και διάρκειας απασχόλησης για το έτος 2012 έως
  τέσσερις (4) μήνες και δεκαπέντε ημέρες (15) και όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου, τα
  ακόλουθα:
  1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για όλους τους εποχικούς πυροσβέστες, για
  χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως τη λύση της σύμβασής
  τους, μέχρι δέκα (10) ώρες συνολικά ο καθένας. (Σύνολο 19.060 ώρες για 1.906
  άτομα).
  2. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες προς συμπλήρωση
  του υποχρεωτικού ωραρίου για όλους τους εποχικούς πυροσβέστες, για χρονικό
  διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως τη λύση της σύμβασής τους, μέχρι
  σαράντα πέντε (45) ώρες συνολικά ο καθένας, (Σύνολο 85.770 ώρες για 1.906
  άτομα).
  3. Την καθιέρωση ημερήσιας εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για
  όλους τους εποχικούς πυροσβέστες, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου,
  για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως τη λύση της σύμβασής
  τους, μέχρι σαράντα πέντε (45) ώρες συνολικά ο καθένας, (Σύνολο 85.770 ώρες για
  1.906 άτομα).
  4. Ο συνολικός αριθμός ωρών για 1.906 άτομα που θα απασχοληθούν υπερωριακά,
  νυχτερινά, Κυριακές και εξαιρέσιμες κατά τα ως άνω οριζόμενα ανέρχεται στις εκατόν
  ενενήντα χιλιάδες εξακόσιες (190.600) ώρες.
  5. Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής
  εργασίας, 1.906 εποχικούς πυροσβέστες και ανέρχονται στο ποσό των 475.091,29
  ευρώ, θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου
  Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος με
  Ε.Φ.43-120 υπό ΚΑΕ 0511 και 0512 οικονομικού έτους 2012.
  6. Κατόπιν Προτάσεως του Αρχηγού του Π.Σ. και Απόφασης του κ. Υπουργού Δημόσιας
  Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δύναται να γίνεται υπέρβαση του ανωτάτου ορίου
  των προβλεπομένων ωρών, για κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, με την
  προϋπόθεση η δαπάνη να βρίσκεται εντός των διαθέσιμων πιστώσεων στους
  συγκεκριμένους ΚΑΕ τους εκτελούμενου Προϋπολογισμού Π.Σ. έτους 2012.
  7. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
  Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και
  Προστασίας του Πολίτη
  Νίκος Δένδιας
  ΑΔΑ: Β41ΙΙ-

  πηγή: http://et.diavgeia.gov.gr/f/yptp/ada/%CE%9241%CE%99%CE%99-%CE%94%CE%A4%CE%94

  Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

  S.O.S. ....Συνάδελφος ..... S.O.S.

  Ο συνάδελφος Πανάρετος Χρήστος από την Κέρκυρα νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Υγεία» της Αθήνας λόγω πολύ σοβαρού προβλήματος υγείας.  
  Έχει ανάγκη για αίμα και για οικονομική συμπαράσταση
  Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν μπορούν να επικοινωνήσουν με την σύζυγό του στο τηλέφωνο 6932606320
  Οικονομική ενίσχυση μπορεί να πραγματοποιηθεί με κατάθεση στον αρ. λογαριασμού 8001225 της Τράπεζας Κύπρου.

  Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

  ΑΘΑΝΑΤΟΙ


  Ενημέρωση Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. για τους συμβασιούχους πυροσβέστες

  Τετ, 07/11/2012 


  • Σχετικά με το θέμα της μη πληρωμής των συμβασιούχων πυροσβεστών στις 10 Ιουλίου, σε σχετικό ερώτημα της ΠΟΣΠΥΔ το ΑΠΣ απάντησε ότι μέχρι και τις 20 Ιουνίου υπογράφανε συμβάσεις ανάληψης εργασίας οι συνάδελφοι ανά την Ελλάδα. Συνεπώς, ήταν πρακτικά αδύνατο να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία και να προωθηθούν στην Ενιαια Αρχη Πληρωμών μέχρι τις 10/7.
  • Όσοι συνάδελφοι συμβασιούχοι επιθυμούν μεταθέσεις (αμοιβαίες κλπ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 της διαιτητικής απόφασης 32 του 2009 του ΟΜΕΔ) θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουλίου να υποβάλουν σχετικό αίτημα στις Υπηρεσίες τους και να αποστείλουν αντίγραφο στο φαξ της ΠΟΣΠΥΔ (2296029144) ώστε να συνεδριάσει αρχές της επόμενης εβδομάδας η σχετική επιτροπή. 
  πηγή: Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.

  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ, από Ε.Α.Π.Σ.

  Αρ. Πρωτ: 2711


  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ 

  Κύριε Πρωθυπουργέ 
  Τις τελευταίες ημέρες στο σύνολο τους, τα ΜΜΕ αναφέρονται με έντονο και επαναλαμβανόμενο ρυθμό, σε σχεδιαζόμενη ρύθμιση   από την Κυβέρνηση σας, για νέα περικοπή στις πενιχρές αποδοχές  και των ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  εφαρμόζοντας τις μνημονιακές επιταγές για τσεκούρωμα των ειδικών μισθολογίων. 
  Από την επέλαση των τροικανών στη χώρα μας, οι Πυροσβέστες, είδαν μέρα με τη μέρα το εισόδημά τους να συρρικνώνεται με δραματικό τρόπο: 
  Σε καμία περίπτωση δε θα θέλαμε να πιστέψουμε η νέα Κυβέρνηση θα ακολουθήσει την πεπατημένη της πολιτικής της «ανακολουθίας» μεταξύ προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών έργων, αφού είναι πρόσφατα στη  μνήμης μας ,τα λόγια σας από δήλωση πριν μόλις δύο μήνες, όπου αναφερόμενος στο προσωπικό των Σ.Α. και Ε.Δ. δηλώσατε: 
  «Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι θα δώσουμε μάχη προκειμένου να αποκλειστούν άλλες μισθολογικές περικοπές. Αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί τους έχουμε ανάγκη ως Έθνος, αλλά και γιατί κι εκείνοι πρέπει να αισθάνονται ότι υπάρχει πρόνοια για αυτούς, η Πολιτεία αναγνωρίζει τις θυσίες που κάνουν καθημερινά για την Ελλάδα». 
  Κύριε Πρωθυπουργέ 
  Τον  Φεβρουάριο του 2010 περικόπηκαν 10% τα επιδόματά μας, που αποτελούν και το κύριο μέρος του εισοδήματός μας. 
  Τον Μάρτιο του 2010 μειώθηκαν κατά 30% τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, Καλοκαιριού και 12% τα επιδόματά μας. 
  Τον Μάιο του 2010 καταργήθηκαν τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, Καλοκαιριού και μειώθηκαν ακόμα 8% τα επιδόματά μας. 
  Τον Νοέμβριο του 2010 μειώθηκαν τα οικογενειακά επιδόματα καθώς και τα προνοιακά σε όσους τα δικαιούνται.  
  Τον Ιούλιο του 2011 τσεκουρώνεται το εισόδημά μας με τα ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΙΚΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ της έκτακτης εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης. 
  Παράλληλα το εισόδημά μας εισέρχεται περαιτέρω στην πρέσα, αφού εφαρμόζεται το πρωτοφανή μέτρο μόνο για τους ενστόλους, ΤΟΥ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, πάγωμα  βαθιάς κατάψυξης, μιας και εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα. 
  Το φθινόπωρο του 2011 το εισόδημά μας τσεκουρώνεται εκ νέου από το χαράτσι της ΔΕΗ ενώ αυτές τις ημέρες δεχόμαστε το  νέο κτύπημα από την φορολογική επιδρομή των εκκαθαρίσεων για το εισόδημα του 2011 μετά την κατάργηση των φορομπόνους και την αύξηση του αφορολόγητου. 
  Η οδυνηρή λίστα  της αφαίμαξης του εισοδήματός μας δεν τελειώνει εδώ.  
  Τα δύο τελευταία χρόνια, σιωπηλά καταργήθηκε η χορήγηση του  συμβολικού ποσού που δίνοντας ως το λεγόμενο «δασικό» στο πυροσβεστικό προσωπικό, για τις εκατοντάδες ώρες  απλήρωτης υπερεργασίας στα πύρινα μέτωπα, την περίοδο του καλοκαιριού, ενώ η ίδια πολιτική της άγριας περικοπής έφθασε στο σημείο να μην χορηγεί έξοδα μεταθέσεων σε συναδέλφους που μετατρέπονται σε εσωτερικούς μετανάστες για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
  Χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι ακόμα και το «εκλογικό φιλοδώρημα» της 5ης Μαΐου  (περί τα 90 ευρώ)   που πήραν οι υπόλοιποι ένστολοι των Σ.Α. σε εμάς δεν έχει χορηγηθεί ακόμα, ενώ για το δεύτερο των εκλογών της 17ης Ιουνίου (περί τα 70 ευρώ) αγνοείται η τύχη του.  
  Κύριε Πρωθυπουργέ 
  ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ . 
  Ο Πυροσβεστικός Υπάλληλος έχει φθάσει στο σημείο της εξαθλίωσης. 
  Περιμένουμε από εσάς να τηρήσετε τις δεσμεύσεις σας, όπως τις διατυπώσατε στην ομιλία σας στο  «Ζάππειο Β΄», την 26η  Απριλίου του 2012  ότι «το ειδικό μισθολόγιό μας δεν πρέπει να κοπεί άλλο. Αντίθετα πρέπει να αποκατασταθεί»


  πηγή: http://eapsgr.blogspot.gr/2012/07/blog-post_11.html

  Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

  Ερωτήματα Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. προς τον Αρχηγό ΠΣ

  Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
  Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
  Επανερχόμαστε με νέα ερωτήματα που το Α.Π.Σ. έχει τοποθετήσει στο «θα δούμε» από την αρχή του έτους.
  1. Θα εξετάσετε φέτος ή του χρόνου το θέμα του Π.Δ. των αδειών των 5ετών πυροσβεστών;
  2. Θα προωθήσετε φέτος ή του χρόνου το θέμα των ωραρίων των 5ετών στο Π.Σ. καθότι είναι Υπηρεσίες που εφαρμόζονται ωράρια 24ωρο σε μόνιμο προσωπικό, 15ωρο σε 5ετείς ή συμβασιούχους και παράλληλα 10ωρα είτε 8ωρα μόνο απόγευμα ή 10.00-17.30, 12.00-19.30 ή ότι άλλο σκαρφιστεί η εκάστοτε διοίκηση; Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε θεσμική πρωτοβουλία, θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαλόγου με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Π.Σ.
  3. Θα προωθήσετε φέτος ή του χρόνου το θέμα των 19 συναδέλφων με αιτήσεις αναστολής κ.λ.π.;
  4. Θα προωθήσετε φέτος ή του χρόνου το θέμα των αλλαγμένων «γιώτα»;
  5. Θα προωθήσετε φέτος ή του χρόνου το θέμα των εκτός έδρας που απασχολείτε συναδέλφους χωρίς να έχουν εγκριθεί και χωρίς να έχουν αναδρομική ισχύ!!! Και θα τρέχουμε πάλι με μηνύσεις στους Διοικητές όπως έγινε και σε πρόσφατο δικαστήριο στην Τρίπολη;
  6. Θα προωθήσετε φέτος ή του χρόνου το θέμα των μετατάξεων ή αποσπάσεων, μεταθέσεων των 5ετών;
  7. Θα εξετάσετε φέτος ή του χρόνου το θέμα των τηλεφωνικών παροχών όπως ισχύει και στο μόνιμο προσωπικό;
  8. Θα εξετάσετε φέτος ή του χρόνου το θέμα των ωραρίων όπως και στο μόνιμο προσωπικό σε 24ωρες βάρδιες;
  9. Θα εξετάσετε φέτος ή του χρόνου το θέμα της ένταξης του ασφαλιστικού φορέα και μισθολογικής εξίσωση όπως στο μόνιμο προσωπικό;
  10. Θα εξετάσετε φέτος ή του χρόνου το θέμα των μέσων ατομικής προστασίας καθότι ήδη 5ετής έχουν πάει σε αστικά συμβάντα και έχουν συμβεί ήδη ατυχήματα χωρίς να έχουν χορηγηθεί το αντίστοιχο κράνη που προβλέπεται για τις αστικές φωτιές; Γιατί δεν δίνετε αυτά που έχετε μέχρι νεοτέρας στις ποιο μάχιμες υπηρεσίες ώστε να γλιτώσουμε τα χειρότερα κ. Αρχηγέ; Μήπως στις αποθήκες κάθονται για να «αυγατίσουν»;
  11. Θα εξετάσετε το θέμα της πρόσληψης των 150 επιλαχόντων αξιότιμε κ. Αρχηγέ, φέτος ή του χρόνου;
  12. Θα εξετάσετε το θέμα της νέας πενταετίας φέτος ή του χρόνου για τους εναπομείναντες περίπου 1.700 συμβασιούχους αξιότιμε κ. Αρχηγέ;
  13. Θα εξετάσετε το θέμα της απορρόφησης εντός τριετίας των επιλαχόντων όπως προβλέπεται στον Ν.3938/2011; Φέτος ή του χρόνου;
  14. Θα διεκδικήσετε, όπως μας διαβεβαιώσατε, φέτος ή του χρόνου τις 15 ημέρες των 1.700 περίπου συναδέλφων ώστε να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας φέτος, αξιότιμε κ. Αρχηγέ;
  15. Τα εκλογικά επιδόματα θα το πάρουμε φέτος ή του χρόνου;
  16. Η επιτροπή επίλυσης προβλημάτων συμβασιούχων θα συνεδριάσει φέτος ή του χρόνου;
  17. Θα προωθήσετε φέτος ή του χρόνου, αξιότιμε κ. Αρχηγέ το θέμα των προϋπηρεσιών των 5ετών;
  18. Ταυτότητες κανονικές θα εκδώσετε φέτος ή του χρόνου αξιότιμε κ. Αρχηγέ;
  Τα περισσότερα θέματα, αξιότιμε κ. Αρχηγέ, χρήζουν διάθεσης και δεν έχουν οικονομική επιβάρυνση, θα τα επιλύσετε; Ή θα το δείτε;

  πηγή: Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.

  Επιστολή στον Αρχηγό ΠΣ για το θέμα των ταυτοτήτων των Π.Π.Υ.

  Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ
  Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
  Πάνε ήδη 3 μήνες εργασίας των 5ετών πυροσβεστών στο Π.Σ.
  Όπως σας έχουμε επισημάνει και κατά το παρελθόν το πρόβλημα με την κωλυσιεργία των υπηρεσιακών ταυτοτήτων καθότι:

  1. Η προσωρινή ταυτότητα που έχετε εκδώσει έχει γίνει ήδη από τη χρήση «κουρελόχαρτο».
  2. Οι περισσότερες υπηρεσίες δεν το αναγνωρίζουν (εφορία, τράπεζες) και δεν επιτρέπεται ακόμα και ταξίδι στο εξωτερικό εντός Ε.Ε. όπως προέκυψε και με συναδέλφους σε συνοδεία για λόγους υγείας συγγενικών προσώπων τους.
  3. Οι κρατικοί φορείς επικαλούνται ότι πέραν των παραπάνω η ισχύς της ταυτότητας και των προσωρινών εγγράφων είναι μέχρι δύο μήνες.
  Ευελπιστούμε να προχωρήσετε σε ενέργειες και προς νέα ενημέρωσή σας, σας γνωστοποιούμε ότι οι αλληλογραφίες προς το Α.Π.Σ. που σας έχουμε αποστείλει, ακόμα «αναπαύονται» στα συρτάρια του Α.Π.Σ. όπως διαφαίνεται. Θα κάνετε κάτι γι’ αυτό κ. Αρχηγέ ή μήπως θεωρείτε ότι δεν σας αφορά; «Θα το δούμε»;

  πηγή: Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.