Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Η κατάθεση των δικαιολογητικών στις υπηρεσίες εώς 15 Ιανουαρίου 2011

Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου καλούνται τελικώς όλοι οι συμβασιούχοι πυροσβέστες να προσκομίσουν στις Υπηρεσίες τους τα εξής:
1.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητος
2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
3.Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α στο οποίο να αναγράφεται η σωματική ικανότητα (Ι)
4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Σημειώνεται ότι για τα 1) και 2) μπορούν να προσκομιστούν απλά φωτοαντίγραφα και το πρωτότυπο, και την επικύρωση να την κάνει η Υπηρεσία. Το πιστοποιητικό στρατολογίας και οικογενειακής κατάστασης χορηγούνται και από τα ΚΕΠ κατόπιν σχετικής αιτήσεως.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής ετέθη στις 15/1 κατόπιν αιτήματος της ΠΟΣΠΥΔ, διότι πολλοί νέοι καλλικρατικοί Δήμοι δεν λειτουργούν ακόμη σωστά, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην έκδοση εγγράφων.


πηγή: http://www.pospid.gr/

Σημείωση Διαχειριστή:
Συνάδελφοι, οι υπηρεσίες ζητάνε τα χαρτιά έως τις 10 Ιανουαρίου προφανώς για να αποσταλούν εγκαίρως στο Αρχηγείο (15 Ιανουαρίου). Επομένως ετοιμάζουμε εγκαίρως τα χαρτιά μας και τα καταθέτουμε στις υπηρεσίες μας.
Προσοχή, στο Πιστοποιητικό της στρατολογίας να αναγράφεται και η σωματική ικανότητα ( Ι )
Όταν κάνουμε την αίτηση στην στρατολογία για το πιστοποιητικό τύπου Α, αναγράφουμε ότι πρέπει να αναφέρετε και η σωματική ικανότητα.