Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

23-12-2011:Ανακοίνωση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη δήλωση του υπεύθυνου του τομέα Πολιτικής Ευθύνης Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θανάση Νάκου για τις προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ανακοίνωση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη δήλωση του υπεύθυνου του τομέα Πολιτικής Ευθύνης Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θανάση Νάκου για τις προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα


Η προηγούμενη ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έδωσε λεπτομερείς απαντήσεις σε όλα τα θέματα που έθιξε ο κ.Νάκος. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει απτόητα την προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και αισθήματος ανασφάλειας στους χιλιάδες συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς του Πυροσβεστικού Σώματος. Προς άρση των αμφισβητήσεων που τεχνηέντως εγείρονται και προς ορθή ενημέρωση και του ιδίου, αλλά και των υποψηφίων, διευκρινίζονται τα κάτωθι:
 1. Η αναφορά της Νέας Δημοκρατίας σε δήθεν αξιοκρατικές διαδικασίες του παρελθόντος μάλλον εκ παραδρομής τέθηκε στο Δελτίο Τύπου. Είναι πανελληνίως γνωστό ότι η συνέντευξη και οι γραπτές εξετάσεις γενικών γνώσεων που ίσχυαν με βάση το π.δ.19/2006, αποτελούσαν – με τον τρόπο που πραγματοποιούνταν - μία από τις πλέον αδιαφανείς διαδικασίες πρόσληψης στο δημόσιο. Η παντελής απουσία ανεξάρτητων επιτροπών και η διενέργεια διαγωνισμών μόνο σε ενδουπηρεσιακό επίπεδο, δεν εξασφάλιζε σε καμία περίπτωση την απαιτούμενη διαφάνεια που επιβάλλεται για τις προσλήψεις στο δημόσιο. Γι’αυτό άλλωστε καταργήθηκε το εν λόγω προεδρικό διάταγμα και θεσμοθετήθηκε με το ν.4029/2011 αντικειμενικός τρόπος βαθμολόγησης με μόρια που δεν επιδέχεται καμιάς αμφισβήτησης, ενώ παράλληλα η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών ενισχύθηκε με μέλη του ΑΣΕΠ και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 2. Όσον αφορά στις οργανικές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, η συνολική οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος ανέρχεται σε 12.942 θέσεις, εκ των οποίων 4.433 είναι κενές. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη λαμβάνοντας υπόψη τις αδήριτες υπηρεσιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος μεριμνά ώστε να καλυφθούν τα οργανικά κενά και να υπάρχει επάρκεια δυναμικού προς όφελος των ελλήνων πολιτών. Το γεγονός ότι οι πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης που είχαν προηγουμένως την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη, όταν ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους, θα τοποθετηθούν στον τόπο που υπηρετούσαν και στο παρελθόν, αποτέλεσε αίτημα το οποίο έγινε ομοφώνως δεκτό από το ελληνικό κοινοβούλιο. Κατά συνέπεια, είναι προφανές ότι όταν ολοκληρωθούν οι προσλήψεις, θα προσδιορισθεί επακριβώς και η κατανομή της υπηρετούσας δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
 3. Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, όπως ορίζει και ο νόμος, είναι μία ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα καθήκοντά της ορίζονται ρητά από το νόμο και συγκεκριμένα από την παράγραφο 9 του άρθρου 15 του νόμου 3829/2011, από όπου σαφώς προκύπτει ότι τα καθήκοντα που θα ασκήσουν είναι αμιγώς επιχειρησιακής φύσεως.
 4. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει εκ του νόμου (αρ.15 παράγραφος 6 ν.3839/2011) το καθήκον της κατάρτισης πινάκων επιτυχόντων. Η εργασία αυτή είναι προφανές ότι πραγματοποιείται μετά την παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων. Ως εκ τούτου καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν έχουν οι αναφορές της Νέας Δημοκρατίας ότι μέχρι να συσταθεί η εν λόγω επιτροπή, ουδείς γνώριζε πού ήταν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 της υπ’αρ.12077/14-7-11 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, οι επιτροπές παραλαβής αιτήσεων και δικαιολογητικών, μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, υπέβαλαν τα δικαιολογητικά στο αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο με τη σειρά του τα διαβίβασε στην αρμόδια Επιτροπή για την κατάρτιση των πινάκων επιτυχόντων. Το γεγονός ότι παραιτήθηκε στις 7-10-11 για προσωπικούς λόγους το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε καμία περίπτωση δεν προκάλεσε δυσλειτουργία της Επιτροπής, αφού αυθημερόν ορίστηκε σε αντικατάσταση αυτού το μέλος του ΝΣΚ κ.Απέσσος ο οποίος ορίστηκε πρόεδρος. Σημειωτέον ότι η Επιτροπή ξεκίνησε το μοναδικό της έργο, δηλαδή την κατάρτιση πινάκων επιτυχόντων, στις 25-10-11, οπότε και περιήλθαν σε αυτή όλες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά από τη Δ/νση προσωπικού.
 5. Όσον αφορά στις καταγγελίες περί πλαστών δικαιολογητικών, σας ενημερώνουμε ότι επί 27218 αιτήσεων, διαπιστώθηκαν, κατόπιν ενστάσεων που έγιναν από άλλους υποψηφίους, 9 περιπτώσεις υποβολής πλαστών δικαιολογητικών. Αυτές διαβιβάσθηκαν άμεσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα από το Δικαστικό Τμήμα της Δ/νσης Οργάνωσης Νομοθεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Συνεπώς, εκτός του ότι οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό, η Δικαιοσύνη έχει ήδη επιληφθεί των περιπτώσεων αυτών. Σημειώνεται εδώ ότι, όπως παγίως προβλέπεται, σχετικά με τη διασταύρωση και αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, αυτή θα πραγματοποιηθεί όταν οι υποψήφιοι κληθούν για πρόσληψη. Εξυπακούεται ότι ενδεχόμενες περιπτώσεις πλαστών δικαιολογητικών που θα ανακύψουν σε αυτό το στάδιο ελέγχου, θα αποσταλούν αμέσως στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και οι εμπλεκόμενοι θα αποταχθούν.
 6. Η Ειδική Υγειονομική Επιτροπή που συστάθηκε για τους υποψηφίους της παρ.3 του άρθρου 15 του ν.3839/2011, όπως πολύ καλά γνωρίζει ο κ.Νάκος ως εισηγητής της ΝΔ για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, συγκροτήθηκε για ένα και μόνο λόγο. Αυτός είναι οι υποψήφιοι άνω των 45 ετών, οι οποίοι είχαν αντικειμενική αδυναμία δήλωση ικανότητας Ι1, να έχουν το δικαίωμα διακρίβωσης ικανότητας που δεν τους παρέχεται πλέον από το στρατό.
 7. Σχετικά με τις άδειες οδήγησης, ο νόμος δεν προσδιορίζει τον απαιτούμενο χρόνο απόκτησης. Αυτό σημαίνει ότι ο νομοθέτης δεν θέλησε να ορίσει χρονικά όρια, γι’αυτό και δεν κάνει παραπομπή σε κανένα άλλο νομοθέτημα ως προς το συγκεκριμένο θέμα, σε αντίθεση με ρητές παραπομπές που υπάρχουν για τα άλλα ζητήματα, όπως τα προσόντα και τις θετικές προϋποθέσεις κατάταξης.
 8. Σχετικά με τις ισοβαθμίες, η αλήθεια είναι ότι έγινε μία και μόνο κλήρωση, όπως αναλυτικά αναφέραμε και στην προηγούμενη ανακοίνωση. Αυτή αφορά την κατηγορία της παρ.3 του άρθρου 15 του ν.3839/2011. Οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στους τελικούς πίνακες επιτυχόντων προέκυψαν από τις αλλαγές που έγιναν μετά την εκδίκαση των ενστάσεων.
 9. Σχετικά με τον κανονισμό κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών, αυτός ενσωματώθηκε στο κεφάλαιο Γ’ του νομοσχεδίου για τον εθελοντισμό στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή και τηρήθηκαν όλες οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Η Νέα Δημοκρατία μάλιστα έχει υπερψηφίσει όλα τα άρθρα, πλην ενός, του νέου Κανονισμού Κατάταξης.
 10. Η Νέα Δημοκρατία ομιλεί περί βιασύνης προκήρυξης διαγωνισμών, αγνοώντας και πάλι τις υπηρεσιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος. Όσον δε αφορά στην ποσόστωση 50% πτυχιούχων αυτή έχει τηρηθεί απαρεγκλίτως. Προς ενημέρωση της Νέας Δημοκρατίας και παντός ενδιαφερομένου, η από 10-12-10 ΚΥΑ υπ’αριθμ.Φ 20132 που αφορά στον καθορισμό του αριθμού εισακτέων στο τμήμα ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ορίζει ότι για το 2011 ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 110. Με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων και την καθ’υπέρβαση εισαγωγή έχουν εισαχθεί το 2011 στην Πυροσβεστική Ακαδημία 60 δόκιμοι ανθυποπυραγοί εκ των οποίων 50 με πανελλήνιες και 10 με καθ’υπέρβαση εισαγωγή. Υπολείπονται επομένως 50 θέσεις οι οποίες αντιστοιχούν στο ποσοστό 50% που ορίζεται από το άρθρο 1 του π.δ. 203/1995.
 11. Τέλος, στο διαγωνισμό των 50 αξιωματικών συμμετέχουν αποκλειστικά ιδιώτες και μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Αυτό προκύπτει και από τον τίτλο του διαγωνισμού, αλλά και από το υπόλοιπο κείμενο όπου γίνεται ρητή μνεία σε 2 μόνο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία θα υποβληθεί κανονικά σε αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, ενώ το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό εξαιρείται διότι είναι έχει ήδη υποστεί αυτές τις δοκιμασίες κατά την κατάταξή του.


  πηγή:  http://www.minocp.gov.gr/


  Σημείωση Διαχειριστή:  ...όπως θα έλεγε και ο φίλος μου Πάμπλο Γκαρσία, Ο Υπουργός έχει Koxones!