Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Προτάσεις Σωματείου Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ :(246/03 1924 ΕΜ 278/03) 1. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΕΔΡΑ: 4η Ε.Μ.Α.Κ. της Π.Δ.Π.Υ 2. ΠΟΣΠΥΔ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
5ον χιλ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ
Τ.Κ 69100
E mail ipapanast@gmail.com ΦΑΞ ΠΡΟΕΔΡΟΥ : 2510 611302
ΦΑΞ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ : 25930 51717
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 29 ΚΟΜΟΤΗΝΗ : 6/12/2010


ΘΕΜΑ :ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προτείνεται η ύπαρξη χρονικής υποχρέωσης του υπουργού για σύσταση θέσεων.

Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ο αρμόδιος υπουργός υποχρεούται στη σύσταση … οργανικών θέσεων Επικουρικών Πυροσβεστών 5ετούς θητείας Πυροσβεστικού Σώματος τη σχετική αίτηση μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Πρέπει να γίνει αναφορά στο Σχέδιο Νόμου ότι τα συγκεκριμένα θέματα όπως ο αριθμός θέσεων θα ρυθμιστούν με Προεδρικά Διατάγματα σε καθορισμένο χρόνο, του οποίου πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά όπως π.χ με Π.Δ που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

Για παράδειγμα:

Στο Νόμο 2612 ΦΕΚ 112 25 Μαΐου 1998 ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις, στο άρθρο 3 διατάξεις σχετικές με το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, και συγκεκριμένα στις παρ. 6 και 7 :

-Με Π.Δ που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με πρόταση των συναρμόδιων Υπουργείων, ρυθμίζονται θέματα με τη μισθολογική και βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη, τα δικαιώματα τα καθήκοντα , θέματα ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών, το πειθαρχικό δίκαιο, καθώς και λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μετατασσόμενων και μεταφερομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα υπαλλήλων.

-Με Π.Δ που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με πρόταση των συναρμόδιων Υπουργείων, και κατά περίπτωση του αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τόπο, το χρόνο εργασίας, τις ηθικές και υλικές αμοιβές, τη στολή, την εκπαίδευση, τον τρόπο άσκησης και το είδος τον καθηκόντων και το πειθαρχικό καθεστώς των ιδιωτών, που προσλαμβάνονται ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης .

-Με Π.Δ που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, κατανέμονται στην κλίμακα των βαθμών του πυροσβεστικού προσωπικού οι συνιστώμενες και μεταφερόμενες κατά το άρθρο τούτο οργανικές θέσεις προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Παρατηρήσεις

Ο υπουργός θα καθορίσει τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Πρέπει να τεθεί χρονικός συσχετισμός ψήφισης του σχεδίου νόμου και σύστασης των θέσεων.

Οι θέσεις αυτές δεν είναι μόνιμες θέσεις στο πρώτο στάδιο καθώς ο υπουργός έχει δικαίωμα να μειώσει τις θέσεις των Επικουρικών Πυροσβεστών και να αυξήσει τις θέσεις των Πυροσβεστών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εφαρμογή της 5ετίας συνεχόμενης εργασίας είναι το μοντέλο που έχει εφαρμοστή κατά το παρελθόν στους συνοριακούς φύλακες τους ειδικούς φρουρούς και το στρατό, το αποτέλεσμα μας είναι γνωστό, δηλαδή με το πέρας αυτής επέρχεται η μόνιμη τοποθέτηση μέχρις συνταξιοδότησης, χωρίς αυτή η διαδικασία να επαναλαμβάνεται κάθε 5 χρόνια .

Παρατηρήσεις

Η μονιμότητα της εργασίας επέρχεται με το πέρας της 5ετιας με σχετική αίτηση η οποία κατατίθεται 6 μήνες πριν την λήξει της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προτείνετε να επικεντρωθούμε στην ενισχυμένη μοριοδότηση σε αυτήν κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε άλλωστε είναι το κλειδί, αλλιώς αλλοιώνεται ο σκοπός αυτής της ρύθμισης .

Τα μόρια που βαθμολογείται κάθε κριτήριο δεν καθορίζονται σε αυτό το νόμο, αλλά με μεταγενέστερη απόφαση υπουργού. Αυτό που μας είναι γνωστό είναι τα κριτήρια πρόσληψης , τα οποία θα αποτελέσουν και τη βάση στην οποία θα χτίση τη μοριοδότηση του ο καθένας μας: -Βαθμός του απολυτηρίου τίτλου Γυμνασίου -Κατοχή άδειας ικανότητας μοτοσικλέτας -Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας και άνω -Έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης -Χρόνος προϋπηρεσίας ως εποχικού πυροσβέστη ή εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού.

Αυτό που στην ουσία διαφοροποιεί τους συμβασιούχους από τους πολίτες είναι η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας. Αν λάβουμε υπόψη τα λεγόμενα του προέδρου της επιτροπής ότι η μοριοδότηση που θα μας δοθεί θα είναι τέτοια ώστε η απαραίτητη προϋπηρεσία (2008,2009,2010) ως προαπαιτούμενο, δεν θα μπορεί να την ανταγωνισθεί κανένας από τους πολίτες, διότι ο σκοπός του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου είναι η απορρόφηση των συμβασιούχων πυροσβεστών βάση της προϋπηρεσίας , για να καλυφθούν τα οργανικά κενά του Π.Σ , και όχι κάποιος άλλος.

Παρατηρήσεις

Πόσο θα μοριοδοτείται η προϋπηρεσία;

Στη φάση αν δεν ξεκαθαρίσει ο Υπουργός τη βούληση του, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι σενάρια βάση δεδομένων από ανάλογους διαγωνισμούς κατά το παρελθόν π.χ μοριοδότηση ανά μήνα (γνωρίζουμε ότι εδώ η μοριοδότηση για τους πρώτους 12 μήνες είναι αυξανόμενη όπως επίσης και για τους 12 επόμενους μέχρι τη συμπλήρωση του 24μηνου και στη συνέχεια είναι συνεχόμενα μειούμενη η ανά μήνα μέχρι το όριο το οποίο θα καθορισθεί στους 36,48,η 60 μήνες το μέγιστο), η αντιπυρική η συμβατή περίοδο (δεν μπορεί να είναι ισοδύναμη διότι υπάρχει διαφοροποίηση στους μήνες εργασίας ανά χρόνο).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προτείνετε το εργατοτεχνικό προσωπικό, δηλαδή τους εν ενεργεία εποχικοί πυροσβέστες που παλαιότερα εργάστηκαν ως εργατοτεχνίτες στα Δασαρχεία και συνεχίζουν να εργάζονται στο Π.Σ να απασχολείται με αντικείμενο τη δασοπροστασίας και πυρασφάλειας .

Η εν λόγου ειδικότητα να παραμείνει και να προβλεφτεί η κάλυψη αυτών των θέσεων θα γίνει από συναδέλφους με Υ.Ε (Δημοτικό μέχρι το 1980 βάση νόμου) μιας και γίνεται η αναφορά σε εργατοτεχνικό προσωπικό .

Αυτός ο ρόλος της δασοπροστασίας και πυρασφάλειας πρέπει να ορισθεί και αποσαφηνισθεί και να αφορά το εργατοτεχνικό προσωπικό, δηλαδή τους εν ενεργεία εποχικούς πυροσβέστες που παλαιότερα εργάστηκαν ως εργατοτεχνίτες στα Δασαρχεία και συνεχίζουν να εργάζονται στο Π.Σ τις καταληκτικές συμβατές περιόδους 2008,2009, 2010 .

Το εποχιακό εργατοτεχνικό προσωπικό που προσελήφθη για την εκτέλεση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 20 του ν.2538/1997 και η υπαγωγή στις διατάξεις των εδαφίων α΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν.1481/1984 (Α΄- 152) , και αφορά τους συναδέλφους που εργαζόταν στα Δασαρχεία πριν ανατεθεί η δασοπυρόσβεση στο Π.Σ.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα έχει αναφερθεί και έχει προβλεφτεί και στο Νόμο 2612 ( ΦΕΚ 112, 25 Μαΐου 1998) ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις στο άρθρο 3 διατάξεις σχετικές με το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, και συγκεκριμένα στις παράγραφο 5 . Που αναφέρει ότι για την πρόσληψη ιδιωτών ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης εφαρμόζονται οι διατάξεις (άρθρο 30 παρ. 20 ν.2538/1997, Α΄- 242). Όπου στο νόμο αυτόν αναφέρεται ο Υπουργός Γεωργίας νοείται ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Το προσωπικό αυτό αυτό στελεχώνει και τα πυροφυλάκια και επικουρεί τους μόνιμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στο έργο τους, ύστερα από εκπαίδευση στις υπηρεσίες για τις οποίες προσλαμβάνεται από βαθμοφόρους του Π.Σ .

Παρατηρήσεις

Στην παράγραφο 8 του παρόντος αναφέρεται ότι οι Επικουρικοί Πυροσβέστες ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Στον Νόμο 2612 ( ΦΕΚ 112, 25 Μαΐου 1998) ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις δεν υπάρχει ορισμός της δασοπροστασίας και πυρασφάλειας, μπορεί στο παρόν να ορισθεί : Η πυροπροστασία των δασών -γιατί για πυροπροστασία πρέπει να μιλάμε και όχι μόνο για δασοπυρόσβεση- έχει τρία διακριτά επίπεδα ή φάσεις. Το πρώτο επίπεδο, το σημαντικότερο, αποτελεσματικότερο και το λιγότερο δαπανηρό είναι η πρόληψη. Οι πυρκαγιές πρέπει να προλαβαίνονται. Για τον σκοπό αυτόν παίρνονται: Καθαρά δασοκομικά μέτρα όπως ο κατάλληλος χειρισμός των εύφλεκτων δασών της μεσογειακής ζώνης με την απομάκρυνση του εύφλεκτου υπόροφου κατά μήκος των δρόμων ώστε να καταστούν λιγότερο εύφλεκτα και να εμποδίζεται η μετατροπή των ερπουσών πυρκαγιών σε επικόρυφες. Αστυνομικά μέτρα δηλ. μέτρα αστυνόμευσης και επιτήρησης της περιοχής με συνεχείς περιπολίες για την αποτροπή εμπρησμών αλλά και την έγκαιρη ανίχνευση εστιών πυρκαγιάς και την άμεση κατάσβεσή τους και Μέτρα ενημέρωσης του κοινού και κυρίως των επισκεπτών για τους κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιών . Τι γίνεται στο εξωτερικό

Σε όλον τον κόσμο την ευθύνη πρόληψης των πυρκαγιών την έχουν οι δασικές υπηρεσίες. Στις Μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία υπάρχουν ειδικά ένστολα και ένοπλα σώματα όπως η Guarda Forestale της Ιταλίας και το Corpo Florestal της Πορτογαλίας, τα οποία έχουν την ευθύνη εφαρμογής της Δασικής Νομοθεσίας και της προστασίας του Δάσους.

Στην Ισπανία την ευθύνη αυτή την είχε το Ινστιτούτο Προστασίας της Φύσης (ICONA) το οποίο ανήκε στο Υπουργείο Γεωργίας (Δασική Υπηρεσία) και τώρα μεταφέρθηκε ως Γενική Γραμματεία προστασίας της Φύσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Υπό τη Γενική Γραμματεία Προστασίας της Φύσης υπάγεται ειδική Υπηρεσία πρόληψης και κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών (Servicio de prevencion y extincion de incendios forestales), η οποία συνεργάζεται στενά με τη Δασική-Υπηρεσία. Με το αποκεντρωτικό σύστημα της Ισπανίας η ευθύνη έχει μεταφερθεί στις αυτόνομες περιφέρειες σε συνεργασία πάντοτε με την Υπηρεσία πρόληψης και κατάσβεσης Δασικών Πυρκαγιών και τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Προτείνεται με το πέρας της 5ετίας όλοι οι Επικουρικοί Πυροσβέστες να γίνονται μόνιμοι υπάλληλοι και όχι επί θητεία.

Επικουρικός Πυροσβέστης, κατά το τέλος της 5ετιας που θα είναι ετών 54, εμφανίζει πρόβλημα υγείας, κάτι απόλυτα αναμενόμενο για την ηλικία του.

Στα 54 του χρόνια ο συνάδελφος κρίνεται μη ικανός λόγω υγείας, για την ανανέωση της 5ετούς θητείας.

Προτείνεται να μην υφίσταται αξιολόγηση της υγείας των Επικουρικών Πυροσβεστών στο βαθμό που η αξιολόγηση αυτή θα καθίσταται αιτία μη ανανέωσης της θητείας τους.

Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης της υγείας τους να τίθενται σε υπηρεσία γραφείου μέχρι τη συνταξιοδότηση τους ή την οικειοθελή αποχώρηση τους από την υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Προτείνεται η επέκταση του δικαιώματος ένταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Επικουρικών Πυροσβεστών που έχουν απολυτήριο Λυκείου, η πτυχίο Τ.Ε.Ι, Α.Ε.Ι ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Προτείνετε η αντικατάσταση του όρου «Επικουρικοί Πυροσβέστες» με τον όρο Ειδικοί Πυροσβέστες η Πυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων.

Ο διαχωρισμός των πυροσβεστών σε επικουρικούς – βοηθητικούς θα δημιουργήσει κλίμα αρνητικό μεταξύ των δύο (επικουρικών και μονίμων) κάτι που θέλει να αποφύγει η συγκεκριμένη ρύθμιση βάση της αιτιολογικής έκθεσης του αρμόδιου Υπουργού.

Συμπερασματικά, από την στιγμή που τα κύρια καθήκοντα της νέας ειδικότητας, όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προ.Πο., είναι η δασοπροστασία, η δασοπυρόσβεση και η πυρασφάλεια, από την στιγμή που αυτές αποτελούν ένα ειδικό και ξεχωριστό κομμάτι της πυρόσβεσης, όπως αποδεικνύετε παραπάνω, και σε συνάρτηση με την εκπαίδευση και την πολυετή εμπειρία των συμβασιούχων πυροσβεστών στον τομέα αυτό τους έχει καταστήσει ένα ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι η ονομασία «επικουρικός πυροσβέστης» δεν ευσταθεί και προτείνουμε αντ’ αυτού τις ονομασίες Ειδικοί Πυροσβέστες η Πυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων.

Με τιμή το
Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                               ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

κιν. 6948401282                                                               κιν. 6947402626