Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Tα αντίγραφα ποινικού μητρώου

Ένα σύνηθες ερώτημα που υποβάλλεται στους Δικηγόρους είναι τι ακριβώς αναγράφεται στο ποινικό μητρώο και για πόσο καιρό. Επειδή σ' ερώτηση πιάστηκα απροετοίμαστος (υποθέτω και πολλοί συνάδελφοι) ας παρουσιάσουμε συνοπτικά τις σχετικές ρυθμίσεις του ΚΠοινΔ.
Καταρχήν, το ποινικό μητρώο εκδίδεται σε δύο τύπους αντιγράφων :
α) το αντίγραφο δικαστικής χρήσης και
 β) το αντίγραφο γενικής χρήσης (άρθρ. 576).

Το αντίγραφο δικαστικής χρήσης, το οποίο περιέχει όλες τις αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις (εκτός βεβαίως από τα πταίσματα), ανεξάρτητα από το πότε τελέστηκαν, χορηγείται μόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις που ορίζει ο ΚποινΔ στο άρθρο 577 (δικαστική χρήση από εισαγγελέα, ανακριτή, επίτροπο στρατοδικ., διευθυντές φυλακών, διορισμό δικαστικών λειτουργών, εκπαιδευτικών, οργάνων των σωμάτων ασφαλείας, εισαγωγή στις σχολές των σωμάτων ασφαλείας ή στις ένοπλες δυνάμεις) και όπου αλλού ορίζεται ειδικότερα από τη νομοθεσία.

Το αντίγραφο γενικής χρήσης, όπως μαρτυρεί και το όνομά του, χορηγείται σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από τις ως άνω εξαιρέσεις. Δεν περιέχει όλες τις καταδικαστικές αποφάσεις, καθώς δεν αναγράφονται τα δελτία που : α) που αναγράφουν χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως έξι μήνες, μετά την πάροδο τριών ετών. β) που αναγράφουν ποινή φυλάκισης πέραν των έξι μηνών ή ποινή περιορισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, μετά την πάροδο οκτώ ετών. γ) που αναγράφουν κάθειρξη, μετά την πάροδο είκοσι ετών.

Σε κάθε περίπτωση, τα δελτία ποινικού μητρώου παύουν να ισχύουν και αποκλείεται η χρησιμοποίησή τους για οποιοδήποτε σκοπό στις ακόλουθες μόνο περιπτώσεις:
α) Όταν το πρόσωπο το οποίο αφορά η εγγραφή πεθάνει ή συμπληρώσει το 80ό έτος της ηλικίας του.
β) Στις περιπτώσεις δελτίων που αφορούν σωφρονιστικά ή αναμορφωτικά μέτρα, όταν ο ανήλικος συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του.
γ) Όταν η απόφαση για την οποία έχει συνταχθεί δελτίο ποινικού μητρώου ακυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή η πράξη αμνηστευθεί ή με ρητή διάταξη μεταγενέστερου νόμου πάψει να είναι αξιόποινη.
δ) Αν με την καταδικαστική απόφαση για την οποία έχει συνταχθεί δελτίο ποινικού μητρώου χορηγήθηκε αναστολή εκτέλεσης της ποινής, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ποινικού Κώδικα, μετά την πάροδο πέντε ετών από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής, εφ' όσον η αναστολή δεν έχει αρθεί η ανακληθεί.
ε) Αν το δελτίο έχει συνταχθεί μετά από απόφαση που επιβάλλει σε ανήλικο ποινή περιορισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα, πέντε έτη μετά την απότιση της ποινής με οποιοδήποτε τρόπο, εφ' όσον ο ελάχιστος χρόνος περιορισμού που έχει επιβληθεί δεν υπερβαίνει το έτος, και οκτώ έτη αν υπερβαίνει το έτος, εκτός αν στο διάστημα αυτό επέλθει νέα καταδίκη. Σε περίπτωση απόλυσης υπό όρους από το σωφρονιστικό κατάστημα, η πιο πάνω πενταετία ή οκταετία αρχίζει από τη συμπλήρωση του χρόνου δοκιμασίας.
στ) Αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης μέχρις ένα μήνα, για αδίκημα εκ δόλου ή δύο μήνες για αδίκημα εξ αμελείας, μετά την πάροδο δέκα ετών από την απότιση της ποινής με οποιοδήποτε τρόπο, εφ' όσον ο υπαίτιος δεν έχει καταδικαστεί και πάλι για κακούργημα ή πλημμέλημα.

πηγή: http://synigoros.blogspot.com/2008/11/t.html