Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Διενέργεια Υγειονομικών Εξετάσεων - Ψυχοτεχνικών - Αθλητικών Δοκιμασιών Ιδιωτών υποψηφίων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213215 7695 - FAX: 210 7407898

Αριθμ. Πρωτ. 57664 Φ. 300.2

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Υγειονομικών Εξετάσεων - Ψυχοτεχνικών - Αθλητικών Δοκιμασιών Ιδιωτών υποψηφίων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.


ΣΧΕΤ: α) Το άρθρο 15 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61)
β) Το άρθρο 6 § 2 της υπ’ αριθμ. 12077 Φ.1618/15-7-2011 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» (Β΄ 1618).
γ) Την υπ’ αριθμ. 34671οικ. Φ. 300.2/28-7-2011 «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης».
δ) Τους από 13-12-2011 Κυρωμένους Πίνακες Επιτυχόντων.

1.- Σε εκτέλεση των ανωτέρω σχετικών, καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι ιδιώτες σε θέση διορισμού των επισυναπτόμενων πινάκων να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος/Διεύθυνση Προσωπικού Τμ. 5ο (Μουρούζη 4 Αθήνα), στις 13-12-2011 και από Ω/15:00 έως και 21:00, καθώς και στις 14-12-2011 από Ω/08:00 έως 21:00, προκειμένου να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 15-12-2011 μέχρι και 21-12-2011 όπως αναλυτικά καταγράφεται στο συνημμένο πρόγραμμα, έχοντας μαζί τους τα ατομικά βιβλιάρια υγείας, την αστυνομική ταυτότητα και δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Οι υποψήφιοι που θα έχουν συμπληρωμένο πλήρως το δελτίο Υγειονομικών εξετάσεων θα παρουσιάζονται ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής, στην Πυροσβεστική Ακαδημία (Μάτσα 32 Κάτω Κηφισιά, βλέπε συνημμένο πρόγραμμα) προκειμένου να αποφανθεί για την καταλληλότητα ή μη των υποψηφίων, σύμφωνα με τα ισχύοντα και να προβεί στην αναστημομέτρηση αυτών. Όλοι οι υποψήφιοι επιτυχόντες ιδιώτες (420 Γενικού Λυκείου και 180 Τεχνικού Λυκείου) οφείλουν να παρευρίσκονται για τις Υγειονομικές εξετάσεις στις Εγκαταστάσεις του Α.Π.Σ. (Μουρούζη 4 Αθήνα), όπως ορίζεται στο συνημμένο πρόγραμμα.

Τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Υγειονομικές-Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες: Από 16-12-2011 έως και 22-12-2011.

Μετά το πέρας των Υγειονομικών Εξετάσεων οι κριθέντες υγειονομικά κατάλληλοι και μετά την αναστημομέτρηση θα ακολουθήσουν τις Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Μάτσα 32 Κάτω Κηφισιά). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δύο (2) μολύβια τύπου Faber μαύρα, μία (1) γομολάστιχα άσπρη και μία (1) ξύστρα.

Αθλητικές Δοκιμασίες: Από 17-12-2011 έως και 24-12-2011.

Μετά το πέρας των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών οι κριθέντες Ικανοί σε αυτές θα ακολουθήσουν τις αθλητικές δοκιμασίες.
Τα οριζόμενα αγωνίσματα της πρώτης ημέρας είναι τα κάτωθι:
(α) Πέντε (5) έλξεις σε μονόζυγο, (β) μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών, (γ) βάδισμα χωρίς υποδήματα σε δοκό ισορροπίας και (δ) ανάβαση – κατάβαση σε ολκωτή πυροσβεστική κλίμακα εννέα (9) μέτρων και θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του παραρτήματος της Σχολής Πυροσβεστών/Πυροσβεστικής
Ακαδημίας στα Βίλλια Αττικής.

Τα αγωνίσματα της δεύτερης ημέρας :
(α) δρόμος 1.000 μέτρων, (β) άλμα σε μήκος και (γ) άλμα σε ύψος, θα διεξαχθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου Χαλικάκι Σαρωνικού & Γράμμου στην Ηλιούπολη. Οι υποψήφιοι κατά την διάρκεια των αθλητικών δοκιμασιών θα πρέπει να έχουν μαζί τους το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, καθώς και αθλητική περιβολή (αθλητικές φόρμες και υποδήματα).

2.- Η παρούσα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr).
3.- Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ανωτέρω ημερομηνίες θα γίνει ενημέρωση προς όλους τους εμπλεκόμενους υποψηφίους από την Διεύθυνση Προσωπικού του Α.Π.Σ. με ανακοίνωση που θα αναρτάται στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Μουρούζη 4 Αθήνα), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr).
4.- Επισυνάπτονται:
(α). Τελικός Αλφαβητικός Πίνακας Επιτυχόντων Ιδιωτών ΓΕΛ & ΤΕΛ (Σύνολο 600).
(β). Πρόγραμμα Διεξαγωγής δοκιμασιών υποψηφίων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

Ο Αρχηγός
Παναγιώτης Α. Μπονάτσος
Αντιστράτηγος ΠΣ

Κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ για να διαβάσετε το:
Πρόγραμμα δοκιμασιών υποψηφίων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης (ημερομηνίες & ώρες διεξαγωγής υγειονομικών-ψυχοτεχνικών-αθλητικών δοκιμασιών)