Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

Διενέργεια συμπληρωματικών ψυχοτεχνικών δοκιμασιών...

...για το διαγωνισμό κατάταξης χιλίων διακοσίων εξήντα (1.260) Δοκίμων Πυροσβεστών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4
Τ.Κ. 101 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7416217 - FAX: 210 7416393
Αριθμ. Πρωτ. 6574 Φ. 300.2
Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2009

ΠΡΟΣ: Όλες τις Π.Δ.Π.Υ. του Σώματος

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια συμπληρωματικών ψυχοτεχνικών δοκιμασιών για το διαγωνισμό
κατάταξης χιλίων διακοσίων εξήντα (1.260) Δοκίμων Πυροσβεστών».

ΣΧΕΤ : α. Το άρθρο 12 του Π.Δ. 19/2006 (ΦΕΚ Α΄ 16).
β. Η υπ’ αριθμ. 71085 Φ. 300.2/14-12-2007 Απόφαση Α.Π.Σ.
γ. Η υπ’ αριθμ. 29792 Φ. 300.2/26-05-2008 Απόφαση Α.Π.Σ.
δ. Η υπ’αριθμ.6529 Φ.300.2/30-01-2009 Απόφαση Α.Π.Σ
ε. Το υπ’αριθμ. 43274Φ.401.34/30-07-2009 αίτημα πρόσληψης ΑΠΣ
στ. Οι υπ’αριθμ/.2549/07 και 599/2008 Αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
ζ. Η ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/34179/21-01-2009 εγκριτική απόφασης της επιτροπής του
άρθρου 2 παρ.1 της υπ’αριθμ. 33/06 ΠΥΣ

1.- Αφού λάβαμε υπόψη τις ανωτέρω σχετικές, καλούμε τους υποψηφίους για τη Σχολή
Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που περιλαμβάνονται στους πίνακες
βαθμολογικής προτεραιότητας ανά κατηγορία και φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας
που κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω (στ) σχετική για τη διενέργεια των ψυχοτεχνικών
δοκιμασιών από 10-02-2009 μέχρι και 11-02-2009.
Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες θα διενεργηθούν στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, Μάτσα 10 στη Νέα Κηφισιά (θέση Καλυφτάκη).
Επισυνάπτεται πίνακας, στον οποίο φαίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου ανά Περιφερειακή
Διοίκηση κατάθεσης δικαιολογητικών, η ώρα και η ημερομηνία προσέλευσής τους για
παρουσίαση στην Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.
Ο πίνακας να αναρτηθεί σε όλες τις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών.
2.- Η παρούσα να μεταδοθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 54.
3.- Επίσης να γίνει κοινοποίηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού
Σώματος (www.fireservice.gr).-
Ο Αρχηγός
Αθανάσιος Κοντοκώστας
Αντιστράτηγος ΠΣ

Τα ονόματα των επιτυχόντων ΕΔΩ (κάντε κλικ)
πηγή:http://www.fireservice.gr

Σχόλιο του Διαχειρηστή: Αφορά 140 άτομα, επιλαχόντες επιτυχόντες του προϋγούμενου διαγωνισμού.