Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Ενημέρωση μελών Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.- 24/11/2011

Την Τρίτη 22/11 το Προεδρείο πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αρχηγό Π.Σ. κ. Παναγ. Μπονάτσο. Μας διαβεβαίωσε ότι θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα σχετικά με την προκήρυξη και θα εξαντληθούν όλα τα μέσα ώστε να ελεγχθούν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες σχετικά με τον διαγωνισμό. Δεν γνώριζε κάτι παραπάνω σχετικά με την ημερομηνία πρόσληψης των πενταετών, με την πρόσληψη των εποχικών για το έτος 2012 τα σχετικά κονδύλια. Ζητήσαμε μεταξύ άλλων συνεχή παρακολούθηση του Α.Π.Σ. για την περίπτωση του πρόσφατα τραυματισμένου συναδέλφου σε φωτιά στο λεκανοπέδιο. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Α.Π.Σ. που είναι υπεύθυνοι σχετικά με το διαγωνισμό. Μας ενημερώσανε ότι περίπου 300 απολυτήριοι τίτλοι σπουδών (ιδιωτών, συμβασιούχων) ήδη έχουν επιστραφεί στις περιφέρειες για επανέλεγχο και μερικές από αυτές έχουν αποσταλεί ήδη στην Εισαγγελία για περαιτέρω ενέργειες. Μας γνωστοποιήσανε και μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους ότι η εντολή της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας είναι ξεκάθαροι θα γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι των αιτήσεων των επιτυχόντων του διαγωνισμού, γιωτάδες, ποινικά, διπλώματα, τίτλοι σπουδών ακόμα και τίτλοι σπουδών Αγγλικών κ.λ.π.
Παράλληλα ήδη περίπου στις 50 ενστάσεις συναδέλφων έχουν αποσταλεί στο Α.Π.Σ. με κύρια αιτήματα:
Α) Αναπροσαρμογή βαθμολογίας στον πίνακα.
Β) Προσμέτρηση τριτεκνίας, πολυτεκνίας.
Γ) Βεβαιώσεις διπλωμάτων.
Δ) Όσοι αποφοίτησαν από το στρατό Ι2 και το άλλαξαν μεταγενέστερα σε Ι1.
Ε) Καταγγελίες για άλλους συναδέλφους.
Καθώς και άλλα αιτήματα.
Ήδη υπάρχουν οι πρώτες παραιτήσεις επιτυχόντων από τον πίνακα……
Επισημάναμε ότι υπάρχουν κάποια λάθη στον πίνακα κατάταξης και μας ενημέρωσαν ότι ελέχθησαν 27.000 αιτήσεις και είναι πιθανόν να υπάρχουν μερικά λάθη.
Όσοι συνάδελφοι επισημαίνουν τέτοια λάθη φροντίστε να τα επισημάνετε με την μορφή ένστασης μέχρι αύριο 25/11 ώστε να διορθωθούν και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
Επαναλαμβάνουμε ότι δεν έχουν ελεγχθεί, ποινικά Ι και εκκρεμείς αιτήσεις που έχει κρίνει η επιτροπή ότι έχουν κωλύματα. Η διαδικασία του διαγωνισμού και για εμάς θα ολοκληρωθεί αφού ολοκληρωθεί και η διαδικασία των 600 ιδιωτών.
Προς υπενθύμιση στους συναδέλφους η απόφαση Αρχηγού ορίζει στα περί εκπαίδευσης και πρόσληψης συμβασιούχων πυροσβεστών:
«Η πρόσληψη γίνεται για μεν τους επιτυχόντες υποψηφίους ιδιώτες στην Πυροσβεστική Ακαδημία για δε τους επιτυχόντες υποψηφίους της παραγράφου 3 του Ν. 3938/2011 (Α’61), στις Υπηρεσίες στις οποίες θα εκπαιδευτούν, σε ημερομηνία που ορίζεται με διαταγή του Προϊσταμένου Β’ Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Με την ίδια διαταγή ειδοποιούνται οι προσλαμβανόμενοι υποψήφιοι να μεταβούν στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες.
Οι Υπηρεσίες, μετά τη λήψη της διαταγής προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Καλούν τους προς πρόσληψη, να δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο, ή σχετική διαβεβαίωση εφόσον από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει κώλυμα πρόσληψης, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους, πρακτικό πρόσληψης και ορκωμοσίας, καθώς και Φύλλο Μητρώου. Στη συνέχεια αναφέρουν αμέσως στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα ονοματεπώνυμα των προσληφθέντων και των μη προσληφθέντων για οποιονδήποτε λόγο. Ο υποψήφιος για τον οποίο διαπιστώνεται ότι στερείται έστω και ενός προσόντος εκ των απαιτούμενων για την πρόσληψη, δεν προσλαμβάνεται, τυχόν δε πρόσληψή του θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
Η συμπλήρωση κενών θέσεων λόγω παραίτησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης ή λόγω παραίτησης από την εκπαίδευση, γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου Β’ Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος από επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 15 του ν.3938/2011 (Α’61) όχι πέραν του δεκαημέρου από την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης.
Επίσης: η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αναζητεί αυτεπάγγελτα για τους υποψηφίους που καλούνται τελικά για πρόσληψη τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
β) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α’.
Οι υποψήφιοι των οποίων τα δικαιολογητικά αποδειχθούν ότι δεν είναι έγκυρα, θεωρούνται αποτυχόντες, εκτός των ποινικών ευθυνών τους διαγράφονται από τους κυρωθέντες πίνακες επιτυχόντων και ανακαλείται αυτεπάγγελτα η πράξη κατάταξής τους».

πηγή: http://www.pospid.gr/

.