Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Ενημέρωση μελών - 21/11/2011

Στις 19/11 δημοσιεύτηκαν από το Α.Π.Σ. η λίστα των επιτυχόντων της πενταετίας που ανέρχονται σε αριθμό 4.426. Από τους 5.385 που εργάστηκαν το 2011, δηλ.:
959 δεν είχαν τα κριτήρια, και
1.026 είναι επιπλέον των 3.400 συνυπολογίζοντας μαζί και ποινικά και Ι και εκκρεμή χαρτιά.
146 άτομα είχαν 41.000 μόρια από τους υπόλοιπους 66 είναι μέσα στους 3.400
166 άτομα έχουν 40.000 μόρια
564 άτομα έχουν 39.000 μόρια
97 άτομα έχουν 38.000 μόρια
158 άτομα έχουν 37.000 μόρια κ.λ.π.
Ο κύριος όγκος των συναδέλφων που προσλήφθηκαν το 2003 είχαν συνήθως 2003-2007=10 μόρια + 25 μόρια (2007-2010) + 5 Λύκειο = ΣΥΝΟΛΟ 40.000 μόρια, συνεπώς εκτιμάται ότι από τους 1.100 οδηγούς που προσλήφθηκαν ην πρώτη πενταετία. Τώρα στους 3.400 επιτυχόντες 2.112 έχουν βγάλει δίπλωμα, εκ των οποίων αρκετοί τον τελευταίο καιρό!!! Γι’ αυτό ανέβηκε η βάση.
Όσον αφορά την προκήρυξη σχετικά με ισοψηφία, ισχύουν τα παρακάτω:
«β. Συντάσσει ανά κατηγορία πίνακες υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας, με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν.3938/2011 (Α’61)
2. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α) σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των ιδιωτών υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό που προκύπτει από τη μοριοδότηση του τίτλου σπουδών.
β) σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων εποχικών πυροσβεστών, προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει περισσότερα μόρια σε κάθε κριτήριο από τα ακόλουθα κατά τη σειρά αναγραφής τους:
Ι. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά, ή ως Ε.Π.Υ. στις Ένοπλες Δυνάμεις.
ii. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.
iii. Την κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Δασικής Προστασίας».
iν. Την κατοχή άδειας οδήγησης, μοτοσικλέτας ή επαγγελματικού οχήματος Γ’ κατηγορίας και άνω.
Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει νέα ισοβαθμία μετά την προσμέτρηση του βαθμού που προκύπτει από τη μοριοδότηση του τίτλου σπουδών για τους υποψηφίους της κατηγορίς της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α’61). Σε περίπτωση τρίτης διαδοχικής ισοβαθμίας μεταξύ ων υποψηφίων και των δύο κατηγοριών, η σειρά καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται από την ίδια ως άνω Επιτροπή, με μέριμνα της οποίας ειδοποιούνται να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους που ορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. η κλήρωση πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της παρουσίας των ενδιαφερομένων ή των εκπροσώπων τους. Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
Όσοι συνάδελφοι θεωρούν κάτι λάθος μπορούν να κάνουν ένσταση βάσει της απόφασης Αρχηγού, παρ. 3 και 4 του Δ’ κεφαλαίου ορίζουν τα παρακάτω:
«Στους πίνακες των επιτυχόντων, καταχωρούνται αναλυτικά οι βαθμολογίες κατά κριτήριο και η συνολική βαθμολογία. Οι πίνακες των επιτυχόντων και ατών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδονται από τον Πρόεδρο αυτής, μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο μεριμνά για την κύρωσή τους από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, εντός δέκα (10) ημερών. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr και σε έντυπη μορφή στις κατά τόπους πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
Οι υποψήφιοι δικαιούνται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτης των πινάκων, να υποβάλουν απευθείας στο 5ο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αίτηση διόρθωσης των στοιχείων του πίνακα που θεωρούν ότι δεν έχουν υπολογιστεί ορθά.
Οι υποβληθείσες αιτήσεις εξετάζονται, ενός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους, από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν.3938/2011 (Α’61) η οποία αποφαίνεται επ’ αυτής, πραγματοποιεί, εφόσον απαιτείται, τις αναγκαίες διορθώσεις και ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Στη συνέχεα οι αναμορφωμένοι πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη και όσων δεν κατατάσσονται επιστρέφονται στις Υπηρεσίες στις οποίες κατατέθηκαν».
Συνάδελφοι, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Το πλαίσιο που πρέπει να κινηθούμε στο μέλλον θα είναι:
Α) Βελτίωση του ν. 3839.
Β) Απορρόφηση όλων των επιτυχόντων.
Γ) Απορρόφηση των επιλαχόντων. Να θυμίσουμε ότι ισχύουν τα παρακάτω:
«Οι πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για τρία έτη.
Όσοι προσλαμβάνονται κατά το χρονικό διάστημα της τριετίας αυτής απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους τα προσόντα που προβλέπονται από την προκήρυξη, εκτός της ηλικίας την οποία απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Με εξαίρεση τον αριθμό των προσλαμβανομένων κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, ο αριθμός των ως άνω προσλαμβανομένων κατ’ έτος δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το 50% του αριθμού των οργανικών θέσεων των μόνιμων πυροσβεστών που κενώθηκαν το προηγούμενο από την πρόσληψή τους έτος. Ο ακριβής αριθμός των προσλαμβανομένων αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη. Οι κενούμενες θέσεις εποχικών πυροσβεστών μεταφέρονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως θέσεις Πυροσβεστών με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη».
Δ) Εργασία για όσους μένουν εκτός ρύθμισης.
Σχετικά με τα 176 € το δικαστήριο που πραγματοποιήθηκε η απόφαση θα βγει σε δύο περίπου μήνες.
Σχετικά με αυτά που αναβλήθηκαν λόγω απεργιών θα ενημερωθείτε τις επόμενες ημέρες όταν το γραφείο θα καταθέσει νέες ημερομηνίες.
Αναμένονται αυτή την εβδομάδα και νέα δικαστήρια για τα 176 €.
Ας φροντίσουν τα Σωματεία να ενημερώσουν τους συναδέλφους για τα παραπάνω.