Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

21-12-2011:Δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή αναφορικά με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Ν.Δ. και του κ. Θανάση Νάκου για τις προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2011


Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστος Παπουτσής, αναφορικά με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Ν.Δ με τις δηλώσεις του Υπεύθυνου του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θανάση Νάκου, για τις προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, έκανε την ακόλουθη δήλωση.


«Ο κ. Νάκος και η ΝΔ κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια. Συνεχίζουν απτόητοι να υπονομεύουν κάθε προσπάθεια αναβάθμισης, εξυγίανσης και ενίσχυσης του Π.Σ.
Ουσιαστικά, απαιτούν να μην εφαρμοστούν οι νόμοι που ψήφισε η Βουλή και την επιστροφή σε ένα φαύλο καθεστώς που δομήθηκε με αδιαφάνεια, με βάση τις πελατειακές σχέσεις και τα συντεχνιακά συμφέροντα. Και ήταν αυτό το καθεστώς που κράτησε για χρόνια σε ομηρία χιλιάδες εποχικούς πυροσβέστες. Ενώ, με αναξιοκρατικές διαδικασίες έκλειναν την πόρτα σε ικανά στελέχη και αποδυνάμωσαν το Πυροσβεστικό Σώμα.
Όσο και αν αντιδρά ο κ. Νάκος και η ΝΔ, η εφαρμογή των νόμων, ο προγραμματισμός και οι δεσμεύσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα υλοποιηθούν με αυστηρή προσήλωση στη διαφάνεια, τη δίκαιη επιλογή, την αξιοκρατία».
Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τις επιμέρους αναφορές του κ. Νάκου, από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, διευκρινίζεται ότι:
 • Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 μνημονεύεται η σύσταση 4.000 οργανικών επί θητεία θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών. Στην ουσία, δεν πρόκειται για κατάργηση αλλά για μεταφορά των κενών οργανικών θέσεων ως θέσεων νεοσυσταθείσας κατηγορίας προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα, η οποία πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη χρονιζουσών αναγκών του Σώματος σε προσωπικό, οι οποίες αδυνατούσαν να καλυφθούν λόγω του δεδομένου κόστους πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. Εξάλλου στο τελευταίο εδάφιο της παρ.6 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου προβλέπεται η μεταφορά των κενούμενων θέσεων εποχικών πυροσβεστών οι οποίες θα προκύψουν από την πρόσληψή τους σε θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, ως θέσεων μόνιμων Πυροσβεστών με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
 • Στην παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 προβλέπεται η σύνθεση της τριμελούς Επιτροπής που είναι αρμόδια για την πρόσληψη πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Στα μέλη της συγκαταλέγεται και ένας εκπρόσωπος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Εξάλλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν 2190/1994, το μη πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄και Γ΄ του ιδίου νόμου.
 • Οι αρμοδιότητες της Τριμελούς Επιτροπής Πρόσληψης των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης καθορίζονται απευθείας από το νόμο και ειδικότερα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 το οποίο προβλέπει ότι η Επιτροπή καταρτίζει (και όχι απλά εκδίδει) τους πίνακες επιτυχόντων ανά κατηγορία με βάση τον αριθμό των μορίων κάθε υποψηφίου.
 • Δυνάμει της υπ’αριθ.46130 Φ. 300.2/07-10-2011 Απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με την οποία ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Πρόσληψης των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και ορίστηκε ως πρόεδρος αυτής ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, Μιχαήλ Απέσσος .
 • Οι συγκροτήσεις των επιτροπών που είναι επιφορτισμένες με τη διενέργεια διαγωνισμών πρόσληψης προσωπικού συγκροτούνται μετά την έκδοση των σχετικών προκηρύξεων. Στην προκειμένη περίπτωση η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της και αξιολόγησε όλα τα υποβληθέντα από τους υποψηφίους δικαιολογητικά, κατάρτισε τους πίνακες επιτυχόντων ανά κατηγορία υποψηφίων, δηλαδή άσκησε την απευθείας εκ του νόμου θεσμοθετημένη αρμοδιότητά της όπως προαναφέρθηκε. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τους όρους του διαγωνισμού, αυτά καθορίστηκαν κατά ένα μέρος απευθείας από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 και κατά τα λοιπά από την υπ’ αριθ. 12077/14-07-2011(Β΄1618) απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη η οποία εκδόθηκε δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε από τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου. Ως εκ τούτου οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ήταν λεπτομερώς νομοθετημένες
 • Ο έλεγχος της εγκυρότητας των δικαιολογητικών αποτελεί αρμοδιότητα των επιτροπών παραλαβής των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 12077/14-07-2011(Β΄1618) απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Η Επιτροπή πρόσληψης υποχρεούται να ελέγχει μόνο την πληρότητα των δικαιολογητικών βάσει των οριζομένων στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 της ίδιας απόφασης.
 • Η επιτροπή για τη διαπίστωση της σωματικής ικανότητας των υποψηφίων προβλέφθηκε από την υπ’ αριθ. 12077/14-07-2011(Β΄1618) απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (βλ σχ. άρθρο 6 παρ. 1) δυνάμει της εξουσιοδότησης της παρ.5 του ν. 3938/2011 η οποία επιτρέπει τη ρύθμιση του τρόπου διαπίστωσης των προσόντων των υποψηφίων μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η σωματική ικανότητα. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 της ίδιας απόφασης προβλέπονται και οι αρμοδιότητές της.
 • Ο νόμος δεν καθορίζει ρητά το χρόνο απόκτησης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου προκειμένου να προσμετρηθούν τα μόρια που συνεπάγεται η κατοχή της από τους υποψηφίους. Επομένως νομίμως δεκτές οι επαγγελματικές άδειες οδήγησης οι οποίες είχαν εκδοθεί μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και των δικαιολογητικών. Δεν έγιναν δεκτές οι άδειες οι οποίες εκδόθηκαν και υποβλήθηκαν μετά την κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής.
 • Όσον αφορά για τον ισχυρισμό ότι δεν περιλήφθηκε η ποσόστωση 40% και 60%, αυτός είναι απαράδεκτος δεδομένου ότι και ελήφθη υπόψη και συντάχθηκαν σχετικοί πίνακες επιτυχόντων κατά πλήρη νομιμότητα η οποία αποδεικνύεται από το 13-12-2011 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής Πρόσληψης το οποίο προσυπέγραψε τόσο δικαστικός εκπρόσωπος όσο και μέλος του ΑΣΕΠ.
 • Όσον αφορά στην ποσόστωση κατά 30% των απολυτηρίων Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων, αυτή εξυπηρετεί συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς από τα Λύκεια αυτά προέρχονται ειδικότητες όπως οι μηχανικοί αυτοκινήτων, αμαξωμάτων, ηλεκτρονικοί κ.α. τις οποίες έχει απόλυτη ανάγκη το Πυροσβεστικό Σώμα.
 • Διενεργήθηκε μόνο μία κλήρωση για τους ισοβαθμήσαντες του πίνακα επιτυχόντων της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν 3938/2011 από τη θέση 3363 έως και τη θέση 3433 η οποία έγινε δημόσια και παρουσία των παρουσιασθέντων σε αυτή υποψηφίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από 13-12-2011 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 12077/14-07-2011(Β΄1618) απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη η διενέργεια των κληρώσεων γίνεται ανεξαρτήτως της παρουσίας των ενδιαφερομένων ή των εκπροσώπων τους. Ως εκ τούτου καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν έχει η αναφορά περί χιλιάδων κληρώσεων.
 • Οι διεργασίες για την ψήφιση του νόμου 4029/2011 ο οποίος καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών, είχαν ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 2011 και τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες, προς την ψήφισή του, κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
 • Ο τρόπος βαθμολόγησης και η μοριοδότηση των υποψηφίων προβλέπεται απευθείας από τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4029/2011 ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και ως εκ τούτου δεν καθορίστηκε από τον Υπουργό κατά το δοκούν. Ο νόμος εφαρμόστηκε κατά γράμμα. Πέραν τούτου, ο νόμος δίνει δυνατότητα μελλοντικής τροποποίησης με προεδρικό διάταγμα, το οποίο σημειωτέον υπόκειται και στην εξέταση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι απορίας άξιον τι το αξιόμεμπτο υπάρχει ως προς αυτή την πρόβλεψη για το μέλλον.
 • Η προκήρυξη των διαγωνισμών αποβλέπει στην εξασφάλιση των θέσεων που είχαν εγκριθεί για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής και δημοσιονομικής συγκυρίας που διέρχεται η χώρα μας κατά τα τελευταία δύο έτη αλλά και των αδήριτων αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος σε προσωπικό. Επίσης, τα στενά χρονικά περιθώρια υποβολής των αιτήσεων υπαγορεύονται και από την οικονομική πρόβλεψη από το ΓΛΚ Κράτους να ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού εντός του 2011 και να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2012. Ειδικότερα ως προς την προκήρυξη των 50 θέσεων αξιωματικών γενικών καθηκόντων, αυτή εκδόθηκε δυνάμει του π.δ. 203/1995 το οποίο ουδεμία πρόβλεψη περιέχει ως προς τη χρονική απόσταση δημοσίευσης προκήρυξης και έναρξης υποβολής αιτήσεων ούτε υφίσταται υποχρέωση να συμβαδίζουν οι προθεσμίες με τα όσα ισχύουν για την πρόσληψη δοκίμων πυροσβεστών.
 • Η επιμέτρηση της εμπειρίας σε καμία περίπτωση δεν καταργείται με το νέο νομικό πλαίσιο πρόσληψης των Δοκίμων Πυροσβεστών. Αντίθετα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4020/2011μοριοδοτείται η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως επαγγελματιών οδηγών, η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Εφέδρων, στις Ειδικές Δυνάμεις και την Προεδρική Φρουρά, η προϋπηρεσία ως εποχικών πυροσβεστών και ως εθελοντών στο Πυροσβεστικό Σώμα. 
  Πηγή:  http://www.minocp.gov.gr/


  Σημείωμα διαχειριστή:
  Ο κύριος Υπουργός δίνει απαντήσεις για όλα και σε όλους….